Хөдөлмөрийн харилцааны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд үзлэг, шалгалт хийгдлээ

   Аймгийн хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2015-2016 оны хамтын хэлэлцээрийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь заалт, Аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийн 2015 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хөдөлмөрийн тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай, Нийгмийн даатгалын тухай хуулиуд болон холбогдох тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилтийн байдалд нийгмийн түншлэгч талуудын хамтарсан үзлэг шалгалт хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг засаж арилгуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулж дүгнэлт гаргах  зорилго бүхий үзлэг шалгалтыг зохион байгууллаа.
   
    Аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/240 тоот захирамжаар байгуулагдсан  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Орхон аймгийн Ажил олгогч эздийн холбооны төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг гарч 2015 оны 5 дугаар сарын 25-28-ний өдрүүдэд Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Жаргалант сумын 19 багийн Боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын төрийн болон төсөвт 48, хувийн хэвшлийн 12, нийт 60 ААНБ-ын 3075 ажилтан хамруулан ажилласан.
 
  Үзлэг, шалгалтын комиссоос боловсруулан гаргасан Хөдөлмөрийн тухай хуулийг 20 үзүүлэлтээр, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийг 15 үзүүлэлтээр, Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг 7 үзүүлэлтээр Тус бүр  0-5 оноогоор дүгнэлээ. Шалгалтанд хамрагдсан Аж ахуй нэгж, байгууллагуудад холбогдох хууль тогтоомжийн талаар тайлбарлаж зөвлөсөн. Шалгалтын дүнд  Хөдөлмөрийн тухай хууль 78.5%, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 36.2 %, Нийгмийн даатгалын тухай хууль 92.2%-тай дүгнэгдсэн ба нийт хөдөлмөрийн харилцааны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 70,0%-тай дүгнэгдлээ. 
 
Үзлэг шалгалтын үеэр илэрсэн нийтлэг зөрчил, дутагдал

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хүрээнд:
 
Ажил олгогч нь ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөл тодорхойлох зөвлөмжид байхгүй шаардлага, үг хэллэг, нэр томъёог хэрэглэсэн, байнгын ажлын байранд хугацаатай гэрээ байгуулсан,

Ээлжийн амралтын олговорыг тооцохдоо ажиллавал зохих хоног гаргаж түүнийгээ бүх ажилтанд хамааруулан нэг хоногт ногдох олговорыг тооцож зөрүү гаргасан, ээлжийн амралтын хоног тооцохдоо албан тушаал нь хадгалагдах эмнэлгийн чөлөө, захиргааны чөлөөтэй ажилтны ажилласан хугацааг хасч тооцсон, 

Ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах, дуусгавар болгосон тушаал шийдвэрийн үндэслэл утга зөрсөн, 
Хөдөлмөрийн гэрээний үргэлжлэх хугацааг гэрээндээ тусгах, хөдөлмөрийн гэрээ хөдөлмөрийн дотоод журмын уялдаа, зохицуулалт байхгүй, хоорондоо зөрсөн, хамтын гэрээнд нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлсийг тодорхой тусгадаггүй,
 
Өрхийн эмнэлгүүдийн бичиг баримтын бүрдэлт хангалтгүй, хууль хэрэгжүүлэх тал дээр сул ажиллаж байна. 
 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хүрээнд:
 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгө жилийн төсөвт тусгагдаагүй,
 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөлийн хийх ажлын төлөвлөгөөг шинэчлэн батлаагүй, зөвлөл байгаа боловч үйл ажиллагаа нь тогтмолжоогүй, зарим байгууллагуудад Үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогыг судлан бүртгэх комисс байгуулаагүй, 
Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг стандартын дагуу баталж мөрдүүлээгүй, ажилтнуудад тодорхой хугацаанд зааварчилгаа өгч хэвшээгүй, ихэнх байгууллагууд ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ хийгдээгүй,
Эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт байгууллага зардлыг хариуцан гаргаж хамруулах ажил ихэнх байгуллагуудад хийгдээгүй, ажилтнуудаас төлбөр гаргуулах болон компанит үзлэгүүдэд хамруулан хаадаг,
 
50 –аас дээш ажиллагсадтай байгууллагууд орон тооны ажилтан авч ажиллуулаагүй, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хөтөлбөрт сургалтыг нийт болон шинээр орсон ажилтнуудад хийгдээгүй зэрэг зөрчлүүд илэрч байна. 
 
Нийгмийн даатгалын тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар:
 
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сар бүр баталгаажуулаагүй, улирлаар тооцдог, бичилт дутуу, буруу хийгдсэн, 120 хоногт 10 хувиар биш 7,8 хувиар тооцсон  зэрэг нийтлэг зөрчлүүд илэрч байна. 
 
