Хууль зүйн хэлтсийн 7 хоногийн ажлын мэдээ /2015.08.31 - 2015.09.04/

Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын хуулийн хэлтсээс 2015 оны 08-сарын 31-ний өдрөөс 09-р сарын 04-ний өдрийн хугацаанд зохион байгуулсан товч ажлын танилцуулга:
- Хэлтсийн ажилтан А.Баярмаа амралттай байгаа. Бусад ажилтнууд ажиллаж байна.
- Хууль зүйн сайдын 2013 оны 1/1210, 2015 оны 1/3 тоот албан даалгавруудын хүрээнд хууль сахиулах байгууллагуудын харилцаа болон тэдгээрийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах асуудлаар удирдлагын хамтарсан ажлын уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал солилцож, ажлын чиглэл өглөө
- Говил багийн Иргэдийн нийтийн хурлын тэргүүлэгчдээс ирүүлсэн “багийн нутаг дэвсгэрт орон байрны болон малын хулгай их гарч эзэн холбогдогч нь олдохгүй байгаад камержуулалтын асуудлыг шийдвэрлэж өгөх” тухай саналын дагуу Цагдаагийн газарт чиглэл өгч, холбогдох хариуг хүргүүлэв.
- АНХНЫ АРДЧИЛСАН СОНГУУЛЬ БОЛЖ БАЙНГЫН АЖИЛЛАГААТАЙ ПАРЛАМЕНТ БАЙГУУЛАГДСАНЫ 25 ЖИЛИЙН ОЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ӨРШӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ батлагдсантай холбогдуулан иргэдэд уг хуулийн талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч байна.
- Албан бус боловсролын төвийн даргын сонгон шалгаруулалттай холбоотой гомдлыг шийдвэрлэж хариуг хүргүүлэв.
- Архивын улсын үзлэг ирэхтэй холбогдуулан сан хөмрөгийн өрөөг цэгцлэх, засварлах ажил үргэлжилж байна.  -Шүүхийн шатанд иргэний 3, захиргааны 4 хэрэг нийт 7 хэрэг байна. Шаардлагатай нотлох баримтыг гаргаж өгөх ажлыг тухай бүрт нь зохион байгуулж ажиллаж байна.
-Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу мал, малын гаралтай түүхий эдийн худалдааны төвийн газрын төсөл сонгон шалгаруулалттай холбогдох “БУ БҮ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй  холбогдуулж хариу тайлбар, нотлох баримтыг гаргаж  хүргүүлэв.
- “ЭЭН” ХХК-ийн чанаргүй хийгдсэн болон илүү олгогдсон ажлын зардлыг буцааж нэхэмжлэхээр Сүхбаатар дүүргийн шүүхэд нэхэмжлэлийг хүргүүлэв.
-70353511 төвийн 1 гомдлыг шийдвэрлэж, 2 гомдлыг шийдвэрлэхээр Санхүүгийн хяналт, аудитын алба болон “Агаарын суваг” КАТВ-д албан бичиг хүргүүллээ.
- Аймгийн Засаг даргын 9 захирамжийн төслийг хянан виз олгож, Худалдан авах ажиллагааны  18  гэрээг хянаж баталгаажууллаа.
- Хууль зүйн туслалцааны төвөөр 2 иргэнд холбогдох эрүүгийн анхан болон давж заалдах шатны хэрэгт өмгөөлөгчөөр оролцож,  шинээр 1 иргэнд өмгөөллийн туслалцаа үзүүлэхээр өргөдлийг нь хүлээн авлаа. нийт 13 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн.
- Манай аймагт бүртгэлийн ажилтнуудын бүсчилсэн сургалт явагдах гэж байгаатай холбогдуулан Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажилтнууд 2015 оны 09 сарын 09-11-ний өдрүүдэд сургалтанд хамрагдана. Энэ үеэр УБХэлтэс ажиллахгүй.
Эрх зүйн хөтөч нар:  Аймгийн хэмжээнд нийт 125 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагаар орж зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж ажилласан байна.
Мөн уг хугацаанд Гэр бүлийн тухай, Нийгмийн халамжийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай хуулиудаар голчлон зөвлөгөө мэдээлэл хүргэсэн байна. Замын цагдаагийн тасагтай хамтран 2 багийн иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, Замын хөдөлгөөний хуулиар сургалт зохион байгуулж 98 иргэн оролцсон.

