ӨНГӨРСӨН ДОЛОО ХОНОГТ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний талаар хийгдсэн хяналт шалгалт
Төлөвлөгөөт шалгалт: - МХЕГ-ын 2013 нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу үр тарианы аж ахуйн нэгж-3, гурилын үйлдвэрийн аж ахуйн нэгж-3, төмс хүнсний ногоо агуулах, зоорийн аж ахуй-2, “Чацаргана” хөтөлбөрт хамрагдсан 8 аж ахуйн нэгж, 7 иргэний явц байдалд Хүнсний чанар аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Ц.Булган, ХХААЖДҮГ-тай хамтарсан хяналт шалгалтыг хийлээ. Шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэдийг МХЕГ-аас баталсан 3 төрлийн хяналтын хуудсаар шалгахад 8 аж ахуйн нэгж бага эрсдэлтэй дүгнэгдсэн. Шалгалтын явцад нийт 44 зөрчил илрүүлж газар дээр нь 8-г арилгуулж, илэрсэн зөрчилтэй нь холбогдуулан 5 аж ахуйн нэгжид 36 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага үйлдсэн. Шалгалтын  дүнг газрын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, хугацаанд нь МХЕГ-т хүргүүлсэн.
- Ургамал, хорио цээрийн чиглэлээр хяналтанд байдаг аж ахуйн нэгж, иргэдийн эрсдэлийн үнэлгээг гаргаж, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэнд өглөө.
- Эм хангамжийн байгууллагуудад хийгдэх хяналт шалгалт үргэлжлэн хийгдэнэ.
Төлөвлөгөөт бус шалгалт: - МХЕГ-ын даргын 2013 оны 09 –р сарын 16 ны өдрийн 235 тоот “Улсын байцаагч  ажиллуулах тухай” тушаалын дагуу Аймгийн 2014оны намрын мал нядалгаа эхэлсэнтэй холбоотой Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа мах боловсруулах үйлдвэрүүдийн мал нядалгаанд хяналт тавьж ажиллаж байна. 2013 оны 9-р сарын 12 ны өдрөөс нядалгаа эхлэж 4270 толгой үхэр нядалгаанд оруулж 615,9 тн мах үйлдвэрлэж, нөөцөд зах зээлээс 56 гулууз буюу 10,4 үхрийн мах худалдан авч, 1499 толгой хонь нядалгаанд оруулж 30,5 мах үйлдвэрлэж, нөөцөд зах зээлээс 6397 ширхэг  гулууз буюу 138 тн  хонины  мах худалдан авч, 107 толгой ямаа  нядалгаанд оруулж 1,8 мах үйлдвэрлэж, нөөцөд зах зээлээс 2573 ширхэг  гулууз буюу 51,9 тн  ямааны  мах худалдан авч нийт 848,5 тн мах бэлтгэж, улсын нөөцөд 100 тн мах тушаасан байна.

Жаргалант  сумдын ЗДГ-аас ирүүлсэн 2013 оны 10 сарын 17-ны  өдрийн  03/1263 тоот  албан бичгийн дагуу Жаргалант  сумдын анхан шатны 2 мал эмнэлгийн нэгж/ “Зэст ус”, “Сэлэнгэ ачуут”/   нийт 102 өрхийн  5071  толгой адуунд   ямлуур, нийт 283 өрхийн 9717  толгой үхэрт  сүрьеэлүүр тарьсан, тандах шинжилгээгээр өвчтэй болон сэжигтэй мал илрээгүй тухай дүгнэлтийг гарсан болно.
2013 оны иргэн аж ахуйн нэгжийн эрсдэл үнэлэх праграммд 8 мал эмнэлэг, 3 махны үйлдвэр, МАА үйлдэрлэл эрхэлдэг 16 үнээний фермер, 7 гахайн аж ахуй фермер, 1 шувууны аж ахуйн эрсдэлийг үнэлж бүртгүүлэв. Мал, аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулж шаардлага хангасан 5 дүгнэлт гаргалаа.