Үзлэг шалгалтын үед гарсан ололттой талууд:
 
Өмнөх жилүүдийн үзлэг шалгалтын мөрөөр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн 
 
Хуулиудын хүрээнд баталж мөрдүүлэх, хөтлөх, дүрэм, журам, бичиг баримтын боловсруулалт баталгаажуулалт сайжирсан 
 
Зарим байгууллагууд ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээг хийж, аюулгүй  ажиллагааны зааварчилгаа батлан мөрдүүлж, дэвтэр журнал тогтмол хугацаанд хөтөлж хэвшсэн байна. 
 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар болон Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн талаар ойлголт мэдлэг сайжирсан 
 
Үзлэг шалгалтын мөрөөр цаашид авах арга хэмжээний санал:
 
ХТХ-ийн 48-т заасны дагуу ажлын байрны тодорхойлолт, ажлын албан тушаалын жагсаалт, үндсэн цалин баталсан жагсаалт, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс олгох, шагнал урамшууллын журмыг ажил олгогчийн шийдвэрээр баталгаажуулж мөрдүүлэх ,
 
Хөдөлмөрийн гэрээг байнгын ажлын байранд хугацаагүй байгуулах, ажилтанд гэрээний хувийг өгөх, ажлын байрны тодорхойлолттой танилцуулж баталгаажуулах, 
 
Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээг нийт ажлын байранд хийлгэх, хөдөлмөрийн нөхцлийн нэмэгдлийг олгох, хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтны хөдөлмөрийн гэрээнд нөхцлийг тодорхой тусгах, 
 
Хавсран, орлон, хослон гүйцэтгэсэн, шөнийн болон илүү цагаар ажилласан бол нэмэгдэл, нэмэгдэл  хөлсийг хамтын гэрээнд тодорхой хувь хэмжээгээр тусгаж олгох, 
 
Хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах, ажил албан тушаал өөрчлөх, цуцлах болон дуусгавар болгохдоо хөдөлмөрийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг үндэслэх, 
 
Багш ажилтнуудын ээлжийн амралтын хугацааг тооцохдоо ажилласан хугацаагаар бус хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах санал тавигдаагүй бол хасалгүйгээр бүтнээр нь тооцож олгох, 
 
Ээлжийн амралтын үргэлжлэх хугацаанд тэтгэмжтэй, чөлөөтэй байсан хугацааг хасч тооцож байгааг зогсоох, 
Цэцэрлэгийн багш нарын ажиллах ажлын цагийг дотоод журамдаа 10 цагаар ажиллахаар зохицуулалт хийсэн боловч илүү цагийг тооцохдоо 2 цагаар бус  1 цагаар тооцож олгож байгааг зогсоох арга хэмжээг авах, 
 
ХАБЭА-н хуульд заасны дагуу орон  тооны ажилтан, ХАБЭА-н зөвлөл, ҮОХХСБ Комиссыг тушаалаар байгуулж ажиллуулах, 
 
ХАБЭА-н хуульд заасны дагуу төсвийн 0,3хувиас доошгүй хөрөнгийг ХАБЭА-н арга хэмжээнд зарцуулах, тухайн байгууллага төсөвтөө суулгуулах арга хэмжээг ажил олгогч авч хэрэгжүүлэх,
 
ХАБЭА-н хөтөлбөрт сургалтыг нийт ажилтнууд болон шинээр ажилд орж буй ажилтнуудад явуулж хэвших, шалгалт авч дүнгийн мөрөөр ажил зохион байгуулах, стандартын дагуу ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа баталж мөрдүүлэх, зааварчилгааг ажилтнуудад тогтсон хугацаанд өгч хэвшүүлэх, 
 
Ажилтан албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулж, зардлыг ажил олгогч хуулийн дагуу хариуцах, 
 
Нийгмийн даатгалын дэвтрийн бичилтийг сар бүр бүрэн хийж, баталгаажуулах 
 
Үзлэгт хамрагдсан байгууллагуудаас гарсан санал
 
Ээлжийн амралтын олговорыг тооцохдоо 21.5 хоногоор бодож 211 хоног гэж үзэн бүх ажилтныг тэгшитгэж байгаа нь алдаа гарахад хүргэж байгаа тул тодорхой нэгдсэн чиглэл гаргаж өгөх,
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай  хуулийн 26.2-д төсвийн байгууллага улсын төсвийн хөрөнгөөр нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний зардлын 0,3 хувиас, аж ахуын нэгж байгууллага үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 1,0 хувиас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд зарцуулна гэсэн заалтын дагуу  тухайн төсвийн саналыг өгдөг ч суугддаггүй тул төсөвт байгууллагуудын төсөвт нэгдсэн журмаар оруулах
 
 
 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2017-07-05 1254
БАЯР НААДМЫН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Монголын тулгар төрийн 2226, Их Монгол улсын 811, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр наадамд бэлтгэх, ...

2014-09-27 4731
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ /2014.09.22-26/

Байгаль орчин, аялал жуулчлал: - Үйлдвэрлэлийн технологийн явцад үйлдвэрлэлийн осол гарган Хүхрийн хүчил ...

2017-09-05 2041
ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ӨРГӨТГӨЛ НЬ ХОТЫН БОХИРЫН АСУУДЛЫГ 2030 ОН ХҮРТЭЛ БҮРЭН ШИЙДВЭРЛЭНЭ

Энэхүү бүтээн байгуулалт нь 2030 он хүртэлх хотын бохирын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэнэ гэж мэргэжлийн ...

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.226.243.36
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 10 Онлайн
  • 364 Өнөөдөр
  • 4818 Өчигдөр
  • 10651 Долоо хоногт
  • 6782 Сүүлийн сард
  • 2216411 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  756

Facebook

Цаг агаар