Архивын тасаг:
•    8 дугаар сарын ажлын мэдээг нэгтгэж, Архивын ерөнхий газарт хүргүүлэв.
•  Улсын бүртгэлийн хэлтэс болон Жаргалант сумын соёлын төвд очин зөвлөгөө өгч, Прокурорын газар, Эрдэнэт хивс ХК, Гаалийн газар, Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК-ний албан хэрэг хөтлөлт-архив хариуцсан ажилтнуудад арга зүйн зөвлөгөө өглөө.
•    Архивын улсын үзлэгийн чиглэлээр 9 сарын 9нд болох зөвлөгөөний бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
•    Сан хөмрөгийн 1 өрөөний баримт материалуудыг цэгцэлж, их цэвэрлэгээ хийлээ.
•    13 иргэнд лавлагаа, хуулбар гаргаж үйлчлэв.
•  Архивч-операторчид 5 хадгаламжийн нэгжийн 15414 хуудас баримтыг нягтлан шалгаж, скайнердан тодорхойлон бичилт хийж, програмд холболоо.

         Цагдаагийн газар:
Цагдаагийн газар нь иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 190 мэдээлэл, /Үүнээс Гэмт хэргийн шинжтэй 50/ гомдол, мэдээлэл хүлээн авч,
Жижүүрийн шуурхай албанд Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл 6 бүртгэгдсэнээс: Золгүй учрал-2, Хулгайлах-2, ТХХАБАЖЭсрэг-2 хэрэг бүртгэгдсэн.
Тэдгээрийг баг тус бүрээр нь авч үзвэл: Золгүй учрал-Хүрэнбулаг, Эрдэнэ, Хулгайлах-Цагаанчулуут, Баянцагаан, ТХХАБАЖЭсрэг-Цагаанчулуут, Баянцагаан,  багуудад тус тус бүртгэгджээ.
Мөн хугацаанд нийт 79 хүн эрүүлжүүлэгдэж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 57 зөрчил илрүүлж, архидан согтуурч, биеэ авч явах чадваргүй болсон 23 хүнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн байна. /Өдөрт дунджаар 11 хүн эрүүлжүүлэгдэж, 8 хүн согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил гаргасан байна./
Нөхөн илрүүлсэн хэрэг болон эрэн сурвалжилж олсон хүн, эд зүйлийн талаар:
2015-06-09-ны өдөр уртцагаан төвд байрлах төрийн банкны АТМ-с 400.000 төгрөг авах гэж байгаад алдсан 201514000351 тоот хэргийг тус тус илрүүлэн шалгаж байна.
2015-04-30-ны өдөр төгөл худалдааны төвийн ард талд бусдад зодуулж 950.000 төгрөг алдсан 201514000302 тоот хэрэг
Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний талаар:
"Шаг" хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд 00-04 цагийн хооронд зохион байгуулж 2 шил архи 4шил пиво хураан авсан байна.
Бусад:
2015-08-23-ны өдөр "Авто тээврийн байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн баяр"-ын арга хэмжээнд 60 алба хаагчын бүрэлдэхүүнтэй хамгаалалтыг зохион байгуулж ажилласан.

