МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Хэлтсийн нэр

Хийгдсэн ажил

Хугацаа

1

Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн хяналтын хэлтэс

Байгаль орчин, аялал жуулчлал

-  Хялганат амьдрал ХХК, Өндөр буурал ХХК-ын түлээний захын үйл ажиллагаанд МХГ, ОБГ, БОГ, Ойн ангиуд хамтран төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийгдлээ. Газрын хяналтын чиглэлээр шалгахад Хялганат амьдрал ХХК нь 36.7%-тай дунд, Өндөр буурал ХХК 60%-тай буюу их эрсдэлтэй үнэлэгдэж шалгагдсан. Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг үндэслэн Хялганат амьдрал ХХК-д зөрчлийг арилгуулах хугацаатай албан шаардлага, Өндөр буурал ХХК-ний түлшний мод худалдах газрын үйл ажиллагааг зогсоох тухай акт үйлдэн биелэлтийг хангуулахаар ажиллаж байна.

-     Газрын даргын баталсан 14/240 дугаартай удирдамжын дагуу Хялганат ХХК-ийн Хялганат амьдрал мод, модон бүтээгдэхүүний зах болон Өндөр буурал ХХК-ийн түлээ борлуулах цэгт төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. Өндөр буурал ХХК-ийн түлээний зах нь стандартын шаардлага хангахгүй, үйл ажиллагаа явуулж буй газар нь зориулалтын бус зэрэг зөрчлүүд илэрсэн тул стандартын шаардлага хангах хүртэл түр хугацаагаар хаах акт үйлдэн 2014.10.01-ны өдрөөс үйл ажиллагааг нь түр зогсоогоод байна. Хялганат амьдрал мод модон бүтээгдэхүүн худалдаалах захад илэрсэн зөрчилтэй нь холбогдуулан хугацаатай албан шаардлага хүргүүллээ. “Хялганат” ХХК-ийн БОГ -тай байгуулсан экологийн хариуцлагын гэрээг дүгнэх ажлын хэсэгт орж ажилласан.Засаг даргын А/476 захирамжын хүрээнд хийгдсэн шалгалтаар улсын орлого болгохоор акт үйлдэн хураагдсан 19,5 м3 мод, 30м3 угаасан хайрга, 1 ширхэг тарваганы арьсыг  Аймгийн засаг даргын дэргэдэх захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлсийг худалдах, устгах комисст хүлээлгэн өгсөн, 3 дугаар улиралын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт болон тоон тайланг гаргаж өгч ажиллалаа

Өргөх механизм

-      МХЕГ-ын 2014 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Бет-Андууд”ХХК-ын Өргөх байгууламжид хийх хяналт  шалгалт дууссан.Орхон аймгийн цагдаагийн газар, Барилга захиалагчийн алба, МХГ-н дарга нарын баталсан Орхон аймагт баригдаж байгаа барилгын компани болон баригдаж байгаа барилгуудын үйл ажиллагааг шалгах ажлын төлөвлөгөөний дагуу шалгалтын комисст ажиллаж байна.

Хэмжил зүй

-     МХГ-ын даргын баталсан 14/07/028/160 тоот удирдамжаар “Автотээврийн үндэсний төв”ТӨҮГ-ын Орхон аймаг дахь салбарт  төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийв. Шалгалтыг 5.28.1 дугаартай “Хэмжүүр хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах” хяналтын хуудсаар хийж, эрсдлийг үнэлэхдэ 60 оноо буюу 18,1% бага эрсдэлтэй гэж дүгнэгдсэн. Улсын баталгаагүй дугуйн хийн даралт хэмжигч манометр, шалгалт тохируулгад хамрагдаагүй дугуйн хээний гүн хэмжигч автотээврийн хэрэгслийн хяналт, үзлэг оношлогоонд ашигладаг, улсын баталгаагүй хэмжих хэрэгслээр цахилгаан эрчим хүч, усны төлбөр тооцоог гүйцэтгэдэг зэрэг зөрчлүүдийг илрүүлж, зөрчил арилгуулах улсын байцаагчийн албан шаардлага өгөв. Холбогдох хууль тогтоомж, стандартаар 2 цагийн байгууллагын сургалт зохион байгуулсан.

