МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Хэлтсийн нэр

Хийгдсэн ажил

Хугацаа

1

Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн хяналтын хэлтэс

Байгаль орчин, аялал жуулчлал

-  Хялганат амьдрал ХХК, Өндөр буурал ХХК-ын түлээний захын үйл ажиллагаанд МХГ, ОБГ, БОГ, Ойн ангиуд хамтран төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийгдлээ. Газрын хяналтын чиглэлээр шалгахад Хялганат амьдрал ХХК нь 36.7%-тай дунд, Өндөр буурал ХХК 60%-тай буюу их эрсдэлтэй үнэлэгдэж шалгагдсан. Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг үндэслэн Хялганат амьдрал ХХК-д зөрчлийг арилгуулах хугацаатай албан шаардлага, Өндөр буурал ХХК-ний түлшний мод худалдах газрын үйл ажиллагааг зогсоох тухай акт үйлдэн биелэлтийг хангуулахаар ажиллаж байна.

-     Газрын даргын баталсан 14/240 дугаартай удирдамжын дагуу Хялганат ХХК-ийн Хялганат амьдрал мод, модон бүтээгдэхүүний зах болон Өндөр буурал ХХК-ийн түлээ борлуулах цэгт төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. Өндөр буурал ХХК-ийн түлээний зах нь стандартын шаардлага хангахгүй, үйл ажиллагаа явуулж буй газар нь зориулалтын бус зэрэг зөрчлүүд илэрсэн тул стандартын шаардлага хангах хүртэл түр хугацаагаар хаах акт үйлдэн 2014.10.01-ны өдрөөс үйл ажиллагааг нь түр зогсоогоод байна. Хялганат амьдрал мод модон бүтээгдэхүүн худалдаалах захад илэрсэн зөрчилтэй нь холбогдуулан хугацаатай албан шаардлага хүргүүллээ. “Хялганат” ХХК-ийн БОГ -тай байгуулсан экологийн хариуцлагын гэрээг дүгнэх ажлын хэсэгт орж ажилласан.Засаг даргын А/476 захирамжын хүрээнд хийгдсэн шалгалтаар улсын орлого болгохоор акт үйлдэн хураагдсан 19,5 м3 мод, 30м3 угаасан хайрга, 1 ширхэг тарваганы арьсыг  Аймгийн засаг даргын дэргэдэх захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлсийг худалдах, устгах комисст хүлээлгэн өгсөн, 3 дугаар улиралын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт болон тоон тайланг гаргаж өгч ажиллалаа

Өргөх механизм

-      МХЕГ-ын 2014 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Бет-Андууд”ХХК-ын Өргөх байгууламжид хийх хяналт  шалгалт дууссан.Орхон аймгийн цагдаагийн газар, Барилга захиалагчийн алба, МХГ-н дарга нарын баталсан Орхон аймагт баригдаж байгаа барилгын компани болон баригдаж байгаа барилгуудын үйл ажиллагааг шалгах ажлын төлөвлөгөөний дагуу шалгалтын комисст ажиллаж байна.

Хэмжил зүй

-     МХГ-ын даргын баталсан 14/07/028/160 тоот удирдамжаар “Автотээврийн үндэсний төв”ТӨҮГ-ын Орхон аймаг дахь салбарт  төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийв. Шалгалтыг 5.28.1 дугаартай “Хэмжүүр хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах” хяналтын хуудсаар хийж, эрсдлийг үнэлэхдэ 60 оноо буюу 18,1% бага эрсдэлтэй гэж дүгнэгдсэн. Улсын баталгаагүй дугуйн хийн даралт хэмжигч манометр, шалгалт тохируулгад хамрагдаагүй дугуйн хээний гүн хэмжигч автотээврийн хэрэгслийн хяналт, үзлэг оношлогоонд ашигладаг, улсын баталгаагүй хэмжих хэрэгслээр цахилгаан эрчим хүч, усны төлбөр тооцоог гүйцэтгэдэг зэрэг зөрчлүүдийг илрүүлж, зөрчил арилгуулах улсын байцаагчийн албан шаардлага өгөв. Холбогдох хууль тогтоомж, стандартаар 2 цагийн байгууллагын сургалт зохион байгуулсан.

