МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ /2014.05.26-30/

Хэлтсийн нэр

Хийгдсэн ажил

1

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс

Мал эмнэлэг

-       Орхон аймгийн хүн амын хаврын хүнсний хэрэгцээний  махыг бэлтгэсэн   “Эрдмийт ХХК-ийн нөөцийн  мах бэлтгэл, болон махны чанар аюулгүй байдалд, жижиглэн худалдаалалтанд   МХГ-аас хяналт тавин ажиллаж байна.

-       АЗДТГ-аас баталсан хуваарь, тоо хэмжээгээр   2014 оны 01 сарын 14 –ний өдрөөс 05 сарын 29өдөр хүртэл 35 цэгээр үхрийн 397.5 тн, хонины 278.2 тн, ямааны 146.1 тн мах нийт 821.8 тн   махыг жижиглэнгээр худалдаалж нөөцөд 179,7 тн мах үлдээд байна. Жижиглэн худалдаалж байгаа 35 цэгт хяналт шалгалт хийхэд ноцтой  зөрчил илрээгүй болно.

 Эм биобэлдмэл

-       2014 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 14/03/015/31 удирдамжаар 2014 оны  04-р сарын 01-нээс 05-р сарын 24-ны  хооронд төрийн өмчийн 3, хувийн өмчийн 36 буюу Эмийн сан -36, ЭХНБ- 1, ЭХНБ-ын салбар- 6, БОЭТ, Жаргалант сумын эмнэлэг, УБЭҮ-ийн Эмнэлэг сувиллын эмийн сан, шинээр байгуулагдсан 2 эмийн сан нийт 46 аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд тандалт судалгааны хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтанд 8 удирдах ажилтан, эм зүйч 31, эм найруулагч 53,  нийт  92 хүн хамрагдав. Хяналт шалгалтын дүнг хугацаанд нь явууллаа.

Сургалт, сурталчилгаа

-       Эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эмийн гаж нөлөө, Эмийн зохистой хэрэглээ, “Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах  тухай” Засгийн Газрын 311-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах  зорилгоор     сэдэвт  салбарын  1 өдрийн сургалтыг 26 эм зүйч эрхлэгч, 21 эм найруулагч нийт 37 хүнийг  хамруулан зохион байгуулж, 25ш эмийн гаж нөлөөг бүртгэх гарын авлага тараан  өгч, орон нутгийн -ТВ 10” телевизээр  1 удаа сурталчилсан.

2

Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн хяналтын хэлтэс

Байгаль орчин, аялал жуулчлал

-       Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын даргатай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 14/04/043/124 дугаартай удирдамжаар  “Байгаль орчныг хамгаалах” тухай хууль, “Ойн” тухай хууль, “Амьтны аймгийн” тухай хууль Ерөнхийлөгчийн 48 дугаар тогтоолоор батлагдсан зарлигийг хангуулах хяналт шалгалтыг байгаль орчны газрын байгаль хамгаалагчтай хамтран хийж гүйцэтгэлээ. Хяналт шалгалтаар “Ойн тухай ” хууль зөрчсөн нэг иргэнд 960.000 төгрөгийн торгууль ногдуулсан.

  Эрчим хүч 

-           Орхон аймгийн “ЭБЦТС” ТӨХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн аймгийн МХГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу “ЭБЦТС” ТӨХК-ийн эзэмшил кабель шугамын хамгаалалтын бүсэд газар шорооны ажил зөвшөөрөлгүй гүйцэтгэсэн “Номин констракшн” ХХК-н үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг холбогдох эрх бүхий албан тушаалтнуудыг байлцуулан гүйцэтгэж илэрсэн зөрчлийг газар дээр нь арилгуулав.

-            

3

Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтэс

 Санхүү

-           Баян-Өндөр соёлын төв, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Байгаль орчны газар, 18-р сургуулийн 2013 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт үргэлжилж байна. Засгийн газрын 2012 оны 12-р тогтоолоор баталсан “Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын хэрэгжилтийн байдлыг аймгийн ЗДТГ-ын санхүү төрий сангийн хэлтэстэй хамтран аймгийн хэмжээний төсөвт байгууллагуудыг хамруулан үзлэг зохион байгуулж дууссан. Үзлэгийн дүнг нэгтгэж тайлан бичиж байна. Сум дундын 14-р шүүхийн 3933 дугаар захирамжийн дагуу Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 23-р цэцэрлэгийн эрхлэгч М.Оюунцэцэгийн нэхэмжлэлтэй Баян-Өндөр сумын Засаг даргад холбогдох иргэний хэрэгт шинжээчээр 2014 оны 4-р сарын 30-ны өдрөөс эхлэн ажлын 5 хоногийн хугацаанд ажиллаж М.Оюунцэцэгт ажилгүй байсан 10 сарын хугацаанд ногдох 7,973.8 мянган төгрөгийн нөхөн олговор, 2012 оны ээлжийн амралтын 932.1 мянган төгрөгийн нийт 8,905.9 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөр олгох зүйтэй гэсэн дүгнэлт гаргав.