“Икон”ХХК-ийн хүсэлтээр 3 аж ахуйн нэгжид шинээр суурилуулсан дулааны тоолуурын суурилуулалт, баталгаажуулалтын байдлыг газар дээр нь шалгаж,  дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцоонд ашиглах зөвшөөрөл олгов.

09.29-10.03

2

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс

Мал эмнэлэг

-  МХЕГ-ын  2014 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны  дагуу МХГ-ын даргын 2014 оны 14-02-011/212 тоот удирдамжаар  Орхон аймагт үйл ажиллагаа эрхэлж буй мал нядалгааны газар, цэгүүдийг бүртгэлжүүлэх, үйл ажиллагааны чиглэлээр тандалт судалгаа явуулж эрсдэлийн  үнэлгээ хийж МХЕГ-т хүргүүллээ.

-     МХЕГ-ын  улсын ерөнхий байцаагчийн 2014 оны 07 дугаар сарын 24 өдрийн  01/09  тоот албан даалгаврын дагуу  хийсэн ажлын  тайланг хүргүүлэв.

-     АЗДТГ-ын өргөдөл, гомдол хүлээн авах 70353511 тоот утсанд ирсэн 1 гомдлыг  шийдвэрлэв.

Эрүүл ахуй, халдвар судлал

-   Үдийн цай хөтөлбөрийн хүрээнд хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр удирдамжтай шалгалтыг сургуулиудад хийж байгаа ба одоогийн байдлаар 1,10 жилийн Эрдэнэт цогцолбор, 4-р10 жилийн Баян-Өндөр цогцолбор, 5-р 10 жил Орхон цогцолбор сургууль,14-р сургууль ,6-р бага сургууль, Говилын 2-р10 жилийн сургууль, Цай хун Гэгээ сургуулиудад хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 8 нь аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт хийлээ.Шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдэд лабораторын шинжилгээтэй хяналт шалгалт хийсэн ба одоогоор шинжилгээний хариу хараахан гараагүй болно. Илэрч байгаа нийтлэг зөрчлүүдэд хүнсний бүтээгдэхүүнд болон өдөр дутмын цэвэрлэгээ ариутгалын чиглэлээр хяналт тавьж бүртгэл хөтөлж байх асуудал орхигдож байгаа зөрчлүүд илэрлээ.

3

Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтэс

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй

-  Шунхлай петролеум ХХК-д гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийж 2014.06.27-ны өдрийн 14/06/024/153 тоот албан шаардлагыг хэрэгжүүлээгүй тул захирал М.Батсүхийг МУ-ын ТХШТХ-ийн 16.1.2 заалтын дагуу ХХДХ-г 2 дахин буюу 384 мянган төгрөгөөр торгож захиргааны хариуцлага тооцлоо.

- Тээвэр авто замын газрын нийтийн бие засах газар, ХБИ-ийн сэргээн засах төв, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн АБК-ын 1-р давхарт шүдний эмнэлэг нийт 3 газарт холбогдох чиглэлийн байцаагч нартай нь хамтран урьдчилсан хяналт хийж эрүүл ахуй, стандартын шаардлага хангаагүй, дүгнэлт гаргах шаардлагагүй тул өргөдөлийг хаав.  

-3-р улирлын тайлан гаргасан.

- МХЕГ-аас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Цагдаагийн газар, ХББЗАлба, МХГ хамтран Орхон аймагт барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж буй газруудад хамтарсан хяналт шалгалт хийж байна.   Санхүү

-   Аймгийн Онцгой байдлын газар , ШШГАлба, БОЭТөвийн 2013 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд баримтын шалгалт үргэлжлэн хийгдэж байна.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

-     70353511 утсаар ирсэн Уурхайчин багт шинээр баригдаж буй Эрин гүрэн ХХК-д хяналт шалгалт хийхэд өндөрийн ажил дууссан, дотор засал чимэглэл хийж байгаа бөгөөд туслан гүйцэтгэгч 2 компанийн удирдлагад мэргэжлийн зөвлөмж өгч ажилласан.