 МХГ, ТГ, ЦГ, ГГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран ТГ болон иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу дээрх байгууллагын дарга нарын баталсан 14/03/015/247 тоот удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалтын аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй нөхөн үржихүйн эмлнэгүүдийн үйл ажиллагаанд “Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай” хуулийн холбогдох заалт, ЭМС-ын эмийн холбогдолтой тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт, эмийн чанарын баталгаа, дагалдах баримт бичиг хугацаа, тээвэрлэлт, хадгалалт хамгаалалт, эм эмнэлгийг хэрэгслийг худалдан борлуулж буй эсэхэд хяналт шалгалт хийлээ. Хяналт шалгалтанд 5 ААН хамрагдаж, 35 зөрчил илрүүлж, газар дээр нь 20% арилгуулж, илэрсэн зөрчилтэй холбогдуулж 1 ААН-д 300,0 мян:төг-н шийтгэвэр оногдуулж, 5 ААН-д 30 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага өгсөн.
Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн хяналт шалгалт
Төлөвлөгөөт шалгалт: - МХЕГ-ын 2013 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө,  дагуу “Эрдэнэт Ус-ДТС”ОНӨХК-д гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг аймгийн Стандартчилал Хэмжилзүйн Хэлтсийн улсын шалгагчтай хамтран хийж гүйцэтгэв.  Шалгалтыг МХЕГ-ын баталсан 5.28.10 дугаартай “Усны тоолуурын хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах” хяналтын хуудсаар хийв. Шалгалтын явцад “Эрдэнэт Ус-ДТС”ОНӨХК-ийн харьяа гүний худаг, ус түгээх цэг болон хэрэглэгч байгууллагаас түүвэрлэн 32 аж ахуйн нэгж байгууллага, 45 айл өрхийн усны төлбөр тооцоонд ашиглаж буй тоолуурын хангалт, суурилуулалт, ашиглалт, баталгаажуулалтын байдалд хяналт шалгалтыг газар дээр нь хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө. 5.28.10 дугаартай “Усны тооцооны хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах” хяналтын хуудсаар шалгахад бага эрсдэлтэй гэж дүгнэгдлээ. Цэвэр усны тоолуур бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагын 18.2%-ийн, айл өрхийн 30.5%-ийн усны төлбөр тооцоонд ашиглаж буй халуун, хүйтэн усны тоолуурыгхугацаанд нь ээлжит шалгалт тохируулга, улсын баталгаажуулалтанд хамруулаагүй байгаа нь Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9.2, 9.6  дахь заалтуудыг зөрчиж байна. Илэрсэн зөрчлийг арилгуулах үүрэг даалгавар бүхий улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлага өгөв.
- Радио телевизийн сүлжээний газарт хяналт шалгалт хийгдэж байна. Шалгалтаар дотоод хяналттай холбоотой 5 зөрчил илрүүлж газар дээр нь арилгуулан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө. Говил, Баянцагаан, Тосгон, хороолуудын телевизийн сувгийн гаралтын хэмжилтийг холбогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран хийж байна.
-Ашиглалтын болон хайгуулын лицензтэй ААНБ, баяжуулах үйлдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийгдсэн. Шалгалтанд А лицензтэй 6, Х лицензтэй 5, баяжуулах 4 үйлдвэр хамрагдаж, эрсдэл багатай үнэлэгдсэн.
- “Их хаадын цуваа” ХХК нь геодезийн RP-1 цэгийг шороогоор дарсан байсан зөрчлийг илрүүлж газар дээр нь арилгуулсан.