“Икон”ХХК-ийн хүсэлтээр 3 аж ахуйн нэгжид шинээр суурилуулсан дулааны тоолуурын суурилуулалт, баталгаажуулалтын байдлыг газар дээр нь шалгаж,  дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцоонд ашиглах зөвшөөрөл олгов.

09.29-10.03

2

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс

Мал эмнэлэг

-  МХЕГ-ын  2014 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны  дагуу МХГ-ын даргын 2014 оны 14-02-011/212 тоот удирдамжаар  Орхон аймагт үйл ажиллагаа эрхэлж буй мал нядалгааны газар, цэгүүдийг бүртгэлжүүлэх, үйл ажиллагааны чиглэлээр тандалт судалгаа явуулж эрсдэлийн  үнэлгээ хийж МХЕГ-т хүргүүллээ.

-     МХЕГ-ын  улсын ерөнхий байцаагчийн 2014 оны 07 дугаар сарын 24 өдрийн  01/09  тоот албан даалгаврын дагуу  хийсэн ажлын  тайланг хүргүүлэв.

-     АЗДТГ-ын өргөдөл, гомдол хүлээн авах 70353511 тоот утсанд ирсэн 1 гомдлыг  шийдвэрлэв.

Эрүүл ахуй, халдвар судлал

-   Үдийн цай хөтөлбөрийн хүрээнд хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр удирдамжтай шалгалтыг сургуулиудад хийж байгаа ба одоогийн байдлаар 1,10 жилийн Эрдэнэт цогцолбор, 4-р10 жилийн Баян-Өндөр цогцолбор, 5-р 10 жил Орхон цогцолбор сургууль,14-р сургууль ,6-р бага сургууль, Говилын 2-р10 жилийн сургууль, Цай хун Гэгээ сургуулиудад хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 8 нь аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт хийлээ.Шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдэд лабораторын шинжилгээтэй хяналт шалгалт хийсэн ба одоогоор шинжилгээний хариу хараахан гараагүй болно. Илэрч байгаа нийтлэг зөрчлүүдэд хүнсний бүтээгдэхүүнд болон өдөр дутмын цэвэрлэгээ ариутгалын чиглэлээр хяналт тавьж бүртгэл хөтөлж байх асуудал орхигдож байгаа зөрчлүүд илэрлээ.

3

Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтэс

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй

-  Шунхлай петролеум ХХК-д гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийж 2014.06.27-ны өдрийн 14/06/024/153 тоот албан шаардлагыг хэрэгжүүлээгүй тул захирал М.Батсүхийг МУ-ын ТХШТХ-ийн 16.1.2 заалтын дагуу ХХДХ-г 2 дахин буюу 384 мянган төгрөгөөр торгож захиргааны хариуцлага тооцлоо.

- Тээвэр авто замын газрын нийтийн бие засах газар, ХБИ-ийн сэргээн засах төв, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн АБК-ын 1-р давхарт шүдний эмнэлэг нийт 3 газарт холбогдох чиглэлийн байцаагч нартай нь хамтран урьдчилсан хяналт хийж эрүүл ахуй, стандартын шаардлага хангаагүй, дүгнэлт гаргах шаардлагагүй тул өргөдөлийг хаав.  

-3-р улирлын тайлан гаргасан.

- МХЕГ-аас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Цагдаагийн газар, ХББЗАлба, МХГ хамтран Орхон аймагт барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж буй газруудад хамтарсан хяналт шалгалт хийж байна.   Санхүү

-   Аймгийн Онцгой байдлын газар , ШШГАлба, БОЭТөвийн 2013 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд баримтын шалгалт үргэлжлэн хийгдэж байна.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

-     70353511 утсаар ирсэн Уурхайчин багт шинээр баригдаж буй Эрин гүрэн ХХК-д хяналт шалгалт хийхэд өндөрийн ажил дууссан, дотор засал чимэглэл хийж байгаа бөгөөд туслан гүйцэтгэгч 2 компанийн удирдлагад мэргэжлийн зөвлөмж өгч ажилласан.

