СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ /ЖАРГАЛАНТ СУМ/

Нэг. Ерөнхий зүйл
             1.1 Сумдад жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын төсвийн эх үүсвэрээр байгуулах ”Сум хөгжүүлэх сан”/цаашид”  сан”гэх   /-г бүрдүүлэх, сангийн хөрөнгийг удирдах, төсөл сонгон шалгаруулах, сангаас зээл олгох, эргэн төлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
        1.2 Сан нь Төрийн санд данстай байх бөгөөд сангийн орлого зарлагыг энэхүү дансаар дамжуулан гүйцэтгэнэ.
             1.3 Сан нь Төрийн сангаас гадуур данстай байхыг хориглоно.
        1.4 Сангийн хөрөнгө нь сумдад жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хоршоог хөгжүүлэх буюу үйл ажиллагааг нь өргөтгөх, сэргээх болон шинээр ажлын байр бий болгох, жижиг дунд үйлдвэрлэл, аж ахуйн нэгж хоршоог дэмжихэд  санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хөнгөлөлттэй зээл олгоход зориулагдана.
         1.5 Сангаас иргэн, аж ахуйн нэгжид олгох хөнгөлөлттэй зээл нь дараах нөхцөлтэй байх бөгөөд зээлийн хүүгийн хэмжээг  энэхүү журамд заасны дагуу жилийн хүүг  3   % хүртэл  байхаар сумын ИТХурал тогтооно.
            1.6 Хөнгөлөлттэй зээлийн хүүгийн дээд хэмжээ  жилийн  3% байна.
            1.7 Зээлийн хугацаа нь 36  хүртэл сар байна.
           1.8  Зээлдэгч зээлийг хугацаанд нь  төлөөгүй  эсвэл зээлийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан бол зээлийн төлөгдөөгүй үлдэгдэлд торгууль ноогдуулж төлүүлнэ.Торгуулийн хувь хэмжээг, нөхцөлийг  Сумын засаг дарга , зээлдэгч нарын хооронд байгуулсан гэрээнд тусгана.
           1.9  Сангаас олгох зээлийн хүүгийн орлогын  50 хүртэл хувийг ИТХ- ын шийдвэрээр байгуулагдсан  төсөл сонгон шалгаруулах зээлийн  ашиглалт, эргэн төлөлтөнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулахад зарцуулна  .Үлдэх хувийг сангаас олгох зээлийн эргэлтийн хөрөнгө болгож ашиглана.
        1.10 Сум хөгжүүлэх сангийн зөвлөлийн гишүүдийн урамшуулалыг зээлийн хүүгийн орлогоос гүйцэтгэсэн ажлын чанараас хамааруулан олгох. Төслийн сонгон шалгаруулалтын материалын  бүрдүүлэлт, эргэн төлөлтийн явцыг нарийн бичиг хариуцан гүйцэтгэх
        1.11  Сангийн хөрөнгийг сумын төсвийн алдагдал нөхөх, төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх, байгалийн  гамшгаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх  зэрэг /  энэхүү журмын 1.4 /- д зааснаас бусад зориулалтаар  зарцуулахыг хориглоно.
          1.12 Сангийн орлого ,зарлага нь сумын төвийн гүйцэтгэлийн сар бүрийн мэдээ, улирал жилийн тайлан тэнцэлд тусгагдана.
Хоёр. Сангийн хөрөнгийн эх үүсвэр
            2 1 Сангийн эх үүсвэр дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ
            2.2 Улсын төсвөөс олгох сумын хөгжлийн сангийн эргэлтийн хөрөнгө
            2.3 Иргэн , аж ахуйн нэгжид сангаас олгосон зээлийн хүүгийн орлого
Гурав. Сангийн удирдлага зохион байгуулалт
       3.1 Сумын ИТХурал сангийн хөрөнгөөс зээл олгох зарцуулах, хяналт тавих, зээлийг эргэн төлүүлэх тайлагнахтай холбоотой дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ.
            3.1.1 Сангийн хөрөнгөөр  зээл олгохтой  холбогдуулан сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг  орон нутагт  жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох  зорилгод нийцүүлэн  тодорхойлно.
          3.1.2 Сангийн хөрөнгийн зарцуулалт  зээлийн ашиглалт эргэн төлөлт тайлагналтад хяналт тавих үүрэг бүхий 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй орон тооны бус  ажлын хэсгийг Сумын ИТХТ-ээс тогтоол гаргана. 
