Орхон аймагт хэрэгжиж буй гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний судалгаа танилцуулга

1.”Нийгмийн түшлэлийн сүлжээ”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)-2007

               3.Хэрэгжих хугацаа (дуусах хугацаа)-2013.06-2016 он

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дани Монголын найрамдлын нийгэмлэг

               5.Төрөл (зээл буцалтгүй тусламж эсэх)-Зээл буцалтгүй тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага-Нийгмийн түшлэлийн сүлжээ

     7.Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн-Төрд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх,                      иргэдийг чадваржуулах                       

               8.Хамрах хүрээ- Иргэд олон нийтийн бүлэг

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- Сайн

              10.Төслийн нийт өртөг (сая,төг)- 85,0 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан-85,5 /сая.төг/

              12.Үлдэгдэл-

              13.Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Цэцэгмаа, Сайнбилэг /99552566, 99354190/

  

  2.”Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл  төсөл”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2009

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- 2015

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Франц

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Зээл тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага-Төслийн нэгж

               7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн хүч

               чадлыг нэмэгдүүлж, цэвэрлэгээний үр дүнг дээшлүүлэх 

               8.Хамрах хүрээ-Баян-Өндөр сум

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 16862,5 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан-16862,5 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Ш.Доржоо  /99238085/

 

3.”Дэлхийн зөн ОУБ”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2001

               3.Хэрэгжих хугацаа дуусах хугацаа- Тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- ---

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх - Буцалтгүй туслам            

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Дэлхийн зөн ОУБ Эрдэнэт НХХөтөлбөр

              7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Эрүүл мэнд, боловсрол, өрхийн эдийн

               засгийг дэмжин ядуурлыг бууруулах

               8.хамрах хүрээ- Иргэд, эмзэг бүлгийн өрх гэр бүл

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 854,7 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан- 854,7 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Мягмарсүрэн, /70355632, 70355633/

4. “Шинэ Тосгон ТББ”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

                  2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2008

               3.Хэрэгжих хугацаа дуусах хугацаа-2013

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр-Солонгос

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Зээл, тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Шинэ Тосгон ТББ

               7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэхэд

               хамтын хөдөлмөрийг бий болгох,  иргэдийн сэтгэлгээний өөрчлөлтийг бий болгох

                    8.Хамрах хүрээ- Багийн иргэд, бүлгийн гишүүд

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 41,9 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан-41,9 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Аманжул /99365712/

 

  5. “Мянганы сорилтын сангийн Бэлчээрийн” төсөл

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2009

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Мянганы сорилтын сан

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- буцалтгүй

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- 2 сумын ЗДТГ-ын Мал эмнэлэг үржлийн алба.

        7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Хот суурийн газрын эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх,  /төв суурин газраас 35 км тойрогт/

               8.хамрах хүрээ- Малчдын бүлэг

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 50 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан- 50 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Д.Хүрэлбаатар /99355999/

 

6.  “Монгол хабитат” төсөл 

             1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)-  2001

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- АНУ

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Хүүгүй зээл

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Монгол хабитат  төсөл Орхон

               7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Орлого багатай иргэдийг өөрийн гэсэн орон сууцтай болгох, ядуурлыг бууруулах, орон гэргүй иргэдийн тоог багасгах

               8.хамрах хүрээ- Бага орлоготой иргэд

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ-

              11.Нийт зарцуулсан-

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас-

 

7. “Малын индексжүүлсэн даатгал”

             1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2011.10

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- 2016

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Монгол улсын банк.

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Зээл, буцалтгүй тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Малын индексжүүлсэн даатгал

               7.Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Бүтээмж сайтай бөгөөд зах зээлийн баримжаатай

мал аж ахуйн салбарыг бий болгох замаар ахуй амьдрал нь мал аж ахуйн салбараас хамаарч байдаг хөдөөгийн хүн амын амьжиргааг сайжруулах.

               8.хамрах хүрээ- Малчин

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ-

              11.Нийт зарцуулсан-

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас-

  

8.”Улаан загалмайн хороо”

             1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)-  1996

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дэлхийн Улаан загалмайн хороо

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- буцалтгүй тусламж

               6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Орхон аймгийн Улаан загалмай хороо

          7.Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Олон улсын улаан загалмай, Улаан хавирган сар хөдөлгөөний эрхэм зорилго, үйл ажиллагааг хүн ардад сурталчлах, нийгэмд эзлэх байр суурийг улам бэхжүүлэх, Олон улсын Нигүүлсэнгүй хуулийг сурталчлах, хүмүүнлэгийн үйлсийн эгнээг өргөжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

               8.хамрах хүрээ- Багийн иргэд, бүлгийн гишүүд, ТББайгууллага

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ-

              11.Нийт зарцуулсан-

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Энхтуяа, Булган /70350314/

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.92.92.168
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 19 Онлайн
  • 2150 Өнөөдөр
  • 3489 Өчигдөр
  • 16715 Долоо хоногт
  • 32940 Сүүлийн сард
  • 1855889 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  732

Facebook

Цаг агаар