 ТАХАРЫН АЛБА:
Захиргаа, удирдлагын чиглэлээр:
Тойргийн Тахарын албаны даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдрийн 47, 2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 48 дугаар  “Ажил хүлээлцүүлэх комисс байгуулах тухай”,  2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн “Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай” тушаалуудыг хуульд нийцүүлэн боловсруулж, тойргийн Тахарын албаны даргаар батлуулав.
Тус албаны даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр хуралдуулж, нябо Б.Баярцэцэг өөрийн хүсэлтээр албанаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан тул сул орон тоонд бүртгүүлсэн иргэдээс сонгох тухай асуудлыг хэлэлцэж, хурлын шийдвэр, холбогдох материалыг Захиргааны удирдлагын газарт 2015 оны 09-р сарын 03-нд хүргүүлсэн.
Тахарын Ерөнхий газрын даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх урьдчилсан үзлэг шалгалт явуулах, сургалт байгуулах удирдамжийн дагуу бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж  байна.
Хууль зүйн сайдын 1/3 албан даалгаврын биелэлтийг 2015 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр Захиргааны удирдлагын газарт хүргүүлэв.
7 дугаар тойргийн Тахарын албаны шинээр үнэмлэх алба хаагчдын судалгааг Захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтэн н.Дэлгэрмаад 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ны өдөр явуулсан.
7 дугаар тойргийн Тахарын албаны Захиргаа санхүүгийн чиглэлээр, Шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах тасгийн 9 сард хийх ажлын төлөвлөгөөг тойргийн даргаар батлуулав.
Шүүх, Шүүхийн барилга байгууламжийн хамгаалалтын чиглэлээр:
Шүүхийн 2 байранд 24 цагийн харуул хамгаалалтыг тасралтгүй зохион байгуулсан. Шүүхийн байранд нийт 260 иргэнийг хууль журмын дагуу шалган  нэвтрүүлсэн байна.
Шүүх хуралдааны дэг сахиулах чиглэлээр:
Тойргийн хэмжээнд эрүүгийн 24, иргэний 55, захиргаа 0 нийт 79 шүүх хурал явагдсанаас эрүүгийн 23 иргэний 11, захиргааны 0 шүүх хурал нийт 34 шүүх хуралд дэг журам сахиулах ажиллагаа явуулсан. Хуралд оролцогчдын тоо 127 хүч нэмэгдүүлсэн шүүх хурал болоогүй болно. Журам сахиулах ажиллагааны үед зөрчил дутагдал гараагүй.
Хуяглан хүргэх, албадан ирүүлэх чиглэлээр:
Цагдан хорих байрнаас шүүхэд 5, шүүхээс цагдан хорих байранд 5 яллагдагч, Хорих ангид 2 ялтанг хуяглан хүргэх ажиллагаа явуулсан. 2 машин  200  км зам туулсан байна.
Эрэн сурвалжлах ажиллагааны чиглэлээр:
Иргэний хариуцагчаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 2 иргэнийг Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хүлээлгэж өгсөн. 
   
Шүүхийн Шинжилгээний Алба: Хэргийн газарт 3 үзлэг зохион байгуулж, үзлэг  хийсэн хэргийн  газраас илрүүлсэн гар хурууны хээ, ул мөр ,  эд мөрийн баримт 6, гэрэл зураг, бичлэг  хийсэн 45, эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр хийгдсэн үзлэг, ажиллагаа 3, үзлэг, ажиллагааны явцад  авагдсан  гэрэл зураг, бичлэг 29, криминалистикийн 3,  шүүх эмнэлгийн шинжилгээ 16 тус тус хийгджээ. Гэмт хэрэг илрүүлэх санд-26 мэдээллийг оруулсан байна.

УБХэлтэс:
Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:
Гадаад паспортын сунгалт 44-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 6 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.
Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:
    Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 24 насанд хүрсэн иргэн, 11 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 56 насанд хүрсэн иргэн, 33 хүүхэд, шилжин явсан 61 насанд хүрсэн иргэн,21 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.
Архивын лавлагаа:
Хууль хяналтын байгууллагад 169, иргэнд 168 нийт 337 лавлагаа олголоо.
Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:
    Төрөлтийн бүртгэл 53, эцэг тогтоолтын бүртгэл 20, үрчлэлтийн бүртгэл 1,овог нэр өөрчлөлт 5, гэрлэлтийн бүртгэл 19, гэрлэлт цуцлалт 4, нас баралтын бүртгэл 7  нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 109 бүртгэл хийсэн.
Төрөлтийн дахин 14, гэрлэлтийн дахин 3, нас баралтын дахин 3, засвар өөрчлөлт 3, нийт 23 бүртгэл.
Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:
31 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 32, насны сунгалт хийлгэх 48 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   133 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.Шинээр байгуулагдсан Даваат, Яргуйт, Уртын гол багийн 18 иргэний үнэмлэх олгосон
Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:
•    Шинэ -3
•    Нэмэлт өөрчлөлт – 12
•    Нэрийн лавлагаа – 10
•    Лавлагаа – 6
•    Татан буугдсан – 1
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-05-29 1489
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь өнгөрөгч 7 хоногт цахилгаан хэмжих хэрэгсэл ашиглан “Эрдэнэт ...

2015-10-11 4776
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05.10.09/

1.Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг, “Нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөн”-ний хүрээнд ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.23.219.12
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 18 Онлайн
  • 683 Өнөөдөр
  • 1356 Өчигдөр
  • 2039 Долоо хоногт
  • 12742 Сүүлийн сард
  • 6451016 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1054

Facebook

Цаг агаар