         3.1.3 Сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүн, гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэн  шийдвэрлэх
             3.2 Сумын засаг дарга сангийн үйл ажиллагаатай холбогдсон дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ.
             3.2.1 Сумын хэмжээнд төсөл сонгон шалгаруулахад  иргэдийн оролцоог хангах арга  хэмжээг авах
         3.2.2 Санд ирүүлсэн төслүүдээс энэхүү журмын  3.1.1 –д заасан чиглэлд нийцсэн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлөөс  шалгаруулсан төсөлд зээл олгох шийдвэр гаргах
     3.2.3 Төсөл нь шалгарсан иргэн, аж ахуйн нэгжтэй зээлийн гэрээг төрийн сангийн төлөөлөгч  байгуулж,даргаар баталгаажуулах ба гэрээний биелэлтийг хангуулах , хэрэгжилтийн явц үр дүнд байнгын хяналт тавьж ажиллах
             3.2.4 Сангийн үйл ажиллагааны нягтлан бодох  бүртгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу хөтлүүлж     сангийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны  тайланг гаргаж  сумын ИТХ- д тайлагнах
             3.2.5 Эргэн төлөгдсөн зээл, хүүг сангийн дансанд төвлөрүүлэх
            3.2.6 Төсөл сонгон шалгаруулах чиг үүрэг бүхий  орон тооны бус зөвлөлийг  сумын ИТХ-ын тогтоолоор  7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажиллуулна. Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийг  сумын засаг дарга ахлах бөгөөд  зөвлөлийн 3 гишүүн нь иргэдийн төлөөлөл байна.
        3.2.7 Төсөлд олгох зээлийн хэмжээ  иргэнд 5000000, аж ахуйн нэгж,хоршоонд 15000000 төгрөг хүртэл байна.
        Дөрөв.Сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах
      4.1 Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл нь сангаас зээл хүссэн  иргэн, аж ахуйн нэгж, хоршоодын  боловсруулсан төслийг  сонгон шалгаруулахдаа  дараах шалгуурыг харгалзана.
        4.1.1 Тухайн суманд жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд орон нутгийн давуу талд түшиглэсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг  бий болгох, орон нутагт тулгамдаж  байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байна.
           4.1.2 Хүрэх үр дүн зорилт нь тодорхой байх
           4.1.3 Төслийн үр ашиг гэрээний хугацаанд зээлээ эргэн төлөх боломжтой байх.
       4.1.4 Төслийг хэрэгжүүлэх явцад  учирч болзошгүй эрсдэлийг бодитой тодорхойлсон, эрсдэлийг даван туулах талаар тусгасан байна.
          4.1.5 Ажлын байр нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн байна.
          4.1.6 Төслийг төсөл хэрэгжүүлэгчид зөвлөлийн хуралд хамгаална.
         4.2 Сангийн хөрөнгөнөөс зээл авч төсөл хэрэгжүүлэх этгээд хамтран хэрэгжүүлэгчид нь  дараах шаардлагыг хангасан байна.
           4.2.1  Иргэн аж ахуйн нэгж нь харьяалалын хувьд  тухайн суманд  сүүлийн 3 жил байнгын оршин суусан байх
            4.2.2 Сум хөгжүүлэх сан , жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх  сан,  зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч нь банкны зээл, хугацаа  хэтэрсэн,   урьд  өмнө нь төсөл сангийн зээлд хамрагдаагүй байх
         4.2.3 Зээлийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, зээлээ хугацаанд нь төлөх  төлбөрийн чадвартай байх
             4.2.4  Зээлийн хамтран зээлдэгч нь  гэрээний дагуу зээлдэгчийн адил хариуцлага хүлээнэ.
        4.2.5  Зөвлөл нь иргэн аж ахуйн нэгжийн ирүүлсэн төслийг энэхүү  журмын 4.2.д заасан шалгуур шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг хянан үзэж , зөвлөлийн хурлаараа хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.Зөвлөлийн шийдвэр гарснаас хойш  ажлын 5 хоногийн дотор засаг дарга  зээл олгох захирамж гаргана.
