НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /2014 оны 11 сарын 17-ны өдрөөс 21/ хүртэлх

Хэлтсийн хүрээнд:
     Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд суугаа гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 6 баг тамирчид амжилттай  оролцлоо.
2014 оны үндсэн чиглэлийн биелэлтийн тайлан, 2015 оны үндсэн чиглэлийн саналыг Засаг даргын орлогч Д. Энхбатад хянуулж, зөвлөлдлөө.
  “БОЭТ-ийн эмчилгээний төвийн өнөөгийн байдал, удирдлага, зохицуулалт, үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, үйлчилгээний чанар, аймгийн ИТХ, ЗДТГ-аас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн явц зэрэг асуудалд цогц байдлаар үнэлэлт дүгнэлт өгч цаашид уг байгууллагад хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал дүгнэлт гарах ажлын хэсгийн дүгнэлт”-ийн талаар  ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар орууллаа.
     Их хааны мэндэлсэн өдрийг “Монгол бахархлын өдөр” гэж нэрлэсэнтэй холбогдуулан төлөвлөгөөний дагуу амжилттай хийгдэж өндөрлөлөө.
     Хүүхдийн дуу бүжгийн чуулгын “Миний нэр - Монгол” анхны тоглолт хүүхдийн ордонд боллоо.
140 хүүхдийн орон тоотойгоор, 27 багш ажилчидтай “Одод” цэцэрлэг Уурхайчин багт шинээр үүд хаалгаа нээж үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.
Нийгмийн халамж, даатгал, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:
•    Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн  эрх үүссэн, сунгалт хийлгэсэн – 186 иргэн,
•    Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн эрх үүссэн, сунгалт хийлгэсэн – 46 иргэн,
•    Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт, тусламжид – 18 иргэн,
•    Алдар цолтой ахмад/хөнгөлөлт/-0,
•  Онцгой тохиолдлын нөхцөлт мөнгөн тусламжид 42 иргэн тус тус хамрагдсан байна. Нийт 292 иргэнд үйлчилсэн.
•    Жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр” болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. Тус өдрийг угтан нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсээс төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Энэ төлөвлөгөөний дагуу өнгөрсөн 7 хоногт дараах ажлууд хийгдсэн.
-    Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлмөр эрхлэж байгаа иргэдийн дэлгэрэнгүй судалгааг шинэчлэн гаргасан. 90 аж ахуй нэгж байгууллагад 183 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хөдөлмөр эрхлэж байна.
-    “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргаа” сэдвээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 23 эцэг, эхчүүдэд хүүхдээ хэрхэн асрах, хооллох, иллэг массаж хийх, дасгал хөдөлгөөн хэрхэн хийлгэх мөн тусгай хэрэгслүүдийг яаж хэрэглэх талаар сургалтыг зохион байгууллаа.


 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр :
•   Энэ хугацаанд 20 албан бичиг хүлээж авч 15 албан бичгийн хариуг холбогдох газруудад хүргүүллээ. 9 албан бичгийг шийдвэрлэсэн. 3 өргөдөл хүлээн авсан.
• Одоогийн байдлаар 30 ажил олгогчоос 44 ажлын байранд 72 ажилтан авах захиалга нээлттэй байна. Ажлын байрны захиалгын дагуу хүчингүй зарыг хаасан. Шинээр 5 ажил олгогчоос 7 ажлын байранд 7 ажилтан авах захиалга хүлээн авсан. Идэвхитэй ажил хайгч 19 иргэнийг бүртгэсэн. 49 иргэн зуучлагдсан.
•   Цахим биржийн талаар идэвхижүүлэх ажил хийгдэж байна.
Ажил олгогчийг дэмжих хөтөлбөр: Жижиг зээлд хамрагдахыг хүссэн 1 иргэний материалыг судалж тодорхойлолт гаргав.
•  Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогыг 2013-2015 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаар хэлтсээс 2014 онд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийг нэгтгэн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлэв.
•   Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Яамны 2014 оны 11 сарын 27-ний өдрийн албан тоотын дагуу 2014 онд хийгдсэн тоон мэдээллийг холбогдох хүснэгтийн дагуу гаргаж өгөв.
•  Эзэнтэй монгол хөтөлбөрийн хүрээнд: Рашаант багт үерийн шуудуу ухах ажилд 30 иргэн 5 хоног ажиллахаар гэрээ байгуулсан.
•    Шуурхай ажлын төлөвлөгөөний дагуу  Аж ахуй нэгжийн судалгаагаар явлаа.
•    95 иргэнд Мэргэжлийн чиг баримжааны зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан.