Төлөвлөгөөт бус шалгалт: -  Авто зам сэтэлсэн ААНБ-уудад үзлэг шалгалт хийж, “Ган хүлэг” ХХК-д 150,0 мян.төг, “Шуурхай цонх” ХХК-д 100,0 мян.төг-н торгуулийн арга хэмжээ авч, зөрчил арилгуулах хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
- ХЗА-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу залуучууд болон хантайн гудамжны хатуу хучилттай авто замын ашиглалтын байдалд хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргаж хүргүүлсэн.
-“Баян-Орхон дэлгэрэх” ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу гаднах явган замын ашиглалтын байдалд үзлэг шалгалт хийж, тухайн явган замыг эвдсэн ХХБанкны 407-р салбарт зөрчил арилгах хугацаатай албан шаардлага өгсөн.
- “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний БОЭТ-н гадна баригдаж байгаа хатуу хучилттай авто замын барилга угсралтын ажилд шалгалт хийж, 4 зөрчил илрүүлэн газар дээр нь арилгуулсан.
- БОЭТ-с ирүүлсэн гадна цахилгаан хангамжтай холбоотой хүсэлтийн дагуу шалгаж дүгнэлт гаргаж хүргүүлсэн.
- Орхон аймагт шинээр баригдсан “Марал” үйлчилгээний төвийн барилгыг ашиглалтанд хүлээж авах улсын комисст ажилласан.
Иргэн Балбийдоржоос ирүүлсэн халамжийн сангаас олгосон гэр нь шаардлага хангахгүй байгаа тухай гомдлын дагуу шалгалт хийж, ХҮХэлтэс, “Өөдрөг тэмүүлэл” ХХК-иудад тус бүр дүгнэлт гаргаж хүргүүлсэн.
Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтэс
Төлөвлөгөөт шалгалт:  - ХХААЖДҮГазар, АЗДТГазар, Аймгийн Засаг даргын Нөөц сан, Шуудан үйлчилгээний  газрын 2012 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт үргэлжлэн хийгдэнэ.
Төлөвлөгөөт бус шалгалт:  -Аймгийн Засаг Даргын 555 дугаар захирамжаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг ААНБ-уудын үйл ажиллагаанд шалгалт хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж, 7 аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалтыг хийж 1 аж ахуйн нэгжид албан шаардлага , 5 аж ахуйн нэгжид 1856167 төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн акт тавьсан.
- Өргөдөл гомдлын программд иргэний ирүүлсэн цалин хөлс, НДШ-тэй холбоотой гомдлын дагуу “Энх бүтэмж” ХХК-д  шалгалт хийж, илэрсэн зөрчилд  1 актаар 475675 төгрөгийн нөхөн төлбөр тооцсон.
Хилийн хяналт шалгалт
Төлөвлөгөөт бус шалгалт: - Экспорт, импортын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй 29 аж ахуйн нэгж байгууллага, 4 иргэний 13 нэр төрлийн 3521,7 тн  бодис бараа бүтээгдэхүүнийг хяналтанд хамруулж, нийт 33 мэдэгдэл олгосон. 
Хими-нянгийн хяналт шалгалт
Химийн лабораторид 16 сорьцонд 137 үзүүлэлт /Ундны ус 8-104, хүнсний бүтээгдэхүүний 3-12, Бэлэн хоол 4-20, аритгалын бодисын 1-1/ тус тус хийж гүйцэхэд ариутгалын бодисын/хлорамин/1 сорьц, ундны усны 1 сорьц ерөнхий хатуулаг, кальцийн ион, магнийн ионын үзүүлэлт, 1 сорьц магнийн ионын үзүүлэлт тус тус стандартын шаардлага хангасангүй.
Нян судлалын лабораторид 41 сорьцонд 75 үзүүлэлт /Хүнсний 7 сорьцонд 21 үзүүлэлт, ундны усны 10 сорьцонд  30 үзүүлэлт, арчдасны 24 сорьцонд 24 үзүүлэлт/ тус тус шинжилгээ хийгдлээ.