           4.2.6 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай шийдвэрийг  үндэслэн  тухайн төслийг хэрэгжүүлэгч  этгээдтэй сумын засаг дарга  зээлийн гэрээг “Сум хөгжүүлэх сан”-гаас олгох зээлийн гэрээний үлгэрчилсэн загварын дагуу гэрээ байгуулна.
          4.2.7 Зээлийн гэрээг байгуулснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор  зээлийн хөрөнгийг төсөл хэрэгжүүлэгч иргэн аж ахуйн нэгжийн  дансанд шилжүүлнэ.
           4.2.8 Иргэн аж ахуйн нэгж олгосон зээлийн  хөрөнгө  зээлийн хүүг гэрээнд заасан хугацаанд Сум хөгжүүлэх сангийн дансанд  төлнө.
         4.2.9 Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор төслөөс зээл авч  байгаа зээлдэгч нь  өөрийн барьцаалах хөрөнгөтэй байна.Барьцаалах хөрөнгө байхгүй тохиолдолд гуравдагч этгээдийн үл хөдлөх хөрөнгийг хууль тогтоомжийн дагуу барьцаанд тавьж болно.
Тав. Сангийн үйл ажиллагааг тайлагнах, хяналт тавих
        5.1 Сангийн үйл ажиллагааг нийтэд ил тод явуулна. Сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, ашиглалт эргэн төлөлт, тайлагналтад  тухайн сумын иргэд хяналт тавих эрхтэй бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаар хөндлөнгийн хяналт шалгалт хийлгэж болно.
          5.2 Сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг  арилгах үүргийг засаг дарга болон орон тооны бус зөвлөлийн гишүүд хариуцана.
         5.3 Сумын засаг дарга сум хөгжүүлэх сангийн орлого зарлагын дүн болон зарцуулалтын тайланг улирал жилээр гаргаж улирлын эхний сарын 10-ны дотор холбогдох газарт хүргүүлнэ.
         5.4 Төсөл сонгон шалгаруулах хуралд хөндлөнгийн хяналтаар 2 иргэнийг байлцуулна. Уг 2 иргэн нь хуралд зөвхөн хянах эрхтэйгээр оролцоно.
         5.5 Жил бүрийн сум хөгжүүлэх сангийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн аудит хийлгэж, аудитын дүгнэлтийг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэх нэгдсэн дүнг холбогдох газарт хүргүүлнэ.
         Зургаа      Хариуцлагын тогтолцоо
      6.1 Сангийн хөрөнгийг зарцуулах зээл олгох зээлийн хөрөнгийг ашиглах, хяналт тавих тайлагнах үйл ажиллагааны талаар  энэхүү журмаар тогтоосон  хэм хэмжээг зөрчсөн этгээд хуульд заасан  хариуцлага хүлээлгэнэ.
          6.2 Зээлдэгч авсан зээлээ үр ашиггүй  зарцуулсан, эсвэл гэрээнд заасан  зориулалтын дагуу зарцуулаагүй  зээл,түүний хүүг  гэрээний хугацаа хэтрүүлж төлсөн, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй  зэрэг тохиолдолд  тухайн иргэн аж ахуйн  нэгжид сангаас дахин зээл олгохгүй, зээлийн хүүг арилжааны банкны ханшаар тооцож зээлийг 30 хоногийн хугацаанд буцаан татах мэдэгдэл өгөх  ба хуулийн байгууллагад шилжүүлнэ.
        6.3 Сангийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулаагүй , чанаргүй төсөл сонгон шалгаруулсан  тэдгээрт зохих хяналт тавиагүй нь эрх бүхий этгээдийн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон бол сумын засаг дарга хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
        6.4    Сангийн зээлтэй холбогдон гарсан зөрчлийн хариуцлагыг төрийн албан хаагч үр дүнгийн гэрээний нэгэн адил хариуцлага хүлээнэ.  
 

 

Холбоотой мэдээлэл

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.144.55.253
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 35 Онлайн
  • 1283 Өнөөдөр
  • 2319 Өчигдөр
  • 13683 Долоо хоногт
  • 65674 Сүүлийн сард
  • 6432809 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1047

Facebook

Цаг агаар