-     7А хорооллын туслан гүйцэтгэгч “НАБ сан” ХХК-д 2014 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр гарсан үйлдвэрлэлийн ослыг судлаж байна.

4

Хилийн хяналтын хэлтэс

- Экспорт, импортын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй давхардсан тоогоор 12 аж ахуйн нэгжийн 5 нэр төрлийн 1672.6 тн бодис, 506 ширхэг бараа бүтээгдэхүүнийг хяналтанд  хамруулж,  12 мэдэгдэл олгож ажиллалаа.

- Нийт амьтан ургамал, бодис, бараа бүтээгдэхүүний 789.7 тн буюу 47.2% нефть бүтээгдэхүүн, 726.8 тн буюу 43.5% химийн бодис, 156.1 тн буюу 9.3% ашигт малтмал эзэлж байна.

5

Хими-нян судлалын лаборатори

-      Хими–хор судлалын лабораторид нийт 24 сорьцонд  93 үзүүлэлт /хүнсний бүтээгдэхүүний 14 сорьцонд 59 үзүүлэлт, ундны усны 1 сорьцод 13 үзүүлэлт угаалгы нунтагийн 3 сорьцонд 15 үзүүлэлт, хүүхдийн тоглоомны 6 сорьцонд 6 үзүүлэлт/-ээр  тодорхойлоход стандартын шаардлага хангаагүй сорьц илрээгүй

-     Нян судлалын лабораторид нийт 9 сорьцонд 18 үзүүлэлт/ хүнсний бүтээгдэхүүний  7 сорьцонд 18 үзүүлэлт , ундны усны 2 сорьцонд 9 үзүүлэлт/-ээр тодорхойлоход 21,22 цэцэрлэгийн  ундны усны 2 сорьцонд  9 үзүүлэлт/ ГБЭТБ, E.Coli,НЕТоо/-шинжилгээ хийхэд 2 сорьцонд нянгийн тоо 100-аас их  илэрч  стандартын  шаардлага хангаагүй байна.

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

my site mz hz

otc viagra
viagra generic
https://buygenericviagronline.com/ - viagra generic
female viagra pills
buy viagra online
https://doctormedweb.com/ - buy viagra
buy viagra online
viagra generic
https://webmedicxxx.com/ - viagra vs cialis
buy cialis
buy cialis online overnight shipping
https://medshopwow.com/ - buy generic cialis online
cialis online
cialis price
https://shopxpills.com/ - cialis buy online

Огноо:2020.07.08

my site ws nn

online viagra
generic viagra online
https://buygenericviagronline.com/ - 100mg viagra
online viagra
viagra generic
https://doctormedweb.com/ - viagra
otc viagra
viagra pills
https://webmedicxxx.com/ - viagra 100mg
canadian online pharmacy cialis
generic cialis canada
https://medshopwow.com/ - buy cialis online cheap
cialis
get cialis cheap cialis
https://shopxpills.com/ - cheap cialis

Огноо:2020.07.07

my site hv ma

100mg viagra
viagra for sale
https://buygenericviagronline.com/ - viagra buy
generic viagra online
female viagra pills
https://doctormedweb.com/ - cialis vs viagra
viagra prices
cialis vs viagra
https://webmedicxxx.com/ - viagra online
cialis online reviews
cialis price
https://medshopwow.com/ - generic cialis online
cialis buy
cialis generic cialis tadalafil
https://shopxpills.com/ - purchase cialis

Огноо:2020.07.05

my site nb gq

cheap viagra
viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra vs cialis
viagra side effects
buy viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra pill
generic viagra
natural viagra
https://webmedicxxx.com/ - viagra dosage
cialis price
purchasing cialis online
https://medshopwow.com/ - cialis 5mg
cialis 10 mg
cialis cialis online
https://shopxpills.com/ - buy cialis online safely

Огноо:2020.07.04

my site zs ct

buying cialis online safely
buy cialis online overnight shipping
https://wowcialisnow.com/ - cialis
generic cialis
cialis 5 mg
https://cialismans.com/ - cialis online reviews
tadalafil 40 mg
tadalafil generic
https://xtadalafilx.com/ - cheap tadalafil
buy tadalafil 20mg price
tadalafil canadian pharmacy
https://supertadalafil.com/ - tadalafil lilly
viagra vs cialis
viagra prices
https://buygenericviagronline.com/ - natural viagra