1.    Нийгмийн даатгалын орлого бүрдэлтийн талаар :
•    2014 онд 62187,7 сая төгрөгийг Нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлж орлого бүрдүүлэхээс өнөөдрийн байдлаар 48581.6 сая төгрөгийн  орлого оруулж төлөвлөгөө 92.5%  байна. 2014 оны 11 дүгээр сарын 07-ны байдлаар авлага 1.9  тэр бум  төгрөг , 24 ААН-ийн актын төлбөр зөрчил 3,3 сая төгрөгийн авлагатай байна, 1854 ААНБ-ыг Нийгмийн даатгалд хамруулан ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийг хянаж. Шинээр 11  ААНБ бүртгэсэн. СДД-д шинээр 42 хүн хамруулсан.  17 ААНБ-д албан шаардлага хүргүүлсэн. 72 байгууллагын данс хаасан. Шинээр даатгалд хамруулахаар ажиллаж байна. НДШ-ийн өр авлага барагдуулж байна. Статистикийн газарт хариу явуулсан. Хийх ажил: НДШ-ийн өр авлага барагдуулахаар ОТК ХХК, Хивс ХХК-ний удирдлагуудтай уулзсан. Байцаагч нар ААНБайгууллага дээр очиж шимтгэл төлөлт, өр авлага барагдуулан ажиллаж байна.
   2 . Эрүүл мэндийн даатгалын талаар :
•    Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд 2,0  сая төгрөг төвлөрч өссөн дүнгээр 145,1  сая төгрөг бөгөөд 137,9  хувийн биелэлттэй байна.
•   Эрүүл мэндийн даатгалд 348 хүн хамрагдаж, өссөн дүнгээр  аймгийн хэмжээнд 94868 хүн хамрагдаад байна.
•       Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 212 хүн 57,1 сая төгрөгийн тэтгэмж авч өссөн дүнгээр 10532 хүнд  3089,2  сая төгрөгийг олголоо.
•   ЭХМКомиссын хурлаар 55  хүний ХЧА-ны хувь сунгах, цуцлах, нөхцөл өөрчлөх асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэв.
•    ЭМД-д ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 117 хүн шинээр хамруулж өссөн 7219 дүнгээр  0-16 хүртэлх насны 63 хүүхэд шинээр хамрагдаж өссөн дүнгээр 31149 малчин шинээр 6 хүн даатгуулж өссөн дүнгээр 845 нийт өссөн дүнгээр ЭМД-д  94520 хүн хамрагдаад байна.¬
•    Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах 14 хүний өргөдөл хүлээн авч баазад шивж 28 хүний 6,0 сая төгрөгийн тэтгэмж олголоо.
•  Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, сувилал эмийн сангуудад ЭМД-ын сангаас олгох 4435.8 сая төгрөгийн нэхэмжлэлтэй материалыг хянаж холбогдох дансанд шилжүүлсэн    .
•    Архивын лавлагаагаар 26 хүнд үйлчилж шимтгэл төлсөн болон лавлагаа, эрх үүсээгүй бичиг, ААНБ-уудад тодорхойлолт гаргаж өгсөн.
3 . Үйлчилгээний талаар : Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулахаар  нийт 16954 иргэний баримт матералыг бүртгэн ажилласан байна. 11014 иргэний батламж буюу баталгаажилтын хуудас эзэддээ очсон. 2681 иргэний баталгаажилтын хуудас буюу, тараах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.. Нийт 13960 иргэний баталгаажилтын хуудас ирээд байна.
•    Шинээр 41 иргэн тэтгэвэр тогтоолгох материалаа ирүүлж, шийдвэрлэв.
•    683 баталгаажилтын хуудас ирснээс 243 хүний баталгаажилтын хуудас тараагдаад байна.
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2014-10-03 2230
“НОМЫН БАЯР-2014” САРЫН АЯН

“НОМЫН БАЯР-2014” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016-08-08 1041
Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөн болов

Аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөн өглөө 11 цагт эхэлж цаг үеийн асуудлаар хэлтэс, албадын дарга ...

2017-07-24 1362
ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 275 НЭР ТӨРЛИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Энэ жил төсвийн хөрөнгөөр нийтдээ 275 ажил хийгдэхээр болсон.

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.204.178.160
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 19 Онлайн
  • 835 Өнөөдөр
  • 1600 Өчигдөр
  • 6304 Долоо хоногт
  • 2435 Сүүлийн сард
  • 2212064 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  755

Facebook

Цаг агаар