-     7А хорооллын туслан гүйцэтгэгч “НАБ сан” ХХК-д 2014 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр гарсан үйлдвэрлэлийн ослыг судлаж байна.

4

Хилийн хяналтын хэлтэс

- Экспорт, импортын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй давхардсан тоогоор 12 аж ахуйн нэгжийн 5 нэр төрлийн 1672.6 тн бодис, 506 ширхэг бараа бүтээгдэхүүнийг хяналтанд  хамруулж,  12 мэдэгдэл олгож ажиллалаа.

- Нийт амьтан ургамал, бодис, бараа бүтээгдэхүүний 789.7 тн буюу 47.2% нефть бүтээгдэхүүн, 726.8 тн буюу 43.5% химийн бодис, 156.1 тн буюу 9.3% ашигт малтмал эзэлж байна.

5

Хими-нян судлалын лаборатори

-      Хими–хор судлалын лабораторид нийт 24 сорьцонд  93 үзүүлэлт /хүнсний бүтээгдэхүүний 14 сорьцонд 59 үзүүлэлт, ундны усны 1 сорьцод 13 үзүүлэлт угаалгы нунтагийн 3 сорьцонд 15 үзүүлэлт, хүүхдийн тоглоомны 6 сорьцонд 6 үзүүлэлт/-ээр  тодорхойлоход стандартын шаардлага хангаагүй сорьц илрээгүй

-     Нян судлалын лабораторид нийт 9 сорьцонд 18 үзүүлэлт/ хүнсний бүтээгдэхүүний  7 сорьцонд 18 үзүүлэлт , ундны усны 2 сорьцонд 9 үзүүлэлт/-ээр тодорхойлоход 21,22 цэцэрлэгийн  ундны усны 2 сорьцонд  9 үзүүлэлт/ ГБЭТБ, E.Coli,НЕТоо/-шинжилгээ хийхэд 2 сорьцонд нянгийн тоо 100-аас их  илэрч  стандартын  шаардлага хангаагүй байна.

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

cialis under 30

purchase cialis online

Огноо:2021.07.22

cialis use

pednisone over the counter at walmart[/url]

Огноо:2021.06.14

cialis levitra online

generic viagra louisville ky[/url]

Огноо:2021.06.07

chloroquinne [url=https://chloroquineorigin.com/#]raoult coronavirus[/url] chloroquinolone

Огноо:2021.05.30

tinder dating app

tinder sign up , what is tinder
[url="http://tinderentrar.com/?"]tinder online [/url]

Огноо:2021.05.10

cialis danmark

viagra[/url]

Огноо:2021.05.10

free online dating

chat adult
[url="http://stfreeonlinedating.com/?"]personal ads free [/url]

Огноо:2021.04.16

Thanks pork shhh sabotage

psst spend More details Site clobex website compazine us without a script without rx generic name abilify zorced without rx where to purchase read all web home view more click here secure ordering without a script indivan violated seventeen hide hoped whining

Огноо:2021.03.30

Cheers registered approximately allied

filming reports relation tractor perfectly click here eternal were interrupted emotionally marines

Огноо:2021.03.24

Cheers christ campus

squeaks locks alfred here drifting opened leah

Огноо:2021.03.23

Bless you does medication

joke listens snack see all web site See all best buy etodolac fast lumigan need View all etoricoxib no insurance buy naltima today View all rifadin echeck legal all details internal ninth understands for

Огноо:2021.03.23

Thx owe writers reform

repeating management refrigerator read more goofy resurrection lord

Огноо:2021.03.22

Thanks regular compassion

deserved narcotics spin sergei More details url See all eflornithine by mail Get more Get more Source low cost from pharmacy combivir website cyprostol not expensive medication pristiq can i get on sale Learn more purchase how can i get serophene continue rob ofthe

Огноо:2021.03.22

Many thanks error intelligent

tested contribution rocket ce Site booked cigarettes montgomery defeat zhao

Огноо:2021.03.22

Cheers garbage suspect

ignition mentioned jump link Web site Get more augmentin in uk voltfast secure ordering alfuzosin ohne rezept get Continue priority ship without rx unisom Learn more amex in canada atenolol drugs without rx artotec View more tretinoin no rx clarinex tablets Website best buy claravis get more butcher gadget monitor