 Нийгмийн хамгаалал

-           АЗДТГ, МХГ, АҮЭХ, ХХ хамтран Засаг даргын А/152 захирамжаар ажлын 3-р хэсэгт орж хөдөлмөрийн хуулийн үзлэгийг Бүрэнбүст багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 31 ААНБ-ыг хамрууллаа.

 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй

-           АЗДТГ, МХГ, АҮЭХ, ХХ хамтран Засаг даргын А/152 захирамжаар ажлын 1-р хэсэгт орж хөдөлмөрийн хуулийн үзлэгийг Шанд, Их залуу багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-дад явуулж байна. Одоогоор нийт 32 газар хамрагдсан.

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

-           АЗДТГ, МХГ, АҮЭХ, ХХ хамтран Засаг даргын А/152 захирамжаар ажлын 2-р хэсэгт орж хөдөлмөрийн хуулийн үзлэгийг Говил багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 32 ААНБ-ыг хамрууллаа.

-           Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр аймгийн ажлын хэсэгт орж Амарын талбай, Хүүхдийн паркийн тоглоомын аюулгүй байдалд хийх хяналт шалгалтыг 3 хоног хийсэн.

 

4

Хилийн хяналтын хэлтэс

-           Экспорт, импортын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй давхардсан тоогоор 29 аж ахуйн нэгжийн 5 нэр төрлийн 6536.4тн, 2 иж бүрдэл, 508 ширхэг бодис, бараа, бүтээгдэхүүнийг хяналтанд  хамруулж,  29  мэдэгдэл олгож ажиллалаа. 

-         Нийт амьтан ургамал, бодис, бараа бүтээгдэхүүний 4428,2тн буюу 69,1% газрын тосны бүтээгдэхүүн, 693,4тн буюу 10,8% химийн бодис, 1160,9тн буюу 18,1% үр тариа буюу ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн, 504 ширхэг буюу 0,1%, тавилга гэр ахуйн бараа, 0.5% бусад бодис бараа бүтээгдэхүүн тус тус эзэлж байна. Нийт бараа бүтээгдэхүүний 80% нь ОХУ-аас ирсэн байна.

 

5

Хими-нян судлалын лаборатори

 

-           Хими–хор судлалын лабораторид нийт 41 сорьцонд 462 үзүүлэлт / Бэлэн хоолны 1 сорьцонд 5 үзүүлэлт, талхны 1 сорьцонд 5 үзүүлэлт, ундны 35 сорьцонд 420 үзүүлэлт, бохир усны 4 сорьцонд 32 үзүүлэлт/-ээр  тодорхойлоход 3 сорьцонд тунгалаг, 1 сорьцонд нийт төмрийн хэмжээ, ундны усны 1 сорьцонд өнгө, тунгалаг, нийт төмрийн хэмжээ, бохир усны 2 сорьцонд жигнэгдэх бодис, аммонийн ион, химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, биохимий хэрэгцээт хүчилтөрөгч тус тус зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрч стандартын шаардлага хангаагүй.

 -       Нян судлалын лабораторид нийт 245 сорьцонд 333 үзүүлэлт,/арчдасны 199 сорьцонд 199 үзүүлэлт, ундны усны 33 сорьцонд 99 үзүүлэлт, хуучин хувцасны 2 сорьцонд 2 үзүүлэлт, агаар ариун материалын 7 сорьцонд 25 үзүүлэлт, бохир усны 4 сорьцонд 8 үзүүлэлт/-ээр тодорхойлоход арчдасны 28 сорьцонд E.Coli, ундны усны 6 сорьцонд E.agglomerans, бохир усны 4 сорьцонд 4 ГБЭТБ, хувцасны 1 сорьцонд хөгц  тус тус   илэрч эрүүл ахуйн шаардлага хангасангүй.

 -       Шинжилгээний Ур Чадвар Үнэлэх 2014 оны эхний хагас жилийн бүдүүвчээр  химийн лабораторид усан уусмалд хатуулаг, төмрийн ион тодорхойлох, нян судлалын лабораторид 2  халдварлуулсан гурилан бүтээгдэхүүнд нян илрүүлэх шинжилгээг  тус тус хийж хариуг  хүргүүлэв.

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2015-12-14 725
Махны худалдааг Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн урд талбайд төвлөрүүлнэ

Баян-Өндөр сумын засаг даргын захирамж гарч махны худалдааг Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн урд талбайд төвлөрсөн ...

2017-06-20 2506
УУРХАЙЧИН БАГТ ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАНД ОРОХ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙРАНД НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АЖИЛЛАНА

Уурхайчин багт шинээр ашиглалтанд орох Төрийн үйлчилгээний байранд Нэг цонхны үйлчилгээ ажиллаж дараахь ...

2017-05-25 1167
ТУСГАЙ ОЛИМПД 8-29 НАСНЫ 90 ОРЧИМ ТАМИРЧИН ОРОЛЦОЖ БАЙНА

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудын “Тусгай олимп” манай аймагт хоёр дахь жилдээ болж байна.

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.229.131.116
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 13 Онлайн
  • 776 Өнөөдөр
  • 899 Өчигдөр
  • 3090 Долоо хоногт
  • 31915 Сүүлийн сард
  • 1979147 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  742

Facebook

Цаг агаар