Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэдээлэл /2014.07.21- 25/

Хэлтсийн хүрээнд:

     Илгээлтийн эзэд, анхдагчдын жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу хүнд өвчтэй болон амьдралын хүнд нөхцөлд байгаа 30 анхдагч нарт 100,000 төгрөгийн тусламжийг олгож эхлээд байна.
     Сайдтай байгуулсан гэрээний  биелэлтийг гаргаж яамдуудад хүргүүлсэн.
     Өвөрхангай аймагт зохиогдсон төв халхын уртын дуучдын улсын уралдаанд манай аймгаас 3 уртын дуучин амжилттай оролцоод ирлээ. Энэ арга хэмжээнд 9 аймгийн 50 гаруй дуучид оролцсон .
     Хүүхэд залуучуудын театрын болон номын төвийн засварын ажлууд  хийгдэж  байна. засварын  ажлын явцад холбогдох мэргэжилтэн  хяналт тавьж байна.
     БОЭТ-ийн яаралтай тусламж,эрчимт эмчилгээ бөөрний  эрчимт эмчилгээний тасгийн засварын ажил дуусаж аймгийн комисс хүлээн авлаа
      БОЭТ Нярайн халдварын талаар ХӨСҮТ-өөс мэргэжлийн багийг урин хамтран ажиллаж байна.
     Сэргээн засалтын үндэсний төвөөс эмч сувилагч үйлчлүүлэгч нийт 75 хүнээс судалгаа авахаар асуумж ирүүлснийг нэгтгэж байна.