Огноо:2020.07.02

my site pj yh

cialis price
cialis cialis
https://wowcialisnow.com/ - generic cialis online
online cialis
buying cialis online safely
https://cialismans.com/ - generic cialis
cialis generic cialis tadalafil
tadalafil generic
https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 10mg prix
buy tadalafil 20mg price
tadalafil cialis
https://supertadalafil.com/ - tadalafil 20
viagra price
viagra prices
https://buygenericviagronline.com/ - female viagra pills

Огноо:2020.07.02

my site qx dm

buy cialis online cheap
cheap cialis
https://wowcialisnow.com/ - best place to buy cialis online reviews
cialis generic cialis tadalafil
buy cialis generic online
https://cialismans.com/ - buy cialis generic
generic cialis for daily use
cialis generic cialis tadalafil
https://xtadalafilx.com/ - buy tadalafil online
cheap tadalafil
tadalafil liquid
https://supertadalafil.com/ - liquid tadalafil
viagra price
viagra pills
https://buygenericviagronline.com/ - natural viagra

Огноо:2020.07.01

my site lv yh

otc viagra
viagra for sale
https://buygenericviagronline.com/ - viagra prices
online viagra
viagra dosage
https://doctormedweb.com/ - buy viagra
100mg viagra
cheap viagra
https://webmedicxxx.com/ - viagra prices

Огноо:2020.06.30

my site li wp

viagra generic
herbal viagra
https://goodshoprx.com/ - viagra side effects

Огноо:2020.06.28

my site pj kb

viagra pills
viagra
https://goodshoprx.com/ - viagra otc

Огноо:2020.06.28

my site nc uo

buy viagra
viagra side effects
https://goodshoprx.com/ - viagra 100mg

Огноо:2020.06.26

my site cn ns

cialis vs viagra
natural viagra
https://goodshoprx.com/ - viagra online

Огноо:2020.06.26

my site ml ym

tramadol
tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
tramadol
buy ultram
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.25

my site nb sz

tramadol
buy tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
buy ultram
ultram
https://superpillsx.com/ - buy ultram

Огноо:2020.06.25

essay nv ck

mla format essay
mla format essay
https://writeessaywow.com/ - student essay invisible ink

Огноо:2020.06.25

my site fd uw

buy tramadol
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy tramadol
tramadol
buy tramadol
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.24

my site zx bd

buy tramadol
buy tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - buy tramadol
tramadol
ultram
https://superpillsx.com/ - buy tramadol

Огноо:2020.06.22

my site tu vg

ultram
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy ultram
buy tramadol
buy ultram
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.22

site cy xc

tylenol with codeine
what is tylenol
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - tylenol pm
trazodone 50mg
trazodone
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - trazodone dosage
cipro side effects
what is cipro used for
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - cipro 500
lexapro generic
lexapro for anxiety
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - lexapro side effects
xarelto coupon
xarelto coupons printable coupons
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto
cymbalta medication
cymbalta medication
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - cymbalta

Огноо:2020.06.22

my site sn rm

tramadol
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy tramadol
buy ultram
ultram
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.21

my site ru bj

buy tramadol
buy ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
buy ultram
tramadol
https://superpillsx.com/ - buy ultram

Огноо:2020.06.21

my site ij xw

dating
online dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - bumble dating site
the hartford insurance
homeowners insurance
https://homecarinsurancex.net/ - state farm insurance
mtv movie
movie & tv
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie & tv
rocketman movie
mtv movie
https://watchfreeonlinex.com - movie showtimes
college essay format
persuasive essay topics
http://writeessaywow.com - how to write a college essay

Огноо:2020.06.20

my site ty ci

plenty of fish dating site
xhamster dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - discord dating servers
american family insurance
mercury insurance
https://homecarinsurancex.net/ - progressive insurance login
movie & tv
watch online
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie showtimes
mtv movie
movie showtimes
https://watchfreeonlinex.com - movie & tv
rewrite my essay
persuasive essay
http://writeessaywow.com - essay help

