ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ШАЛГАЛТЫН САЛБАР КОМИССЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэдээс авах мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай

             Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны зөвлөлийн  2013 оны 86 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам”, Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалтын үнэлгээ, дүн гаргах заавар”-ын дагуу  2014 оны 05сарын 10-ны өдөр Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэдээс авах мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулан явууллаа.

1.Бүртгэл

      Аймаг дахьТөрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс  нутгийн захиргааны байгууллагын шалгалтын салбар комиссыг 7 хүний, салбар комиссын дэргэдэх ажлын хэсгийг 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус томилон ажиллуулсан ба бүртгэлийн ажлын хэсэг 2014 оны 05 сарын 01,02-ны өдрүүдэд мэргэшлийн шалгалтанд орохыг хүссэн иргэдийн бүртгэлийг хийлээ. Зарлагдсан дэс түшмэлийн 15 ажлын байранд 107, туслах түшмэлийн 1 ажлын байранд 143 иргэн тус тус бүртгүүлсэн.

            Тухайн албан тушаалд тавигдах ерөнхий шаардлагыг хангаагүй 20 гаруй иргэнд мэргэшлийн шалгалтад оруулах боломжгүй тухай үндэслэл, шалтгааныг тухай бүрт нь амаар  өөрт нь мэдэгдлээ.

  

Нийт зарласан ажлын байрны тоо

17

 

Бүртгүүлсэн иргэдийн тоо

250

 

Хүн бүртгүүлээгүй ажлын байрны тоо, ажлын байрны нэр /тайлбар/

2

Сэлэнгэ голын сав газрын захиргааны Газрын доорх усны нөөц хариуцсан мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын Хот байгуулалтын хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаал

 

 2.Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт

         Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуулийн Мэдээллийн төв, Компьютерийн лабортори, Оюутны дотуур байрны Компьютерийн лаборторид 10 удаагийн ээлжээр ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтыг зохион байгуулсан.

       Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад 46 иргэн  36 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн байна. Шалгалтын явцад ямар нэгэн хүндрэл  гараагүй болно.

3.Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн болон албан хэрэг хөтлөх ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт

Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад 36 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн 46 иргэнийг  энэхүү шалгалтад оруулсан ба шалгалтад 28 иргэн 9 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн байна. Шалгалтын явцад ямар нэгэн хүндрэл  гараагүй болно.

4.Мэдээллийн технологийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт

Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн болон албан хэрэг хөтлөх ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн 28 иргэнээс дээрх шалгалтыг авлаа.Ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл гараагүй болно.        

            5.Мэдлэг хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт

         Мэдлэг хандлага, зан үйлийг тодорхойлох комисс  дээрх 28 иргэнтэй ганцаарчилсан хэлбэрээр ярилцлага зохион байгуулсан ба дүнг тухайн үед нь танилцуулан гарын үсэг зуран баталгаажуулсан.

             Шалгалтын салбар комисс нь шалгалтын дүнг хуралдаанаараа хэлэлцэн шалгалтанд 60 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн 27 иргэнийг төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгүүлэх саналыг шалгалтын төв комисст хүргүүлэхээр санал нэгтэй шийдвэрлэв. Ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй нэг иргэний шалгалтын дүнг бүхэлд нь хүчингүйд тооцлоо.         

            6.Дүгнэлт

         2014оны 05 сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдсан Төрийнжинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж холбогдох  журам, үнэлгээний зааврын дагуу графикт хугацаанд амжилттай явагдлаа.

     Төрийн жинхэнэ албаны 17 орон тоо зарлагдсанаас 15 орон тоонд 250 иргэн бүртгүүлсэн ба  шалгалтын эцсийн дүн гарахад 7 орон тоонд 27 иргэн тэнцсэн байна.

           Төрийн жинхэнэ  албаны мэргэшлийн шалгалтын  үеэр болон  бэлтгэл ажилтай холбоотой ямар нэгэн зөрчил дутагдал гараагүй.

             7.Та мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн талаар мэдээллийг энд дарж авна уу.