 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Updating baths in Podolsk

[url=https://megaremont.pro/podolsk-restavratsiya-vann]Podolsk renovation of bathrooms[/url]

Огноо:2020.06.20

Updating baths in Podolsk

[url=https://megaremont.pro/podolsk-restavratsiya-vann]Restoration of bath coverings in Mytishchi[/url]

Огноо:2020.06.16

Restoration of baths in Krasnogorsk

[url=https://megaremont.pro/krasnogorsk-restavratsiya-vann]Restoration of baths in Krasnogorsk[/url]

Огноо:2020.06.13

Your current love life can be improved today.
Extenze male enhancement - what are male Enhancement pills
- male enhancement pills gnc

Огноо:2020.05.06

loans uw ht

discover personal loans loans for people with bad credit zillow home loans division fed loans debt consolidation loans

discover loans fha loans navient student loans quicken loans navient student loans

https://paydailoanz.com/# - navient student loans

https://onbird.vn/phu-quoc-starfish-beach-phu-quoc-rach-vem-beach/?unapproved=283055&moderation-hash=a80e8133c33dd141475ff2f275c2f40f#comment-283055
https://sitalpatinews.com/post/3354
http://www.alcohol-injection.com/forum/showthread.php?t=414851&p=1736261#post1736261
http://medgatetoday.com/robotic-thyroidectomy-a-scar-free-way-to-treat-thyroid/?unapproved=424093&moderation-hash=6029c924fbd451e6c3fba86c3dcec89e#comment-424093
https://afsi.org/2018/07/10/were-bragging-about-this/?unapproved=25514&moderation-hash=c2794c44b01402b87b6498459cae54cf#comment-25514

Огноо:2020.04.26

Tabyfruididay dmqxe

buy cbd buy hemp cbd gummies cbd oil online https://cbdoilwalmart.com/ - cbd cream

Огноо:2020.04.17

make money tp xg

how does facebook make money ways to make money on the side work from home ways to make extra money best way to make money

ways to make money on the side make money on youtube work from home how did jerry jones make his money how do you make money on youtube

https://ekotomurka.ru/ - work from home

Огноо:2020.04.16

make money li lj

homemade items that make money make money now work from home money make how did tom steyer make his money

how to make money fast how to make money in gta 5 make money how to make money in gta 5 woodworking ideas to make money

https://retoti.ru/ - make money

Огноо:2020.04.15

make money kt mw

how to make money on instagram best way to make money online work from home how to make money on the internet how to make money in gta 5

how to make money on facebook how to make fast money make money how does craigslist make money how to make money quick

http://drnonadv.ru/ - work from home

Огноо:2020.04.15

make money dh yw

how to make money on facebook best way to make money online work from home how to make money online fast how to make money on instagram

how did tom steyer make his money how much money do youtubers make work from home make money online how to make money on instagram

http://minelab-msk.ru/ - make money

Огноо:2020.04.14

make money pq dp

ways to make money make money online work from home how to make money quick make money on facebook

how to make money online make money at home work from home hobbies that make money how to make money on the internet

https://silnyehair.ru/ - make money

Огноо:2020.04.14

make money tc az

how did george soros make his money make money now instant payout make money how did jeffrey epstein make his money how to make extra money from home

free ways to make money online how to make extra money work from home how to make money on facebook how to make money without a job

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.13

make money uq if

ways to make money at home how to make money on facebook work from home how did jeffrey epstein make his money homemade items that make money

ways to make money at home ways to make money online work from home legitimate ways make extra money make money blogging

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.12

make money rk ec

easy way to make money make extra money from home work from home how to make money on facebook make money online surveys

how much money can you make on disability make money on youtube make money photos imgclick easily make money sharing will friends social free file upload how to make money on instagram

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.11

make money hs ai

make money on facebook how to make money online work from home make money blogging how to make money fast

make real money online how to make fast money work from home make money fast make extra money

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.11

quick loans mt pj

quick cash loans quick small business loans quick loan best egg loans/quick quick loans for millenials

student quick loans kenya quick loans home quick loan quick personal loans quick cash loans incorp huntington park ca

https://paydailoanz.com/# - quick loans

Огноо:2020.04.10

quick loans gp qc

quick business loans for startup quick loans bad credit with monthly payments quick loans quick loans for millenials quick cash loans huntsville al

quick cash loans tulsa ok quick safe loans quick loan quick payday loans two notch rd quick online payday loans

https://paydailoanz.com/# - quick loans

Огноо:2020.04.10

viagra mistake pl ct

advance cash fast in loans online payday quick until quick online business loans quick loan quick cash loans huntsville al quick and easy personal loans online

personal loans quick how to pay student loans quick quick loan quick small loans online quick same day payday loans

