Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

Стандартчилалын чиглэлээр ажлын товч: 2013.12. 09-13

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

1 аж ахуйн нэгжид шаардлагатай  стандартын захиалга хүлээн авч, 2 аж ахуйн нэгж, 2 иргэнд  www. estandard.mn цахим хуудсаар стандарт харах талаар заавар зөвлөгөө өглөө. 

2013 оны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, СХЗГазар болон ЗДТГазарт хүргүүллээ. Мөн ирэх оны төлөвлөлтийг хийж ажиллав.

2

Сум, багийн түвшинд шинээр хийж буй ажил

 

3

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлж, өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг талаар хийсэн ажил

 Тусгал TV –н сэтгүүлч Н.Мөнхтөрийн бичсэн “Авлигын эсрэг нэгдсэн хамт олныг сурвалжилсан тэмдэглэл” нийтлэл Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан нийтлэлийн уралдаанд оролцож, 2-р байр эзэлсэн бөгөөд нийтлэлийн гол баатраар тус хэлтсийн хамт олон бичигдсэн тул сурталчилах зорилгоор “Хөдөлмөр сонин” –д болон erdenet.mn-д хүргүүлэв.

4

 

Ирэх 7 хоногт

 

Үр дүнгийн гэрээний биелэлт гаргана. “Эрдэнэт-Үйлдвэр” ХХК-ны  захиалгын стандарт дээр ажиллана.

 

 

 

Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн чиглэлээр ажлын товч: 2013.12. 09-13

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.                    

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр гэрээ хуваарийн дагуу хэмжлийн 4 төрлөөр хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулалтанд хамрууллаа. Үүнд: Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр:  55ш,  Хий шингэний хэмжих хэрэгслээр: усны тоолуур 150ш хэмжүүрүүдийг тус тус шалгаж, улсын баталгаа олгосон.  Далх бүрэн ХХК-ний худалдааны төвд ашиглагдаж байгаа жин хэмжүүрүүдийг улсын баталгаажуулалтанд оруулж, 15ш жин баталгаажуулсан

2.                    

Ирэх 7 хоногт

Иргэд аж ахуйн нэгжид ашиглагдаж байгаа улсын баталгаажуулалтанд заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийг хуваарийн дагуу ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулна. Тухайлбал: ЭБЦТС ТӨХК, Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК-ний  харьяа аж ахуйн нэгж, ард иргэдэд ашиглагдаж байгаа улсын баталгаажуулалтанд заавал хамрагдах цахилгаан, хий шингэний /усны тоолуур/  хэмжих хэрэгслийг  улсын  баталгаажуулалтанд хамруулна.    Хэмжлийн 4 төрлөөр нийт 150ш хэмжих хэрэгсэл шалгана.   МХГ-ын хэмжил зүйн байцаагчтай хамтарч “Эрдэнэт-Үйлдвэр” ХХК-ний хэмжил зүйн лабораториудаар шалгалт хийнэ.

Мөн Даниста худалдааны төвийн улсын нөөцийн салбарын  хэмжих хэрэгслийг ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулна.

 

 

 

      Тохирлын баталгаажуулалтын чиглэлээр ажлын товч: 2013.12. 09-13

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 Бүтээгдэхүүн ,үйлчилгээний чиглэлээр Жаргалант суманд үйл ажиллагаа явуулж буй аж  ахуйн нэгжид баталгаажуулалтын ажлыг хийж, “Алтантошлой ХХК-ний бүтээгдэхүүнийг хамруулав. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж буй 2 аж ахуйн нэгжид арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. Үйлчилгээний 3 аж ахуйн нэгжид тохирлын гэрчилгээ олголоо.

2

 

Ирэх 7 хоногт

 

Үр дүнгийн гэрээний биелэлт гаргана. Бичиг баримт дээр ажиллана.

 

 

                         

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр

 

 

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.              

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Газрын төлбөр үнэлгээний чиглэлээр:

·         Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу газрын төлбөрийн тайланд өөрчлөлтүүдийг хийлээ.

