Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021:2007 стандартыг дахин хянаж, шинэчилж байгаа тул та бүхэн саналаа өгнө үү.

  Та бүхэнд  "Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021:2007" стандартыг танилцуулж байна.

                                                                  МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 03.100.20

Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ.

Ерөнхий шаардлага

 

Trade centre and its service. General

requirements

МNS 5021:2007

MNS 5021:2004-ийн оронд


Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний  Зөвлөлийн 2007 оны  10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 35 дугаар тогтоолоор батлав.
Энэхүү стандарт нь 2008 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.
Энэ стандартын норматив шаардлагыг заавал мөрдөнө.
       1.Хамрах хүрээ
    Энэхүү стандартаар худалдааны газар, түүний үйлчилгээнд тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно

      2.Норматив ишлэл
    Энэхүү стандартад дараах стандарт, баримт бичгээс иш татсан бөгөөд эдгээрт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлийн үеийн албан ёсны эх материалаас
иш татна. Үүнд:
- MNS CAC 1 : 2003, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчмын дадлын олон улсын зөвлөмжийн дүрэм;
- MNS CAC 4280:95, Хүнсний сав боодлын шошго. Ерөнхий шаардлага;
- MNS 4990:2000, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага;
- MNS 5547:2005, Хүнсний нийлэг сав баглаа, боодол. Техникийн ерөнхий шаардлага;
- MNS 5684:2006, Сав, баглаа боодлын материалаас хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисуудын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ;
- MNS 5005:2000, Байнгын санах ойн байгууламж бүхий электрон кассын машин. Техникийн шаардлага;
- БНбД 2.09.12-87, Үйлдвэрийн барилга, байгууламжийн төлөвлөлтийн эрүүл ахуйн норм ба дүрэм.
      3.Ангилал
3.1 Худалдааг бөөний болон жижиглэн гэж 2 ангилна.
3.2 Худалдааны газрыг:
3.2.1 Хайпермаркет ба агуулахын худалдаа/ /Hypermarket, warehouse/
3.2.2 Их дэлгүүр /Department store/
3.2.3 Супермаркет /Supermarket/
3.2.4 Дэлгүүр /Store or shop/
3.2.5 Mини маркет /Мini-market/
3.2.6 Мухлаг /Kiosk/ гэж 5 ангилна.
3.3 Энэхүү стандартын 3.2.1-3.2.6-д заасан ангилал нь ерөнхий нэршил тул бизнес эрхлэгчид нь энэхүү нэр томьёо, тодорхойлолтын хүрээнд нарийвчилсан нэрийг сонгон хэрэглэж болно.