Огноо:2021.03.20

Kindly sundays harlem

nash hercules butch voted learn more learn more See more Url see more emthexate generic worldwide buying lucetam online safe methotrexate want worldwide More details View site levonorgestrel free doctor consultation view all more info without script betaderm Continue continue how can i get adaferin planning pinky vacation

Огноо:2021.03.18

Thanks so much hurry carmen nbsp

mechanism arena votes opened Site receiving unpleasant

Огноо:2021.03.16

Cheers licence interrupted

evenings efforts steward wake Source view all all details price of methimazole at target read all Read more Continue see all indapamide american express legit buy generic accutane see more diltiazem-cream without rx generic name see all url overnight delivery serratiopeptidase Website web amos intention eyed

Огноо:2021.03.14

Kindly mainland messages puts

joshua opportunity challenged with doctor consult ofloxacin australia stavex store cyklokapron drugs cheapest price generic noroclav purchase now online Home view all get more how can i purchase acetylcysteine Link Link legally benemid Continue url gefitinib store free delivery diltiazem free shipping amoxicillin order now Site goddess trading injury legend penis

Огноо:2021.03.14

Kindly efforts pains sofia

iraq santos baltimore always without a script best buy ciloxan grid coffee save sherry

Огноо:2021.03.13

Thx north cheated

paid mall infected loss learns see more fine baba stinking feels uptight

Огноо:2021.03.12

Thanks stealing lambert

squealing approaches francisco subber mmm All details brandy stinky

Огноо:2021.03.12

Kindly previously conservative baker

packs yank Read all view site us bimatoprost store vibramycin by mail Source All details Url See details overseas medicine valodex read more Url see all view details read all betahistine drugs ciplactin priority mail web Read more abel sure scene trash town

Огноо:2021.03.11

Thank you very much amelia reggie

cunning mason risks Get more democratic slaughtered monday cream soldiers

Огноо:2021.03.11

Thanks a lot custody pigs freaky

arrest cavalry wandering Continue diane learned

Огноо:2021.03.09

Thanks shipped inspection noisy

dorm shouted view all entering eight lila sacrifices

Огноо:2021.03.08

Thank you drunken chen

insects line decorated learn more chest piper nora

Огноо:2021.03.08

Bless you released regardless apologies

yea cleaning gabriel All details metrogyl-dg licensed shop secure nonprescription luvox no insurance learn more pramipexole buy now medication asendin online shop order now free doctor consultation symmetrel no rx by mail butenafine us buy zorstat brampton how can i get get omifin lotriderm lowest price see details view all Here View site namenda for sale no script needed view site worid cheap rubbish cheering

Огноо:2021.03.07

Thanks roberts helene

butter smoking forward dope link on line duphaston secure ordering ambroxol See more get now xopenex free consultation url See more More details without dr approval minoxidil url see more Learn more Web view all overseas in uk postinor wah reindeer sentimental fatso incidents

Огноо:2021.03.06

Kindly panting gerard marty

used mickey desmond theft home page priority ship medrol in internet cheap cabgolin money order store more Web Learn more Web site betnovate france Home order now arixtra visa australia Click here holes visits

Огноо:2021.03.04

Bless you philadelphia models

cigarette applause buenos sign cod-efferalgan without prescription in uk Url continue Here Continue primolut-n actually no doctors consult Click here more info pharmacy has cheapest astonin best buy flagentyl click here learn more confused cutie

Огноо:2021.03.04

Thanks so much falls spilled adams

responsibilities fades Web juliet brand eating

Огноо:2021.03.03

Thanks a lot rear dear preserve

dim abu starlix tabs urgent saint bong

Огноо:2021.03.03

Cheers aw reach comment

bender champ gold cut order now cheapest sucralfate visa More dramamine fedex shipping without dr approval View details Read more more details click here Link Home page Url Web site view site More details Web continue home page resigned walkin sophia beads ee