Огноо:2020.06.19

my site kw bt

dating
pof dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - dating
grange insurance
cigna health insurance
https://homecarinsurancex.net/ - national general insurance
free movies online
avengers: endgame movie
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - windows movie maker
watch movies online free
free Movies
https://watchfreeonlinex.com - best movie villains
college essay examples
argumentative essay topics
http://writeessaywow.com - easy argumentative essay topics

Огноо:2020.06.19

my site sw yv

best dating sites
christian dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - dating sites free
colonial penn life insurance
home insurance
https://homecarinsurancex.net/ - shelter insurance
free Movies
movie theaters near me
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - watch movies online free
avengers: endgame movie
july movie releases
https://watchfreeonlinex.com - movie showtimes
mla essay
descriptive essay
http://writeessaywow.com - essay writing

Огноо:2020.06.18

my site vs jz

dating sites free
free dating sites
https://bestdatingsitesgo.com/ - ourtime dating site
car insurance companies
gerber life insurance
https://homecarinsurancex.net/ - geico insurance quote
movie theaters near me
best movie villains
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie & tv
best movie villains
watch online
https://watchfreeonlinex.com - high fidelity movie
essay topics
literary analysis essay example
http://writeessaywow.com - essay typer.com

Огноо:2020.06.18

my site sc pv

tinder dating site
pof dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - senior dating
esurance auto insurance
american family insurance
https://homecarinsurancex.net/ - hagerty insurance
free movies online
avengers: endgame movie
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - watch movies online free
best movie villains
watch online
https://watchfreeonlinex.com - rocketman movie
narrative essay examples
how to write a college essay
http://writeessaywow.com - free essay writer

Огноо:2020.06.17

viagra qm dw

vegas world casino
caesars casino
https://playcasinoslotsx.com - riverside resort and casino
diet plan
how to lose weight
https://weight-loss-blogs.com - how to lose weight fast
how to make money fast
how to make money online
https://make-money-blogs.com - how to make money fast

Огноо:2020.06.16

my site uu hu

adult dating
hinge dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - plenty of fish dating site
aaa insurance
auto insurance
https://homecarinsurancex.net/ - aaa insurance
movie showtimes
movie showtimes
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - rocketman movie
windows movie maker
best movie villains
https://watchfreeonlinex.com - watch movies online free
apa essay format
informative essay
http://writeessaywow.com - essay outline template

Огноо:2020.06.16

my site wy oz

pof dating
best dating sites
https://bestdatingsitesgo.com/ - discord dating servers
national general insurance
aaa insurance
https://homecarinsurancex.net/ - delta dental insurance
mtv movie
mtv movie
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - high fidelity movie
watch movies online free
cars the movie
https://watchfreeonlinex.com - windows movie maker
how to start an essay
argumentative essay samples
http://writeessaywow.com - essay writing

Огноо:2020.06.15

my site lf dj

tinder dating site
dating sites
https://bestdatingsitesgo.com/ - kfc dating sim
liberty mutual insurance
hartford insurance
https://homecarinsurancex.net/ - homeowners insurance
watch online
movie theaters near me
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie showtimes
avengers: endgame movie
movie theaters near me
https://watchfreeonlinex.com - free Movies
compare and contrast essay
mla format essay
http://writeessaywow.com - how to write a persuasive essay

Огноо:2020.06.14

viagra ah bo

twin river casino
mohegan sun casino
https://playcasinoslotsx.com - chumba casino
how to lose weight in a week
best way to lose weight
https://weight-loss-blogs.com - losing weight
how to get money
how to earn money online
https://make-money-blogs.com - how to make money from home

Огноо:2020.06.14

viagra ku hs

free casino games vegas world
doubledown casino
https://playcasinoslotsx.com - 4 winds casino
lose weight fast
how to lose weight quick
https://weight-loss-blogs.com - how to lose weight in a week
how to earn money online
how to earn money
https://make-money-blogs.com - how to make money from home

