Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2013 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

Тєлєвлєгєє
/єссєн дїнгээр/

Гїйцэтгэл
/єссєн дїнгээр/

0

НИЙТ ДЇН

49,392,926.38

49,276,336.71

2

   Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл

0.00

236,632.51

3

      Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эхний їлдэгдэл

0.00

236,632.51

4

   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл

0.00

26,100.10

5

   Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл

0.00

766,566.20

6

I. ОРЛОГЫН ДЇН

49,413,505.32

49,039,704.21

7

      Орон нутгийн хєгжлийн сангийн эх їїсвэрээс санхїїжих

7,511,100.00

7,015,290.63

10

      Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих

224,586.87

291,097.67

11

      Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих

47,985.00

181,108.47

14

      Тєсвєєс урсгал санхїїжилт

17,663,210.95

17,531,410.94

16

      Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих

23,966,622.50

24,020,796.50

17

II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН

49,392,926.38

49,276,336.71

18

   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН

39,783,153.78

40,191,198.10

19

      1. Бараа, їйлчилгээний зардал

29,291,738.71

29,087,703.99

20

         1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил

18,793,394.50

18,824,542.43

21

               Їндсэн цалин

17,028,217.20

17,514,990.85

22

               Нэмэгдэл цалин

355,273.90

250,117.50

23

               Гэрээт ажлын цалин

343,040.30

61,133.78

24

               Унаа, хоолны хєнгєлєлт

47,410.50

10,468.80

25

               Їр дїнгийн урамшуулал

1,019,452.60

987,831.50

26

         1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл

2,067,275.17

2,079,816.06

27

               Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

1,843,599.44

1,951,769.44

28

                  Тэтгэвэрийн даатгал

728,120.46

1,890,543.04

29

                  Тэтгэмжийн даатгал

1,010,757.20

56,756.60

30

                  ЇОМШ євчний даатгал

70,131.48

3,725.61

31

                  Ажилгїйдлийн даатгал

34,590.30

744.19

32

               Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж

223,675.73

128,046.62

33

                  Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл

223,675.73

128,046.62

34

         1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал

8,431,069.04

8,183,345.50

35

               Бичиг хэргийн зардал

104,607.84

106,250.37

36

               Гэрэл цахилгаан

472,330.26

450,380.21

37

               Тїлш, халаалт

1,110,129.83

971,657.21

38

               Тээвэр (шатахуун)

381,504.82

381,609.02

39

               Шуудан, холбоо

93,883.50

91,442.75

40

               Цэвэр, бохир ус

367,907.00

353,687.84

41

               Дотоод албан томилолт

148,949.86

138,226.73

43

               Ном хэвлэл авах

39,903.57

42,280.18

44

               Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх

138,706.60

141,250.00

46

               Эд хогшил худалдан авах

187,413.60

188,689.92

48

                  Тавилга

127,000.00

134,341.32

50

                  Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс

60,413.60

54,348.60

52

               Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл

80,068.98

78,785.25

53

               Хоол

1,430,789.80

1,422,200.90

54

               Эм

20,579.60

20,269.08

55

               Урсгал засвар

285,198.23

286,799.28

56

               Урлагийн уран бїтээлийн зардал

35,000.00

34,997.00

57

               Тєлбєр хураамж болон бусад зардал

212,829.35

212,682.38

59

               Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн

58,366.20

58,225.60

60

               Холбооны суваг ашигласны хєлс

9,410.70

8,319.08

62

               Байрны тїрээсийн хєлс

30,899.80

30,899.80

65

               Орон нутгийн хуваарилагдаагїй зардал

1,481,332.80

1,430,589.05

68

                  Бусад нэр тєрлийн хуваарилагдаагїй зардал

1,481,332.80

1,430,589.05

70

               Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод урсгал зардал

203,542.30

150,041.80

71

               Тєвлєрсєн арга хэмжээ

0.00

0.00

72

               Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал

35,000.00

28,523.58

73

               Байгаль орчныг хамгаалах, нєхєн сэргээх арга хэмжээ

190,000.00

124,671.63

75

               Харуул хамгаалалтын зардал

4,200.00

4,144.42

78

               Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал

9,150.00

9,039.44

79

                  Давтан сургалтын зардал

450.00

450.00

83

                  Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал

8,700.00

8,589.44

84

               Мал эмнэлгийн їйлчилгээний зардал

50,712.20

49,992.20

85

               Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал

980,545.20

980,261.30

87

               Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс

150,146.00

229,945.30

90

                  Тєрийн нэрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээ

137,736.00

226,517.44

92

                  Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (гадаад)