·         Газар эзэмшиж буй 301 аж ахуйн нэгж байгууллага,  иргэнтэй газрын төлбөр төлсөн тухай акт үйлдэж гэрээг дүгнэв.

·         Газрын төлбөрийн 12-р сарын орлогын тайланг гаргалаа. Өссөн дүнгээр тайлант онд 7,601,428,548 төгрөг орон нутгийн төсөвт төвлөрсөн байна.

 

Газрын кадастр, бүртгэлийн талаар:

·         86 иргэнд кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·         Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 11 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжид олгосон.

·        Эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэн авах хүсэлт гаргасан 8 иргэний өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулаад байна.

·         Төсөл сонгон шалгаруулалтын ялагчаар шалгарсан газар эзэмшигчтэй гэрээ байгуулсан.

 

Хэмжилт зураглалын талаар:

·          7 иргэний хашааны газарт, хяналтын хэмжилт хийж мэдээллийн санд орууллаа.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

 

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

· 17 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-аас газар өмчлөх 149 иргэний өргөдлийг хүлээн авч 111 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулан батлуулаад байна.

· Иргэдэд газар өмчлүүлэх захирамжийн төсөлд орсон 111 нэгж талбарын хэмжилт зураглалыг шалгасан.

Хот байгуулалт, барилгын чиглэлээр:

·       “Түшээт” ХХК-ийн боловсруулан аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан “Эрдэнэт-Үйлдвэрлэл технологийн парк”-ийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг орон нутагт хүлээн авлаа.

·       Хотын үерийн далангийн ажлын зураг төслийн трассыг газар дээр нь үзэж танилцах ажлыг ХЗА, ХББЗА, ОБГ гүйцэтгэгч байгууллагуудтай хамтран хийлээ.

·       Хуучин Амарын 2200м2 талбайг “Анхдагчдын” , 9900м2 талбайг “Найрамдал” нэр өгөх саналыг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээр оруулан хэлэлцүүлж шийдвэр гаргууллаа.

·       Жаргалант суманд газрын талаар зохиож буй ажилтай танилцаж барилгын баримт бичигт санал өглөө.

·       6-17-р байрны баруун талд баригдсан 12 давхар барилгад 6-17-3 хаягжилт өглөө.

·       Барилгын салбарын инженер техникийн ажилчдыг чадвахжуулах сургалтыг Барилгын хөгжлийн үндэсний төвтэй хамтран зохион байгуулж, сургалтанд орон нутгийн 60 инженер техникийн ажилчдыг хамрууллаа.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс барьж дууссан барилгыг ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр комисс ажиллуулах 3 хүсэлт ирсний хянаж үзээд зөвлөмж өгч 2 ажилд комисс ажилуулав. Наран багийн 0,42 км авто замын ажлыг хүлээн авах комисс болон Нийгмийн халамжийн хэлтсийн барилга ашиглалтад хүлээн авах комисс ажиллуулж үүрэг санал өгөөд байна.

·         Комисс ажиллаж архивын баримтыг бүрдүүлж ирсэн  120 айлын орон сууцны барилгын  материалыг техникийн архивт хүлээн авав.Шаардлага хангаагүй Кувейтын гудамжны цэвэр усны шугам шинэчлэх ажлын баримтын бүрдэлт  материалыг хянаж шалган зөвлөгөө өгч шаардлага хангуулахаар  буцаав.

·         Барилгын хөгжлийн үндэсний төвтэй хамтарч орон нутагтаа инженерийн чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулж орон нутгийн 60 инженер техникийн ажилтныг хамруулав.

2.              

Сум, багийн түвшинд шинээр хийж буй ажил

 

3.              

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлж, өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг талаар хийсэн ажил

 

4.              

Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж хэрэгжүүлсэн ажил

 

5.              

Өрх, иргэн хувийн амьдралаа дээшлүүлэх чиглэлээрх бүтээлч санаачлага

 

 

 

 

 

ХҮНС, ХӨДӨӨ, АЖ АХУЙ, ЖИЖИГ, ДУНД

ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРААС ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖИЛ

 

 

 

д/д

     Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 138 дугаар тогтоол, “Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тус тус хангах хүрээнд 2014 оны Орхон аймгийн хүн амын хаврын хэрэгцээнд 1000 тонн махыг бэлтгэн нөөцөлж, худалдаалах эрхийг “Эрдмийт” махны үйлдвэр авсан.

Нийт нөөцөлсөн махны дүн: Үхрийн мах 622,3 тонн, хонины мах-176,9тонн, ямааны мах-70,4 тонн буюу нийт 869,6 тонн махыг бэлтгэн нөөцлөж, нөөц бэлтгэл 87 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Цаашид үйлдвэрт бэлтгэх мал бэлэн байгаа бөгөөд мах бэлтгэлийн ажил хэвийн үргэлжилж байна.

            Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан хүнсний салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан 5 хүнийг шагналд тодорхойлон, шагналын материалыг Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн яаманд хүргүүлэв.

            Мал эмнэлэг, үржлийн газарт жилийн эцсийн мэдээг гарган хүргүүлэв.

            Орхон аймгийн Засаг даргын А/615 тоот захирамжаар 2013 оны жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг 3 чиглэлийн дагуу явж хяналт хийлээ.

             2013 оны дараах жилийн эцсийн биелэлтүүдийг гаргалаа.Үүнд:

      -Засаг дарга, Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Ажил олгогч эздийн холбоотой хамтарсан гэрээ

        -  АИТХ-ын тогтоол

        - Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

        - 2013 оны Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт

        -Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт

        - Мянганы хөгжлийн цогц бодлого

        -ЗГ-ын үйл ажиллагааны хэрэгжилт

        -Үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт

       -Үндсэн чиглэлийн биелэлт

ХААНТөвийн 2013 онд хийсэн ажлын тайланг ҮХААЯ, ХААШУОНТөвд хүргүүлэн ажиллаа.

2

Сум, багийн түвшинд шинээр хийж буй ажил

       2013 оны 12 сарын 10-нд Аймгийн Архивын газраас зохион байгуулсан Архив бичиг хэргийн сургалт уулзалтанд оролцов.

       Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн, малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох ажлыг гүйцэтгэх үүрэг бүхий “Цахим бүртгэлийн систем шинээр хийгдсэнтэй холбогдон программын сургалтанд ерөнхий мал зүйчийг хамруулав.

 

3.

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлж, өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг талаар хийсэн ажил

 

 

 

 

 

4

Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж хэрэгжүүлсэн ажил

 

5

Өрх, иргэн хувийн амьдралаа дээшлүүлэх чиглэлээрх бүтээлч санаачлага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

 

 

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.                    

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

1.Иргэдийг сонсох 7035 3511 утсанд ирсэн “Зүүн дэнжийн 2-22 тоотод Хус мод машинаар нь авчраад амбаартаа хураагаад дахин машинд ачаад хотруу явуулж байх юм. Эдгээр айлыг ирж шалгаж арга хэмжээ авахгүй бол Монголын хус модыг дуусгах бололтой. Энэ айл нэг удаа биш байнга Хус мод маш ихээр авчирж хотруу машин машинаар н ьявуулж байх юм. Энэ хүмүүсийг даруйхан шалгаж арга хэмжээ аваарай.” гэсэн мэдээллийг газар дээр очиж шалгахад хуурамч мэдээлэл байсан. Уг мэдээллийг албан ёсоор хариу мэдэгдсэн.

2.                    

Сум, багийн түвшинд шинээр хийж буй ажил

-

3.                    

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлж, өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн ажил

1.                      Монгол улсын Засгийн газрын 1998 оны 95 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Байгаль орчин дээлтэй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах журам”-ын дагуу аймгийн хэмжээнд 2 аж ахуйн нэгж /”Эрдэнэт үйлдвэр”ХХК, “Мөнгөн хөндий”ХХК/-ийг шалгаруулж урамшуулахаар шийдвэрлэв.

4.                    

Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж хэрэгжүүлсэн ажил

1.                      Ойн  санг гэрээгээр эзэмшиж байгаа нөхөрлөлүүдийг дэмжих ажлын хүрээнд гэрээ байгуулан ажилласан 5 нөхөрлөлийн гэрээт ажлын гүйцэтгэлийн албан ёсоор хүлээн авч санхүүжилтийг бүрэн олголоо.

 

2.                    

Өрх, иргэн хувийн амьдралаа дээшлүүлэх чиглэлээрх бүтээлч санаачлага

-

3.                    

Бусад

1.                 Аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй байгаль орчин, ногоон хөгжлийн талаарх бодлогын баримт бичиг болох  Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2013 оны жилийн эцсийн биелэлт, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал, мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын биелэлт, аймгийн 2009-2015 ондхэрэгжүүлэх“Эрүүл хот”хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2013 оныбиелэлт, мэдээг жилийн эцсийн байдлаар гаргаж, хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасагт хүргүүллээ.

2.                 Орхон аймгийн Засаг дарга болон Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын хооронд байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогыг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулах 2014 оны гэрээний төслийг боловсруулж яаманд явууллаа.

3.                 Байгаль орчны мэдээллийн ArcGIS 10.0.1 программ хангамжийн талаар зохион байгуулсан сургалтанд байгууллагын ажилтнууд 4 хоногийн хугацаанд хамрагдав.

4.                 Байгаль орчны хяналт шалгалтын хүрээнд ойгоос мод бэлтгэх эрхийн бичиггүйгээр түлээний мод тээвэрлэж явсан 1 иргэний зөрчлийг илрүүлэн Ойн тухай хуулийн дагуу захиргааны арга хэмжээ авч 960,0/есөн зуун жаран мянга/ мян.төг-ийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлээ.

4.                    

Дараагийн 7 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө.

1.               Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамнаас 12-р сарын 19-нд ”Ойн үндэсний чуулган”, 12-р сарын 20-22-ны хооронд “Ойн нэгж, сумын болон сум дундын ойн анги, Байгаль орчны мэргэжилтэнүүдийг чадавхижуулах”сэдэвт сургалтанд ойн салбарт ажиллаж байгаа мэргэжлийн 10 төлөөлөгчдийг оролцуулна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2014-06-01 1250
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ /2014.05.26-30/

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс Дэд бүтэц, байгаль орчин, ...

2013-10-11 1119
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд иргэд шинжилгээ өгч байна.

Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх төвлөрлийг сааруулах зорилгоор Монгол ...

2015-06-12 1739
23-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДҮҮД 24 НЭР ТӨРЛИЙН ТОГЛООМТОЙ БОЛЛОО

Баян-Өндөр сумын Их залуу багт байрлах 23-р цэцэрлэг иж бүрэн 24 нэр төрлийн тоглоомтой боллоо. Их залуу ...

Сурталчилгаа

 

 

 

 

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙГ БАЙГУУЛАХ ЦАГ ХУГАЦААНЫ ХУВААРЬ

2020-08-12 73

ОРХОН АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2020-08-12 8

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2020-08-12 9

ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2020-08-12 10

СУМДЫН СОНГУУЛИЙН ХОРООГ БАЙГУУЛЛАА

2020-08-11 191

ДОТООДЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙГ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛЭЭР ТӨГССӨН ИРГЭДИЙН ДИПЛОМЫН ЛАВЛАГАА ЦАХИМ БОЛЛОО

2020-08-11 68

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020-08-10 17

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2020-08-10 15

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-08-10 17

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ

2020-08-10 21

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.204.55.168
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 18 Онлайн
  • 728 Өнөөдөр
  • 2677 Өчигдөр
  • 8790 Долоо хоногт
  • 34305 Сүүлийн сард
  • 2586333 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  777

Facebook

Цаг агаар