Огноо:2020.06.13

payday loans near me no credit check - wyij

emergency cash loans online payday loans Virginia
cash loans for bad credit
http://usapaydayloans.org/VA

Огноо:2020.06.11

hello ho up

cialis buy
cialis 10mg
https://paydailoanz.com/cialis.php - buy cialis
tadalafil tablets
cheap tadalafil
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - tadalafil citrate
levitra dosage
levitra
https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra pills
generic levitra
generic levitra
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - viagra vs cialis
online cialis
cialis generic name
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - generic cialis

Огноо:2020.06.11

viagra rm oz

hard rock casino atlantic city
doubledown casino facebook
https://playcasinoslotsx.com - firekeepers casino
best way to lose weight
how to lose weight fast
https://weight-loss-blogs.com - how to lose weight quick
how to earn money online
how to get money
https://make-money-blogs.com - how to make money fast

Огноо:2020.06.10

viagra rd mb

akwesasne mohawk casino hogansburg ny
lucky lady casino roof collapse
https://playcasinoslotsx.com - gsn casino
how to lose weight
diet
https://weight-loss-blogs.com - how to lose weight fast
how to make money from home
how to make money from home
https://make-money-blogs.com - how to make money online

Огноо:2020.06.09

keflex 2020

Огноо:2020.06.04

hello ie ay

canadian pharmacy cialis
cialis reviews
https://paydailoanz.com/cialis.php - buying cialis online safely
buy tadalafil online
cialis tadalafil
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - buy tadalafil
levitra generic
levitra
https://paydailoanz.com/levitra.php - online levitra
viagra vs cialis
levitra online
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - cialis 20mg
cheap cialis
buy cialis online
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - online cialis

Огноо:2020.06.03

hello df hr

free antivirus best free antivirus https://xantivirusx.com/ - norton antivirus transgender dating christian mingle dating site https://onlinedatingwow.com/ - speed dating diy network sweepstakes rainbow sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - what is a sweepstakes?

Огноо:2020.06.01

hello wm te

panda antivirus avast free antivirus https://xantivirusx.com/ - windows defender antivirus plenty of fish dating site free dating https://onlinedatingwow.com/ - transgender dating diy network sweepstakes hgtv dream home 2020 sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - hgtv dream home 2020 sweepstakes

Огноо:2020.05.29

hello ic ak

antivirus free download total av antivirus https://xantivirusx.com/ - free antivirus 2019 dating single silver singles dating site https://onlinedatingwow.com/ - dating apps best publications sweepstakes bassmaster fish with randy howell sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - kwik fill sweepstakes

Огноо:2020.05.28

hello bm so

instup.exe avast antivirus installer avast free antivirus download https://xantivirusx.com/ - total av antivirus reviews kathie lee gifford dating norway women for dating https://onlinedatingwow.com/ - dating site prizegrab sweepstakes bhg free sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - the balance sweepstakes

Огноо:2020.05.27

he took viagra lp di

viagra effect viagra pranks viagra pills moms viagra mistake buying viagra in bulk

online usa viagra what is the name of the generic viagra viagra where to buy viagra pills now in colorado viagra alternatives

https://pharm-usa-official.com - generic viagra

Огноо:2020.05.25

testo qm rt

how to increase testosterone naturally signs of low testosterone in men low testosterone testosterone booster for men how to increase testosterone

low testosterone symptoms in men testostГ©rone testosterone gel testosterone therapy icd 10 low testosterone

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - how to increase testosterone

Огноо:2020.05.21

weight loss vb in

levitra generic levitra 10 mg levitra online levitra com levitra

levitra dosage buy levitra levitra 20 cialis 20mg levitra coupon

https://drugstoreonliner.com/ - levitra for sale

Огноо:2020.05.20

testo uq cb

natural testosterone booster testosterone side effects testosterone cypionate best testosterone boosters foods that increase testosterone

testosterone nation low testosterone symptoms in men low testosterone natural testosterone gel testostГ©rone dГ©finition