  Нийгмийн халамж, даатгал, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:
•    Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн  эрх үүссэн, сунгалт хийлгэсэн. - 26 иргэн,
•    Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн эрх үүссэн, сунгалт хийлгэсэн. – 186 иргэн,
•    Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт, тусламжид -39 иргэн,
•    Алдар цолтой ахмад/хөнгөлөлт/-0,
•    Бусад 3
•    Онцгой тохиолдлын нөхцөлт мөнгөн тусламжид 5 иргэн тус тус хамрагдсан байна. Нийт 259 иргэнд үйлчилж өдөр тутмын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.
•    7-р сард хүнсний эрхийн бичигт хамрагдаж буй 478 өрхийн том хүн – 1472 хүүхэд – 1369 нийт - 2841 иргэнд 21,530,000 төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн.
Нийгмийн даатгалын орлого бүрдэлтийн талаар :
1.    Нийгмийн даатгалын орлого бүрдэлтийн талаар :
•    2014 онд 62187,7 сая төгрөгийг Нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлж орлого бүрдүүлэхээс өнөөдрийн байдлаар 27255.9 сая төгрөгийн  орлого оруулж төлөвлөгөө 102,7 хувь байна. 2014 оны 07 дугаар сарын 24-ны байдлаар авлага 1,8 тэр бум  төгрөг , 24 ААН-ийн актын төлбөр зөрчил 1,5 сая төгрөгийн авлагатай байна, 1849 ААНБ-ыг Нийгмийн даатгалд хамруулан ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийг хянаж. Шинээр 33 ААНБ бүртгэсэн. СДД-д шинээр 55 хүн хамруулсан. 12 байгууллагын данс хааж 80 ААНБ албан шаардлага хүргүүлсэн.
 2 . Эрүүл мэндийн даатгалын талаар :
•    Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд 2,7  сая төгрөг төвлөрч өссөн дүнгээр 102,8 сая төгрөг бөгөөд 128,00 хувийн биелэлттэй байна.
•    Эрүүл мэндийн даатгалд 28343 хүн хамрагдаж, өссөн дүнгээр  аймгийн хэмжээнд 85872 хүн хамрагдаад байна.
•    Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 522 хүн 170.1  сая төгрөгийн тэтгэмж авч өссөн дүнгээр 6961 хүнд  1993.3 сая төгрөгийг олголоо.
•    ЭХМКомиссын хурлаар 68  хүний ХЧА-ны хувь сунгах, цуцлах, нөхцөл өөрчлөх асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэв.
•    ЭМД-д ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 214 хүн шинээр хамруулж өссөн 4925 дүнгээр  0-16 хүртэлх насны 7125 хүүхэд шинээр хамрагдаж өссөн дүнгээр 29613, малчин шинээр 10 хүн даатгуулж өссөн дүнгээр 720 нийт өссөн дүнгээр ЭМД-д  85872 хүн хамрагдаад байна.¬
•    Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах 12 хүний өргөдөл хүлээн авч баазад шивж 38 хүний 14.9 сая төгрөгийн тэтгэмж олголоо.
•    Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, сувилал эмийн сангуудад ЭМД-ын сангаас олгох 150 сая төгрөгийн нэхэмжлэлтэй материалыг хянаж холбогдох дансанд шилжүүлсэн    .
•    Архивын лавлагаагаар 51 хүнд үйлчилж шимтгэл төлсөн болон лавлагаа, эрх үүсээгүй бичиг, ААНБ-уудад тодорхойлолт гаргаж өгсөн.
 3 . Үйлчилгээний талаар : Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулахаар  нийт 15482 иргэний баримт материалыг бүртгэн ажилласан байна. 8121 иргэний батламж буюу баталгаажилтын хуудас эзэддээ очсон. 5690 иргэний баталгаажилтын хуудас буюу, тараах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.. Нийт 13881 иргэний баталгаажилтын хуудас ирээд байна.
•    Шинээр 35 иргэн тэтгэвэр тогтоолгох материалаа ирүүлж, шийдвэрлэв.
•    Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгосон 758 иргэний ажилласан жилийг бүртгээд байна.
•    АЖНТ хуулиар 2489 иргэнийг хамруулан бүртгэж 144.3 сая төгрөгийн шимтгэл төлүүлсэн байна.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:
•    Энэ хугацаанд 5 албан бичиг хүлээж авч 13 албан бичгийн хариуг холбогдох газруудад хүргүүллээ. Хүсэлт, гомдол ирээгүй. Өргөдөл 1-г хүлээж авч холбогдох мэргэжилтэнд шилжүүлсэн. 3 албан бичгийг шийдвэрлэсэн.
•    Ажил хайгч - 44 иргэн, ажил олгогч – 40 байгууллага, иргэн бүртгүүлж, ажлын байрны захиалга 13 ажил олгогчоос 61 ажлын байрны захиалга хүлээн авсан ажлын байранд 55 иргэн зуучлагдсан.
•    Одоогийн байдлаар 40 ажил олгогчоос 91 ажлын байранд 188 ажилтан авах захиалга байна. Ажлын байрны захиалгын дагуу хүчингүй зарыг хаасан.
•    TV10, Лха телевизэд ажлын байрны захиалгын зарыг явуулж байна.
•    Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд: Орхон аймгийн Монголын Залуучуудын Холбоотой хамтран “Сумын залуус” төслийн 3 багийг бүрдүүлж, зөвлөгөө мэдээллээр хангав.
•   40 дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд: 35 бүлгийн 70 иргэний 6 сарын 16-наас 7 сарын 16-ны хийж гүйцэтгэсэн эргүүлийн ажлын тайланг хүлээн авч нягтлан санхүүд шилжүүлэв.
•    Аж Ахуй Эрхлэлтийг Хөгжүүлэх Хөтөлбөрийн хүрээнд: Жижиг зээлд хамрагдахаар хүсэлт гаргасан 3 иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө өглөө. Төрийн банкны Орхон салбараас ажлын байр нэмэгдүүлэх жижиг зээлд хамрагдсан 9 иргэний мэдээллийг авч бүртгэлд орууллаа.
•    Эзэнтэй монгол хөтөлбөрийн хүрээнд: Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж, Согоот, Уртын гол багууд, Тэнүүн ногоон  тус тус байгууллагын ажлын тайланг хянаж хүлээн авч санхүүд шилжүүлсэн.
•    Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээ төслийн хүрээнд: 2 бүлгийн тайланг хүлээн авлаа.
•     Хэлтсийн хөтөлбөрүүдийн тайлан гаргаж Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвд хүргүүллээ.
•   Оюут, дэнж, Наран, Цагаанчулуут, Бүрэнбүст багийн иргэдийн “Ногоон эргүүл”-н тайланг авсан. Зэст, Их залуу, Яргуйт,  багийн самбаруудад мэдээллээ шинэчлэн байршуулсан.
•    Багуудаар явж ажлын байрны зарыг шинэчилсэн.
•  Ажил Мэргэжлийн Чиг Баримжаа Олгох үйлчилгээний 7 сарын тайланг Хөдөлмөрийн төв бирж руу явууллаа.
•     Ажил Мэргэжлийн Чиг Баримжаа Олгох үйлчилгээнд 7 сард 32 иргэн хамрагдсан. 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2017-07-05 833
БАЙТ ХАРВААНЫ ӨСВӨР ҮЕ, ЗАЛУУЧУУДЫН УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН ЭХЭЛЛЭЭ

Байт харвааны 2017 оны өсвөр үе, залуучуудын улсын шалгаруулах тэмцээн манай аймагт эхэллээ.

2018-09-01 7418
Д.БАТЛУТ: ХААНА СУРАХ НЬ ГОЛ БИШ, ХЭРХЭН СУРАХ НЬ ЧУХАЛ ЮМ ШҮҮ

Өнөөдөр 2017-2018 оны хичээлийн жилийн нээлт боллоо.

2014-06-23 1043
ЭНЭ ДОЛОО ХОНОГТ "70353511"-ТӨВД Ж.ЛХАГВАСҮРЭН, Ч.БАТТУЯА НАР АЖИЛЛАНА

Энэ 7 хоногт буюу 2014.06.23-ны өдөр Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газрын дарга Ж.Лхагвасүрэн, 2014.06.25-ны ...

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.30.155
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 25 Онлайн
  • 1644 Өнөөдөр
  • 4818 Өчигдөр
  • 11931 Долоо хоногт
  • 8062 Сүүлийн сард
  • 2217691 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  756

Facebook

Цаг агаар