3.4 Хүнсний болон хүнсний биш барааны аль нэгээр төрөлжсөн дэлгүүр нь энэ стандартын 4.6-д заасан ангилалд хамаарна
    4.Нэр томьёо, тодорхойлолт
4.1 бөөний худалдаа
хэрэглээний болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай бараа, бүтээгдэхүүнийг жижиглэн худалдаа эрхлэгчдэд олон тоогоор багцалж бөөний үнээр худалдах үйл ажиллагаа.
4.2 жижиглэн худалдаа
хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд зориулан бараа, бүтээгдэхүүнийг жижиглэнгийн үнээр худалдах үйл ажиллагаа.
4.3 хайпермаркет /Hypermarket, warehouse/ 2501 м2-аас дээш худалдааны танхимын талбайтай, 20 000-аас дээш нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн, өргөн хэрэглээний барааг ихэвчлэн жижиглэнгийн үнээр борлуулж үйлчилдэг, хэрэглэгчийн хэрэгцээг нэг цэгээс хангахаар төлөвлөн зохион байгуулсан үйлчилгээний газар.
4.4 их дэлгүүр /Department store/
(1001 – 2500) м2 хүртэл худалдааны танхимын талбайтай, зорчигчийн цахилгаан шат, хувцасны үзүүлэнгийн өрөө, амрах сандал, бие засах газар, тээш хадгалах зэрэг тасагтай, 10 000-аас дээш нэр төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг иж бүрэн төрөлжүүлж, жижиглэнгийн үнээр худалдаалдаг, нэмэлт үйлчилгээний тасгуудтай,
төрөлжсөн дэлгүүр.
4.5  супермаркет /Supermarket/
(501 – 1000) м2 хүртэл худалдааны танхимын талбайтай, 10 000 хүртэл нэр төрлийн хүнсний болон өдөр тутмын хэрэглээний ариун цэвэр, гоо сайхны бараа, гэр ахуйн бараа, бүтээгдэхүүний төрөлжүүлсэн тасгуудтай, өөртөө үйлчлэх дэлгүүр.
4.6 дэлгүүр /Store or shop/
(41 – 500) м2 хүртэл худалдааны танхимын талбайтай /орон нутагт 30 м2-аас доошгүй /, уламжлалт лангууны зохион байгуулалттай, өдөр тутмын болон өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн жижиглэнгийн үнээр борлуулдаг газар.
4.7 мини маркет /Мini-market/
(41 – 200) м2 хүртэл худалдааны танхимын талбайтай /орон нутагт 30 м2-аас доошгүй /, сав баглаа боодол бүхий өргөн хэрэглээний барааг жижиглэнгийн үнээр худалдаалдаг, өөртөө үйлчлэх лангуу бүхий дэлгүүр
4.8 мухлаг /Кiosk/
(20-40) м2 хүртэл худалдааны танхимын талбайтай, сонин, сэтгүүл. сугалаа, тамхи /тусгай зөвшөөрөлтэй бол/, бохь, гаа зэрэг сав баглаа боодол бүхий наад захын хэрэглээний бүтээгдэхүүн, орон нутгийн аялал жуулчлалыг дэмжих мэдээллийн үйлчилгээ, газрын зураг зэргийг борлуулах цэг
5 Бараа, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, худалдааны үйлчилгээнд тавих
шаардлага