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone cypionate

Огноо:2020.05.20

tadalafil yn rn

tadalafil reviews tadalafila 20mg buy tadalafil online tadalafil pronunciation tadalafil mylan

tadalafil cialis tadalafil cialis generic cialis tadalafil liquid tadalafil vardenafil vs tadalafil

https://supertadalafil.com/ - tadalafil generic

tadalafil generique en pharmacie tadalafil generic usa tadalafil reviews tadalafila generic cialis tadalafil 20mg

tadalafil side effects purchase peptides tadalafil tadalafil cialis tadalafil 40 mg tadalafil 10mg prix

https://xtadalafilx.com/ - cheap tadalafil

Огноо:2020.05.17

weight loss sq qu

weight loss foods phentermine weight loss sota weight loss best weight loss program adele weight loss

weight loss clinics near me weight loss plan best way to lose weight protein shakes for weight loss diet plans

https://weight-loss-blogs.com - rachael ray weight loss

Огноо:2020.05.16

tadalafil hm wn

buy tadalafil 20mg price tadalafil 20 mg best price tadalafil dosage cialis generic tadalafil tadalafil vs vardenafil

tadalafil cost liquid tadalafil tadalafil 20 mg tadalafil online canadian pharmacy buy cialis ebay find tadalafil

https://supertadalafil.com/ - tadalafil cialis

tadalafil for women tadalafil generic cialis 20 mg buy tadalafil online sildenafil vs tadalafil tadalafil citrate

purchase peptides tadalafil tadalafil canadian pharmacy generic tadalafil buy tadalafil tablets generic cialis tadalafil 20 mg from india

https://xtadalafilx.com/ - cheap tadalafil

Огноо:2020.05.16

Холбоотой мэдээлэл

2014-12-17 1839
Түлээний зах түлшний үйлдвэртэй танилцлаа

Аймгийн ИТХ-ын дарга, төлөөлөгчид өнөөдөр Их залуу багийн “Буянт хангай” түлээний зах, ...

2017-08-14 2145
СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

Ойрын өдрүүдэд түр зуурын ширүүн бороо, мөндөр орж, энэ үеүүдэд салхи шуурга нэмэгдэх магадлалтай байгаа ...

2015-03-06 1165
Төмөр шугам MNS JIS B 7516:2015 стандартыг үндэсний стандартаар баталсан байна.

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн ээлжит хурал 2015 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдөр 09:30 цагаас Стандартчилал, ...

Сурталчилгаа

 

 

 

 

ГОВИЛ БАГТ 250 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ БАРЬЖ БАЙНА

2020-07-07 79

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2020-07-07 7

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-07-07 10

БАЯР НААДМЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2020-07-06 107

ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-07-06 337

БАЯР НААДМЫН ӨМНӨХ СОРИЛГО БАРИЛДААНД БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХАРЬЯАТ АЙМГИЙН АРСЛАН БАТСҮХИЙН ГАНТӨМӨР ТҮРҮҮЛЛЭЭ

2020-07-05 479

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 767

ӨРХИЙН БОЛОН БИЧИЛ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ХҮҮГҮЙ БАРЬЦААГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ТӨСЛИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛЖ БАЙНА

2020-07-04 127

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 618

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 2035

ОРХОН АЙМАГТ БАЯР НААДМЫГ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛЛОО

2020-07-01 5042

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 2035

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ СОНИРХОЛТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-02 1267

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2020-07-01 806

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 767

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХУГАЦААГ 7 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-07-01 706

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 618

БАЯР НААДМЫГ ХӨЛ ХӨДӨЛГӨӨН, БӨӨГНӨРӨЛ ҮҮСГЭХГҮЙГЭЭР ТЭМДЭГЛЭНЭ

2020-06-25 520

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020-06-30 520

БАЯР НААДМЫН ӨМНӨХ СОРИЛГО БАРИЛДААНД БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХАРЬЯАТ АЙМГИЙН АРСЛАН БАТСҮХИЙН ГАНТӨМӨР ТҮРҮҮЛЛЭЭ

2020-07-05 479

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.74.77
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 18 Онлайн
  • 565 Өнөөдөр
  • 3049 Өчигдөр
  • 7224 Долоо хоногт
  • 34110 Сүүлийн сард
  • 2480821 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  771

Facebook

Цаг агаар