557.00

0.00

93

                  Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж

10,015.00

2,997.86

94

                  Аудит, зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (дотоод)

1,700.00

360.00

96

                  Тээврийн хэрэгслийн даатгал

120.00

70.00

98

                  Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

18.00

0.00

100

               Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

29,870.00

29,161.40

103

               Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх

88,091.00

88,000.00

104

               Урьд оны тєсвийн хэмнэлт

0.00

40,322.80

107

      Татаас ба урсгал шилжїїлэг

10,491,415.07

11,103,494.11

108

            Татаас

0.00

1,934,205.55

111

               Бусад татаас, шилжїїлэг

0.00

1,934,205.55

114

            Тєрийн бус байгууллагад олгох хандив, тусламж

62,000.00

62,000.00

115

               Иргэдийн Тєлєєлєгчдийн Хуралд суудалтай намд тєсвєєс олгох дэмжлэг

62,000.00

62,000.00

116

            Єрх гэрт олгох шилжїїлэг

9,675,346.37

8,374,540.76

117

               Нийгмийн халамжийн заpдал

7,813,010.00

6,540,346.94

118

                     Халамжийн тэтгэвэр

3,281,000.00

2,490,847.74

119

                     Жирэмсэн, хєхїїл эхийн тэтгэмж

1,406,930.00

1,219,684.00

121

                     Нєхцєлт мєнгєн тусламж

1,068,400.00

887,700.00

122

                     Олон нийтийн оролцоонд тїшиглэсэн халамжийн їйлчилгээ

100,000.00

99,000.00

123

                     Амьжиргааг дэмжих нєхцєлт мєнгєн тусламж

805,100.00

770,334.00

124

                     Хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд їзїїлэх нийгмийн халамжийн їйлчилгээ

181,000.00

181,000.00

125

                     Ахмад настнуудад їзїїлэх хєнгєлєлт

499,700.00

439,700.00

126

                     Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг

470,880.00

452,081.20

127

               Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал

362,167.57

336,283.76

129

               Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг

1,500,168.80

1,497,910.06

130

                  Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж

913,691.70

913,252.80

131

                  Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж

1,045.00

1,045.00

132

                  Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал

0.00

100.00

135

                  Шагнал, урамшил

33,558.50

31,258.76

136

                  Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж

551,873.60

552,253.50

139

            Хїн амын тодорхой бїлэгт їзїїлэх дэмжлэг

753,957.70

732,747.80

140

               Їдийн цай

753,957.70

732,747.80

142

            Тєлбєр, хураамж

111.00

0.00

145

               Газрын тєлбєр

50.00

0.00

146

               Тээврийн хэрэгслийн татвар

61.00

0.00

148

   Б. ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ

9,609,772.60

9,085,138.61

149

      1. Дотоод хєрєнгє оруулалт

9,609,772.60

9,085,138.61

152

            Оpон нутгийн хєpєнгє оpуулалт, их засваp

9,609,772.60

9,085,138.61

161

   Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл

20,578.94

0.00

163

   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл

0.00

16,338.70

164

   Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл

0.00

283,159.00

165

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

1,148.00

116.00

166

      Тєсвийн байгууллага

1,071.00

109.00

167

      Тєсвийн бус байгууллага

77.00

7.00

168

      АЖИЛЛАГСАД БЇГД

34,051.00

2,940.00

169

         Удирдах ажилтан

1,480.00

88.00

170

         Гїйцэтгэх ажилтан

19,785.00

1,745.00

171

         Їйлчилэх ажилтан

12,254.00

1,057.00

173

         Гэрээт ажилчид

532.00

50.00

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-08-19 1443
Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

2015 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2016-04-12 2077
20 дугаар цэцэрлэгийн 2015 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

2016 оны 02 дугаар сарын 03-ний өдрөөс эхлэн ажлын 15 хоногийн хугацаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын ...

2015-06-09 1666
Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 5-р сарын орлогын гүйцэтгэл

Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 5-р сарын орлогын гүйцэтгэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.23.219.12
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 14 Онлайн
  • 1262 Өнөөдөр
  • 1539 Өчигдөр
  • 1262 Долоо хоногт
  • 11965 Сүүлийн сард
  • 6450239 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1053

Facebook

Цаг агаар