5.1 Худалдаа эрхлэгчид нь чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, баталгаатай, зориулалтад тохирсон бүтээгдэхүүн борлуулж, тэдгээрийн стандартад нийцсэн үйлчилгээг үзүүлнэ.
5.2 Худалдаа эрхлэгчид нь бөөний худалдааны болон түгээх сүлжээ /distributive/- ний байгууллагуудаар дамжуулан дэлгүүрт барааг нийлүүлнэ.
5.3 Дэлгүүр эзэмшигч нь бие даасан, тодорхой үйлдвэрийн нэрийн бүтээгдэхүүнийг борлуулагч / франчайзи / байна.
5.4 Гар утас, цахилгаан бараа, үнэт эдлэлийг худалдаалахад баталгаат хугацааны хуудсыг заавал дагалдуулна
    6 Ажлын байр ба үйлчилгээнд тавих шаардлага
6.1 Худалдааны газрын барилга, байгууламжийн төлөвлөлт шийдэл нь үйлчилгээний технологийн урсгалыг хангасан байна.
6.2 Холбогдох стандартад заасны дагуу хөдөлмөр хамгаалал, техникийн болон галын аюулгүй ажиллагаа, барааны чанар, аюулгүй байдал, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үндсэн шаардлагыг хангасан байна.
6.3 Энэ стандартын 4.8-д зааснаас бусад худалдааны газрууд нь худалдааны танхимаар үйлчлэх хүчин чадлаас хамааран барааг худалдаалахад бэлтгэх туслах өрөө, зориулалтын талбай бүхий агуулах, ариун цэврийн өрөө, амрах танхим, ажиллагсдын хувцас солих өрөө, ажлын албан өрөөтэй байна.
6.4 Нэг худалдагчийн эзлэх худалдааны нэгж талбайн хэмжээ 4м2 – аас багагүй
байна.
6.5 Бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар мэдээллийн лавлахтай байна.
6.6 Агуулахад барааг зориулалтын тавцан дээр хананаас 20 см, халаах
хэрэгслээс 1м-ээс багагүй зайд байрлуулна.
6.7 Худалдаа, үйлчилгээг зөвхөн мэргэжлийн ажилтан буюу худалдагч гүйцэтгэнэ.
6.8 50 м2-аас доош худалдааны танхим бүхий худалдааны газраас бусад
ангиллын худалдааны газарт ажиллагсдын болон ачаа зөөвөрлөх хаалга нь худалдан авагчдын хаалганаас тусдаа байна.
6.10 Хүнсний бүтээгдэхүүнийг стандартын шаардлага хангасан зориулалтын сав баглаа боодолд савлана.
7 Хэрэглээний болон ил тод байдлын нөхцөл
7.1 Барааны үнийг нэг бүрчлэн үнэн зөв, ил тод бичиж тавьсан байна.
7.2 Худалдааны газар нь өөрийн нэр, хаяг, ажиллах цагийн хуваарийг монгол хэлдээр бичиж, харагдахуйц байршуулсан байна.
7.3 Барааны байршил тасгаар заасан таних тэмдэг, бүдүүвч зураглалтай байна.
7.4 Худалдан авагч хайж байгаа зүйлээ хялбар олж авахад зориулан бүтээгдэхүүнүүдийг баруунаас зүүн гар луу чиглэсэн байрлалаар зохион байгуулна.
7.5 Худалдааны танхим нь байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй байх ба харанхуй булан буюу хэсэг байж болохгүй.
7.6 Лангуу хоорондын зай 1 м-ээс доошгүй байна.
8 Шаардлагатай үндсэн техник, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл
8.1 Худалдаа эрхлэгчид нь худалдааны газрын үйлчилгээний төрлөөс хамааран дараах үндсэн техникийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэлтэй байхаас гадна энэ зүйлийн 8.2 ба 8.3-д заасан барааны төрлөөс хамааруулан нэмэлт тоног төхөөрөмжтэй байна. Үүнд:
8.1.1 Жин, урт хэмжигч
8.1.2 Гүйлгээний бүртгэл/ Касс
8.1.3 Компьютер
8.1.4 Ачааны түрдэг тэрэг, сагс
8.1.5 Шалган өнгөрүүлэх, савлах, боох хэсэг
8.1.6 Хэрэглэгчдэд зориулсан хяналтын жин
8.2 Хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа, үйлчилгээнд тавих нэмэлт тоног, төхөөрөмж:
8.2.1 Түргэн гэмтэж муудах хүнсний бүтээгдэхүүний температур хэмжигчтэй төрөлжсөн хөргөгчтэй лангуу
8.2.2 Хана хэлбэрээр зохион байгуулсан, дээд хэсэгтээ тольтой, гэрэлтүүлэг бүхий жимс, ногооны лангуу,
8.2.3 Талхны лангуу
8.2.4 Махыг жижиглэн бэлтгэх зориулалтын лангуу
8.2.5 Хүйтэн ундааны лангуу
8.3 Хүнсний биш зориулалттай бүтээгдэхүүний үйлчилгээнд тавих нэмэлт тоног, төхөөрөмж:
8.3.1 Үнэт эдлэлийн сорьц шалгах багаж хэрэгсэл
8.3.2 Хувцасны үзүүлэнгийн өрөө, толь
8.3.3 Гутал өмсөгч
8.3.4 Нэг удаагийн оймс
8.3.5 Тестер
9 Жин ба хэмжүүр
9.1 Худалдааны үйлчилгээнд олон улсын “СИ” системийг хэрэглэнэ.
9.2 Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан хэмжих хэрэгслийг хэрэглэнэ. Үүнд:

9.2.1 Барааны зураасан код унших тооцооны машин
9.2.2 Худалдааны жин
9.2.3 Хяналтын баталгаажуулсан жин
9.2.4 Кассын машин
9.2.5 Төлбөр тооцооны карт унших машин

10 Аюулгүй ажиллагаанд тавих шаардлага ба хориглох зүйлс
10.1 Галын аюулгүй ажиллагааг хангаж, дохиоллын систем, гал унтраах автомат төхөөрөмж, галын анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй байна.
10.2 Үүдний хэсэгт халтиргаа, гулгаанаас хамгаалсан шалавч, тэргэнцрийн зориулалтын замтай байна.
10.3 Чийглэг, температурын автомат тохируулга бүхий агааржуулалт, халаалтын систем, төхөөрөмжтэй байна.
10.4 Хүнсний дэлгүүрт үсчин, эмийн сан, үнэр гаргадаг үнэртэн гоо сайхан, ахуйн хэрэглээний ба ариутгалын бодис зэрэг хүнсний барааны чанарт нөлөөлөх үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахыг хориглоно.
10.5 Түргэн гэмтэж муудах хүнсний бүтээгдэхүүнийг мухлагт худалдан борлуулахыг хориглоно.
10.6 Худалдан авагчдад баталгаагүй жингээр үйлчлэх, бараа, бүтээгдэхүүнийг байвал зохих жин, хэмжээнээс нь дутуу олгохыг хориглоно.
11 Нэмэлт үйлчилгээ
11.1 Сонин сэтгүүл, хэвлэл худалдаалах, сугалаа борлуулах, цахим карт худалдаалах, бараа хүргэх, хуурай хими цэвэрлэгээ, фото зураг угааж боловсруулах, хувцас захиалга, засвар, ломбард, түлхүүр олшруулах, цаг
засварлах зэрэг агентын үйлчилгээ үзүүлж болно.
11.2 Цахим карт унших машин, мөнгөний автомат машин /АТМ/ зэрэг банкны үйлчилгээг үзүүлж болно.
11.3 Хүнсний биш барааны дэлгүүр, мухлагаас бусад худалдааны газарт халуун боловсруулалт шаардахгүй бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг түргэн хоолны цэгийг ажиллуулж болно.
11.4 Халдвараас урьдчилан сэргийлэх зориулалт бүхий ариун цэврийн хэрэгсэл худалдаалах тасаг, эсвэл тоног төхөөрөмжтэй байна.                                                                             ТӨГСӨВ.

Стандартад оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх саналаа Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийн Стандартын салбар сан хариуцсан мэргэжилтэнд   буюу “bayantarag@yahoo.com“ хаягаар ирүүлнэ үү.
                                Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтэс. Стандартын салбар сан.
                                      Хаяг: Уурхайчдын гудамж, 3-р бичил хороолол- ДГТ 3

                                                                       Утас 70358919

            
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Намсан

hunruugee chiglesen (hunii too) hunii dund (delguuriin yronhii ner) delguur baihaar tootsoj hiine gesen zaalt baidag uu? todorhoi too barimt heregtei baina.

Огноо:2015.11.05

Холбоотой мэдээлэл

2014-06-28 4380
ЭРДЭНЭТ ХОТЫН ГУДАМЖ ТАЛБАЙГ ЦЭЦЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга В.Сумъяасүх Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Хотын Захирагчийн ...

2014-08-17 1086
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр: 2014 оны 08 сарын 11-нээс 15

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр: 2014 оны 08 сарын 11-нээс 15: Нутгийн захиргааны ...

2014-05-07 1593
Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн XI хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар үндсэн 4 асуудал хэлэлцэв.

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн XI хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар үндсэн 4 асуудал хэлэлцэв. 2014 оны ...

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.226.243.36
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 8 Онлайн
  • 448 Өнөөдөр
  • 4818 Өчигдөр
  • 10735 Долоо хоногт
  • 6866 Сүүлийн сард
  • 2216495 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  756

Facebook

Цаг агаар