                 8. Та мэргэшлийн шалгалтын дүн мэдээг   энд дарж авна уу


                               ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 

 

    Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын Санхүүгийн баримт /бэлнээр гарт олгосон мөнгө/

 

д/д

Салбар комисс, Ажлын хэсгийн гишүүний овог нэр

Зардлын нэр

Мөнгөн дүн

/төгрөг/

Гарын үсэг

 

1

С.Даваадорж

Мэдээллийн технологийн төвд шалгалт авсан  ажлын хэсгийн хоолны мөнгө 

100000

 

2

Л.Туяатүвшин

306 тоот компьютерийн лабориторт шалгалт авсан  ажлын хэсгийн гишүүдийн хоолны мөнгө

100000

 

3

Г.Уянга

Оюутны дотуур байрны компьютерийн лабориторт шалгалт авсан ажлын хэсгийн гишүүдийн хоолны мөнгө

100000

 

4

Д.Хүдэр-Эрдэнэ

Компьютерийн инженерүүдийн утасны мөнгө /ӨХГ-ын 3 инженер/

30000

 

5

Д.Хүдэр-Эрдэнэ

Компьютерийн инженерүүдийн хоолны  мөнгө / ӨХГ-ын 3 инженер, Технологийн сургуулийн 3 лаборант/

150000

 

6

БҮГД ДҮН

480000

 

                

                      ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН САНХҮҮГИЙН БАРИМТ

 

д/д

Зардлын нэр

Мөнгөн дүн

/төгрөг/

Баримтын дугаар

1

Бүртгэл хийсэн ажлын хэсгийн өдрийн хоол

141600

Баримт

2

Комиссын шатахууны зардал

140000

Баримт

3

Комиссын нарийн бичгийн даргын утасны зардал

15000

Баримт

4

ТАМШ-ын төв комиссын компьютерийн инженерүүдийн илүү цаг болон өдрийн хоолны мөнгө

100000

Баримт

5

Комиссын нарийн бичгийн даргын албан томилолтын  зардал /ТАМШ-ын дүн мэдээ хүргэх/

156500

Баримт

6

Принтерийн хор 1ш, бичгийн цаас 2 боодол

90000

Баримт

7

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн тайлбар ном

30000

Баримт

8

Мэргэжлээ сонгох нь ном

30000

Баримт

9

Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбогдолтой эрх зүйн баримт  бичгийн эмхэтгэл 11 ширхэг

55000

Баримт

10

Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын сорилгын хураамж ном

15000

Баримт

11

2 иргэн бүртгэлийн хураамж өгөөгүй

12000

Баримт

12

32 GB-CARD , Цүнх  / Зургийн аппарат нь 4 GB-CARD –тай ирсэн нь мэргэшлийн шалгалтын үед  олон цагийн бичлэг хийхэд шаардлага хангахгүй байсан тул хүчин чадлыг нэмсэн/

119500

Баримт

13

Салбар зөвлөлийн ажлын хэсгийн гишүүдийн 1 удаагийн өдрийн хоол

115400

Баримт

 

БҮГД ДҮН

1020000

 

ТАЙЛАНТАЙ ТАНИЛЦСАН: НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ШАЛГАЛТЫН САЛБАР  КОМИССЫН ДАРГА                                                            Ш.ГАНБОЛД               

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ШАЛГАЛТЫН САЛБАР КОМИССЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                   Ч.БАЯНЖАРГАЛ                                              

 

 

 

 

           

                       

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-05-20 3414
ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ШИНЭ НОМ ГАРЛАА

"Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх ИРГЭДЭД зориулсан ЗӨВЛӨГӨӨ" нэртэй шинэ номыг Эрх ...

2020-06-03 987
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

2019-01-15 10284
АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Эрх зүйч мэргэжилтэй, иргэдэд зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, сургалт зохион байгуулах, багаар ажиллах чадвартай ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 43

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 44

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 333

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 263

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.172.135.8
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 3 Онлайн
  • 720 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 720 Долоо хоногт
  • 21333 Сүүлийн сард
  • 6516719 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар