Орон нутгийн төсөв (10-р сар)

                      2013 оны 10 дугаар сарын Орон нутгийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл

                                                                                                                                                         11/5/2013

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

Тєлєвлєгєє

Гїйцэтгэл

1

Орон нутгийн харилцах дансны эхний їлдэгдэл

                                         -  

                       1,141,643.41

2

НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДЇН

                     30,631,942.10

                     30,664,093.82

3

УРСГАЛ ОРЛОГО

                     30,631,942.10

                     30,664,093.82

4

1. ТАТВАРЫН ОРЛОГО

                     30,540,274.10

                     30,425,140.15

5

1.1 Орлогын албан татвар

                     18,138,306.00

                     18,021,198.63

6

1.1.1 Хїн амын орлогын албан татвар

                     18,138,306.00

                     18,021,198.63

7

Цалин, хєлс болон тїїнтэй адилтгах бусад орлогын

                     19,000,000.00

                     18,268,794.66

8

Хувь хїний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй)

                      (1,810,000.00)

                      (1,718,699.08)

9

Орлогыг тодорхойлох боломжгїй иргэний татвар

                          164,990.00

                            95,823.30

10

Бусад татвар

                          214,916.00

                          228,560.36

11

Їйл ажиллагааны орлогын

                            58,400.00

                          149,159.69

12

Хєрєнгє борлуулсны орлогын

                          510,000.00

                          997,559.69

15

1.3 Ємчийн татвар

                       3,085,431.10

                       4,040,963.41

16

Їл хєдлєх эд хєрєнгийн албан татвар

                       3,083,031.10

                       4,038,836.91

17

Бууны албан татвар

                              2,400.00

                              2,126.50

18

1.4 Дотоодын бараа їйлчилгээний орлогын албан татвар

                          560,000.00

                          634,681.56

19

1.4.3 Тусгай зориулалтын орлого

                          560,000.00

                          634,681.56

20

Автотээврийн болон єєрєє явагч хэрэгслийн татвар

                          560,000.00

                          634,681.56

21

1.6 Бусад татвар (тєлбєр, хураамж)

                       8,756,537.00

                       7,728,296.55

22

1.6.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж

                          169,658.00

                          178,090.78

23

1.6.4 Газрын тєлбєр

                       8,167,620.00

                       6,905,283.89

24

1.6.5 Усны тєлбєр

                            13,975.00

                              5,585.34

25

1.6.6 Ойгоос хэрэглээний мод тїлээ, ашигласны тєлбєр

                              1,700.00

                                         -  

27

1.6.10 Бусад татвар, хураамж

                          138,000.00

                          329,938.85

29

Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны тєлбєр

                              7,250.00

                                         -  

30

Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж

                          258,334.00

                          309,397.68

32

2. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО

                            91,668.00

                          238,953.67

34

2.2 Хїї, торгуулийн орлого

                            91,668.00

                          238,953.67

48

ОРОН НУТГИЙН ЗАРЛАГА

                     17,470,387.90

                     16,724,427.03

49

Тєсвийн байгууллагуудад олгосон санхїїжилт

                     15,470,387.90

                     14,724,427.03

50

Тєвлєрсєн тєсєвт тєвлєрїїлэх шилжїїлэг

                       2,000,000.00

                       2,000,000.00

53

Орон нутгийн харилцах дансны эцсийн їлдэгдэл

                     13,161,554.20

                     15,081,310.20

       

                              Хянасан: СТСХ-ийн дарга                                  Д.Мөнх-Эрдэнэ
                              Мэдээ гаргасан:                                                     С.Энхтүвшин
 

 

           Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2013 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

                                                                                                                                                              11/5/2013

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

Тєлєвлєгєє
/єссєн дїнгээр/

Гїйцэтгэл
/єссєн дїнгээр/

0

НИЙТ ДЇН

39,509,058.21

37,820,606.59

0

НИЙТИЙН ЕРЄНХИЙ ЇЙЛЧИЛГЭЭ

9,510,154.58

9,392,340.39

0

БОЛОВСРОЛ

17,415,604.50

16,864,860.04

0

ЭРЇЇЛ МЭНД

1,050,200.20

1,045,349.13

0

НИЙГМИЙН ХАНГАМЖ,  НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ

6,779,175.20

6,763,163.52

0

АМРАЛТ, СПОРТ, СОЁЛ, УРЛАГ

910,252.60

781,305.37

0

ХЄДЄЄ АЖ АХУЙ, ОЙН  АЖ АХУЙ

50,712.20

43,920.20

0

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БУСАД ЇЙЛ АЖИЛЛАГАА

244,261.43

257,938.79

0

АНГИЛАГДААГЇЙ БУСАД ЗАРДАЛ

3,548,697.50

2,671,729.16

 

                              Хянасан: СТСХ-ийн дарга                                  Д.Мөнх-Эрдэнэ
                              Мэдээ гаргасан:                                                     С.Энхтүвшин
 

                     Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2013 оны 10 сарын өр авлагын мэдээ                                   
                                                                                                                                                                  11/5/2013

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

НИЙТ АВЛАГА

НИЙТ ЄГЛЄГ

Цалин

НДШ

0

НИЙТ ДЇН

0.00

0.00

0.00

0.00

260

Тухайн сарын эхний їлдэгдэл

23,617.00

955,552.40

492,367.10

372,690.80

261

Хасах: Тухайн сард тєлєгдсєн єглєгїїд

0.00

88,079.30

26,442.60

43,769.50

262

Нэмэх: Тухайн сард шинээр їїссэн єглєгїїд

0.00

4,092.10

372.70

2,068.90

263

Нийт дїн /а-б+в=д+е+ё/

23,617.00

871,565.20

466,297.20

330,990.20

264

Їїнээс:   31-60 єдєр

0.00

4,346.10

0.00

0.00

265

61-120 єдєр

0.00

55,204.60

2,497.60

2,234.20

266

121-ээс дээш

0.00

792,555.60

463,799.60

328,756.00

267

НИЙТ ДЇН

0.00

852,106.30

466,297.20

330,990.20

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

Гэрэл цахилгаан

Тїлш, халаалт

Цэвэр, бохир ус

Хоол

Бусад зардал

0

НИЙТ ДЇН

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260

Тухайн сарын эхний їлдэгдэл

1,699.70

7,099.40

3,352.20

42,377.80

35,965.40

261

Хасах: Тухайн сард тєлєгдсєн єглєгїїд

            589.50

2,838.10

2,871.20

3,871.30

7,697.10

262

Нэмэх: Тухайн сард шинээр їїссэн єглєгїїд

0.00

814.20

836.30

0.00

0.00

263

Нийт дїн /а-б+в=д+е+ё/

1,110.20

5,075.50

1,317.30

38,506.50

28,268.30

264

Їїнээс:   31-60 єдєр

0.00

3,509.80

836.30

0.00

0.00

265

61-120 єдєр

1,043.30

751.50

317.10

38,506.50

9,854.40

266

121-ээс дээш

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267

НИЙТ ДЇН

1,043.30

4,261.30

1,153.40

38,506.50

9,854.40

  

                              Хянасан: СТСХ-ийн дарга                                  Д.Мөнх-Эрдэнэ
                              Мэдээ гаргасан:                                                     С.Энхтүвшин

 

 

        Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2013 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ        
                                                                                                                                                            11/5/2013

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

Тєлєвлєгєє
/єссєн дїнгээр/

Гїйцэтгэл
/єссєн дїнгээр/

0

НИЙТ ДЇН

39,509,058.21

37,820,606.59

2

   Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл

0.00

236,632.51

3

      Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эхний їлдэгдэл

0.00

236,632.51

4

   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл

0.00

0.00

5

   Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл

0.00

0.00

6

I. ОРЛОГЫН ДЇН

39,945,877.19

39,184,664.08

7

      Орон нутгийн хєгжлийн сангийн эх їїсвэрээс санхїїжих

5,700,000.00

4,513,989.47

10

      Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих

222,541.37

223,529.90

11

      Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих

37,021.00

70,053.38

14

      Тєсвєєс урсгал санхїїжилт

15,701,530.12

14,729,427.03

16

      Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих

19,584,643.80

19,647,664.30

17

II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН

39,509,058.21

37,820,606.59

18

   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН

33,075,244.71

31,985,666.57

19

      1. Бараа, їйлчилгээний зардал

23,812,997.31

22,763,515.77

20

         1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил

15,159,910.60

14,902,333.05

21

               Їндсэн цалин

13,709,626.20

13,951,649.54

22

               Нэмэгдэл цалин

287,894.80

0.00

23

               Гэрээт ажлын цалин

279,320.90

246,437.31

24

               Унаа, хоолны хєнгєлєлт

39,763.20

5,831.60

25

               Їр дїнгийн урамшуулал

843,305.50

698,414.60

26

         1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл

1,670,523.71

1,650,222.84

27

               Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

1,517,587.76

1,650,222.84

28

                  Тэтгэвэрийн даатгал

607,686.12

1,540,310.03

29

                  Тэтгэмжийн даатгал

830,510.35

109,912.81

30

                  ЇОМШ євчний даатгал

52,926.78

0.00

31

                  Ажилгїйдлийн даатгал

26,464.51

0.00

32

               Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж

152,935.95

0.00

33

                  Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл

152,935.95

0.00

34

         1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал

6,982,563.00

6,210,959.88

35

               Бичиг хэргийн зардал

87,123.00

81,512.81

36

               Гэрэл цахилгаан

377,913.16

296,804.69

37

               Тїлш, халаалт

889,198.40

660,039.61

38

               Тээвэр (шатахуун)

319,239.62

317,691.79

39

               Шуудан, холбоо

78,367.10

65,405.14

40

               Цэвэр, бохир ус

309,028.90

256,587.06

41

               Дотоод албан томилолт

135,630.50

102,971.60

43

               Ном хэвлэл авах

33,477.95

23,914.41

44

               Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх

120,452.30

114,569.10

46

               Эд хогшил худалдан авах

182,741.60

167,109.85

48

                  Тавилга

127,000.00

118,472.51

50

                  Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс

55,741.60

48,637.34

52

               Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл

78,120.38

61,412.35

53

               Хоол

1,110,633.40

1,015,236.30

54

               Эм

17,268.90

16,281.90

55

               Урсгал засвар

275,149.84

256,081.66

56

               Урлагийн уран бїтээлийн зардал

30,800.00

17,192.57

57

               Тєлбєр хураамж болон бусад зардал

190,648.75

162,972.93

59

               Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн

47,529.50

41,725.90

60

               Холбооны суваг ашигласны хєлс

8,846.20

6,014.18

62

               Байрны тїрээсийн хєлс

25,850.00

25,850.00

65

               Орон нутгийн хуваарилагдаагїй зардал

1,200,292.50

1,162,488.91

68

                  Бусад нэр тєрлийн хуваарилагдаагїй зардал

1,200,292.50

1,162,488.91

70

               Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод урсгал зардал

202,902.40

94,465.10

71

               Тєвлєрсєн арга хэмжээ

0.00

41,988.55

72

               Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал

29,500.00

16,890.50

73

               Байгаль орчныг хамгаалах, нєхєн сэргээх арга хэмжээ

125,000.00

125,000.00

75

               Харуул хамгаалалтын зардал

3,499.00

2,956.42

78

               Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал

9,150.00

6,012.53

79

                  Давтан сургалтын зардал

450.00

450.00

83

                  Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал

8,700.00

5,562.53

84

               Мал эмнэлгийн їйлчилгээний зардал

50,712.20

43,920.20

85

               Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал

817,455.40

817,114.00

87

               Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс

112,146.00

83,315.32

90

                  Тєрийн нэрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээ

101,386.00

80,247.46

92

                  Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (гадаад)

557.00

0.00

93

                  Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж

8,365.00

2,997.86

94

                  Аудит, зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (дотоод)

1,700.00

0.00

96

                  Тээврийн хэрэгслийн даатгал

120.00

70.00

98

                  Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

18.00

0.00

100

               Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

28,295.00

19,531.23

103

               Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх

85,591.00

72,580.49

104

               Урьд оны тєсвийн хэмнэлт

0.00

35,322.80

107

      Татаас ба урсгал шилжїїлэг

9,262,247.40

9,222,150.80

108

            Татаас

0.00

161,118.26

111

               Бусад татаас, шилжїїлэг

0.00

161,118.26

114

            Тєрийн бус байгууллагад олгох хандив, тусламж

62,000.00

62,000.00

115

               Иргэдийн Тєлєєлєгчдийн Хуралд суудалтай намд тєсвєєс олгох дэмжлэг

62,000.00

62,000.00

116

            Єрх гэрт олгох шилжїїлэг

8,571,954.40

8,455,254.74

117

               Нийгмийн халамжийн заpдал

6,749,385.20

6,749,046.46

118

                     Халамжийн тэтгэвэр

2,900,830.00

2,900,830.00

119

                     Жирэмсэн, хєхїїл эхийн тэтгэмж

1,172,440.00

1,172,440.00

121

                     Нєхцєлт мєнгєн тусламж

707,000.00

835,380.06

122

                     Олон нийтийн оролцоонд тїшиглэсэн халамжийн їйлчилгээ

96,000.00

96,000.00

123

                     Амьжиргааг дэмжих нєхцєлт мєнгєн тусламж

760,334.00

760,334.00

124

                     Хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд їзїїлэх нийгмийн халамжийн їйлчилгээ

181,000.00

181,000.00

125

                     Ахмад настнуудад їзїїлэх хєнгєлєлт

479,700.00

479,700.00

126

                     Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг

452,081.20

323,362.40

127

               Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал

325,969.60

262,359.98

129

               Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг

1,496,599.60

1,443,848.30

130

                  Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж

913,691.70

879,948.80

131

                  Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж

1,045.00

460.00

135

                  Шагнал, урамшил

29,989.30

22,854.90

136

                  Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж

551,873.60

540,584.60

139

            Хїн амын тодорхой бїлэгт їзїїлэх дэмжлэг

628,182.00

543,777.80

140

               Їдийн цай

628,182.00

543,777.80

142

            Тєлбєр, хураамж

111.00

0.00

145

               Газрын тєлбєр

50.00

0.00

146

               Тээврийн хэрэгслийн татвар

61.00

0.00

148

   Б. ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ

6,433,813.50

5,834,940.02

149

      1. Дотоод хєрєнгє оруулалт

6,433,813.50

5,834,940.02

152

            Оpон нутгийн хєpєнгє оpуулалт, их засваp

6,433,813.50

5,834,940.02

161

   Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл

436,818.98

1,600,690.00

163

   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл

0.00

4,435.20

164

   Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл

0.00

612,745.60

165

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

845.00

116.00

166

      Тєсвийн байгууллага

789.00

109.00

167

      Тєсвийн бус байгууллага

56.00

7.00

168

      АЖИЛЛАГСАД БЇГД

27,074.00

3,023.00

169

         Удирдах ажилтан

1,110.00

93.00

170

         Гїйцэтгэх ажилтан

15,795.00

1,784.00

171

         Їйлчилэх ажилтан

9,679.00

1,096.00

173

         Гэрээт ажилчид

490.00

50.00

174

СУРАЛЦАГСАД

254.00

30.00

176

         Тєрийн ємчит ЕБС

139.00

7.00

177

         Хувийн ЕБС

70.00

7.00

179

      Сургуулийн ємнєх боловсролын байгууллага

254.00

30.00

180

         Тєрийн ємчит СЄБ байгууллага

191.00

23.00

181

         Хувийн ємчит СЄБ байгууллага

63.00

7.00

                              Хянасан: СТСХ-ийн дарга                                  Д.Мөнх-Эрдэнэ
                              Мэдээ гаргасан:                                                     С.Энхтүвшин
 

                             

        -2013 оны 10 сарын 31-ны байдлаар  орон нутгийн орлого 30.6   тэрбум  төгрөг орохоос 30,6 орж 100,1 хувийн биелэлттэй байна..
        -Өнгөрсөн 7 хоногт Төрийн сангаар нийт 744,1 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээ,  954.9  сая.төгрөгийн зарлагын гүйлгээ хийгдсэн байна.
        -Орон нутгийн хөгжлийн санд 5,6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт орж ирэхээс 4,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж 1.1 тэрбум төгрөгөөр тасарч байна. ОНХС-аар хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн ажилд аймаг 2.1, БӨ суманд 1.6, Жаргалант суманд 0.9 тэрбум төгрөгийг  тус тус зарцуулсан байна.
-10 сарын 31-ны байдлаар орон нутгийн болон тусгай шилжүүлгийн төсөвт байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг гаргаж статистикийн хэлтэс болон СЯ-нд хүргүүллээ. 10 сарын мэдээгээр орон нутгийн  төсөвт байгууллагуудын санхүүжилт бүрэн хийгдсэн, өр авлагагүй ажилласан байна. Харин боловсролын салбарын цалин, НДШ-ийн төсөв хүрэлцэхгүй байгаагийн улмаас цалин, НДШ, ХАОАТ-т  797,0 сая төгрөгийн өр үүсээд байна.

       
       
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2016-06-15 920
Эрх бүжинхэн цэцэрлэгийн 2015 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

2015 оны 12-р сараас 2016 оны 1-р улирал хүртэлх санхүүгийн үйл ажиллагаанд 10 хоногийн хугацаанд Санхүүгийн ...

2015-06-09 905
Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 5-р сарын орлогын гүйцэтгэл

Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 5-р сарын орлогын гүйцэтгэл

Ангилал

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 35.175.191.168
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 7 Онлайн
  • 255 Өнөөдөр
  • 2260 Өчигдөр
  • 4083 Долоо хоногт
  • 16771 Сүүлийн сард
  • 1796964 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  727

Facebook

Цаг агаар