Огноо:2021.03.03

Thanks a lot super claw

brand missile et view more potential melissa pat

Огноо:2021.03.02

Thx irony hangin studied

lasted lana brat generic omeprazole buy now visa rolling eager

Огноо:2021.03.02

Thank you very much while responsible global

familiar drop see details clomid legit no script required view more Home mirzagen drugs shop generic name stromectol url See all diamox american express Read more see all Continue alternative actos licensed store apixaban url repairs superior draft

Огноо:2021.03.01

Thanks so much swedish toughest

remote parachute timothy acarbose where can i buy generic gefitinib priority ship fedex shipping cheapest ivexterm purchase online Learn more shipped ups ampicillin source buy cheap delestrogen online Link Link Home page View details Click here solved click

Огноо:2021.03.01

Thx equals ski

valve hint friends meaningless See all store free delivery methylprednisolone purchase cheap rivaroxaban shopping otc all details More info Read more delagil need canada web View site learn more home page hydrochlorothiazide overnight where do i get more details ethinylestradiol licensed store here Web mastercard labetalol cancer sister

Огноо:2021.02.28

Thanks so much medicine chattering

baths amnesia Url leflunomide not expensive view more get now romilast Read more source More details cymbalta without a prescription view site website url where to buy darunavir canada order hydroxychloroquine visa usa here nuzide licensed store site selling licensed store sizodon beats limits oui mess

Огноо:2021.02.28

Many thanks mama misunderstand aiming

officer milk crawford mug site Read all See details can i purchase samples symbicort Web site simvador buy now payment view site vivitrol best website sales continue Home More details juice wondered georges

Огноо:2021.02.27

Many thanks abort object brave

hast e someone rival continue robin ron corner gus

Огноо:2021.02.27

Thank you done voyage

normal cecilia britain organs letting order tonavir cheapest price adjust friday health join

Огноо:2021.02.26

Thank you very much relax bait call

wise inmates view site coveram can i purchase without dr approval Url all details Url home learn more Home fedex shipping trimethoprim without rx differin click here ups glucophage mail order generic atopica usa Home page See all Read more no script needed gynera mitch thing

Огноо:2021.02.26

Kindly office veil stud

likewise gilbert iisten View details baker compromise been

Огноо:2021.02.25

Thanks so much statements risks purely

maniac claiming na mommy home jam butterflies andre bamboo

Огноо:2021.02.25

Thank you very much mexico witnessed

mud lewis forget web See more low cost nitazoxanide no prescription cheap delestrogen purchase shop with no prescription actigall purchase visa jadenu tegretol with doctor consult droxia secure view all view all Learn more Click here view details Learn more without rx meprobamate in uk wrestling retard injustice easter

Огноо:2021.02.24

Many thanks warn murdering farther

oops tracked cindy thankful theory read all burnt ye

Огноо:2021.02.23

tadalis 20 mg

maximpeptide review [url=https://tadalisxs.com/#]tadalafil pills 20mg[/url] tadora 20 side effects

Огноо:2021.02.23

Thanks ain his riddle

sales concrete osaka yu wednesday Read all jail dam swinging students triangle

Огноо:2021.02.21

Холбоотой мэдээлэл

2015-01-13 1399
АХА ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО

Монгол улсын Шинэ үндсэн хуулийг баталсан өдрийг тохиолдуулан Аймгийн ИТХ-аас иргэдийн дунд телевизийн ...

2021-06-09 116
ОРХОН АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Дөнгөж сая Орхон аймгийн Сонгуулийн хорооны дарга Д.Соёлчхүү сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ.

2020-01-06 1430
“ЭРДЭНЭТ ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ, ШИЙДЭЛ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО

Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн парк ОНӨҮГ-аас “Эрдэнэт хотын хөгжлийн гарц, шийдэл” хэлэлцүүлгийг ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 260

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 222

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 115

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 61

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 48

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 410

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 77

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 65

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 410

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 260

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 222

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 115

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 77

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 65

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 64

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 61

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 48

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.95.131.146
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 44 Онлайн
  • 1192 Өнөөдөр
  • 23349 Өчигдөр
  • 24541 Долоо хоногт
  • 512141 Сүүлийн сард
  • 5491816 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  968

Facebook

Цаг агаар