Огноо:2020.04.09

can a guy take viagra everyday xx pm

amy reid doctor viagra porn local pharmacy generic viagra online viagra viagra problem does viagra show up in probation urine test

viagra before dental work can a man take viagra if he has high blood pressure female viagra for whom is viagra contraindicated purchasing viagra on the internet

https://viagrnetwork.com/# - viagra prices

Огноо:2020.04.06

sophia viagra xo qi

what can i expect the first time i take viagra generic viagra india 100mg viagra samples can you buy viagra online viagra shelf life

can a guy take viagra everyday using muse and viagra together viagra without a doctor prescription jerk off on viagra generic viagra starting today

https://pharm-usa-official.com - viagra online

http://www.jsgcks.com/home.php?mod=space&uid=109781
https://www.spd-fraktion-kw.de/?p=303&unapproved=191334&moderation-hash=39f8430a759b6fb63a52aa9f605f4322#comment-191334
https://syrianconstitution2017.com/?p=7530&cpage=1&unapproved=93091&moderation-hash=43ed1bd9a8928286970c799ff1ed986e#comment-93091
https://stopthedrugwar.org/chronicle/2019/dec/12/chronicle_am_mlb_drug_testing#comment-376473
http://iamgalla.com/2012/10/galla-takes-colorado-1/?unapproved=7506587&moderation-hash=c7c6baaf22d75ae4e0903d8be19e3511#comment-7506587

Огноо:2020.04.02

Холбоотой мэдээлэл

2014-11-25 1308
“БИД ХАМТДАА СЭРГИЙЛЖ ЧАДНА”

Жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний өдрийг дэлхий дахинд ХДХВ/ДОХ-ын асуудалд анхаарлаа хандуулах өдөр ...

2015-04-13 1045
Сургалтанд бүртгэж байна

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байр хадгалах хөтөлбөр”-ийн мэргэжлийн сургалт ...

Сурталчилгаа

 

 

 

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 488

ӨРХИЙН БОЛОН БИЧИЛ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ХҮҮГҮЙ БАРЬЦААГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ТӨСЛИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛЖ БАЙНА

2020-07-04 78

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 231

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 1894

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ СОНИРХОЛТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-02 1118

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧЛЭХ ТҮР МАРШРУТ

2020-07-02 280

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХУГАЦААГ 7 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-07-01 672

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2020-07-01 672

ОРХОН АЙМАГТ БАЯР НААДМЫГ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛЛОО

2020-07-01 4853

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020-07-01 320

ОРХОН АЙМАГТ БАЯР НААДМЫГ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛЛОО

2020-07-01 4853

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 1894

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН /ОРХОН АЙМАГ/ 20 ДУГААР ТОЙРГИЙН ХЭСГИЙН ХОРООДЫН САНАЛ АВАХ БАЙРУУДЫН БАЙРШИЛ

2020-06-22 1294

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ СОНИРХОЛТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-02 1118

УИХ-ЫН СОНГУУЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ОРХОН АЙМАГТ НИЙТ 500 ГАРУЙ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ АЖИЛЛАНА

2020-06-21 773

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2020-07-01 672

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХУГАЦААГ 7 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-07-01 672

БАЯР НААДМЫГ ХӨЛ ХӨДӨЛГӨӨН, БӨӨГНӨРӨЛ ҮҮСГЭХГҮЙГЭЭР ТЭМДЭГЛЭНЭ

2020-06-25 499

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 488

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020-06-30 487

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.233.229.90
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 23 Онлайн
  • 955 Өнөөдөр
  • 4263 Өчигдөр
  • 30857 Долоо хоногт
  • 24441 Сүүлийн сард
  • 2471152 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  771

Facebook

Цаг агаар