Орхон аймагт хэрэгжиж буй гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний судалгаа танилцуулга

1.”Нийгмийн түшлэлийн сүлжээ”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)-2007

               3.Хэрэгжих хугацаа (дуусах хугацаа)-2013.06-2016 он

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дани Монголын найрамдлын нийгэмлэг

               5.Төрөл (зээл буцалтгүй тусламж эсэх)-Зээл буцалтгүй тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага-Нийгмийн түшлэлийн сүлжээ

     7.Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн-Төрд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх,                      иргэдийг чадваржуулах                       

               8.Хамрах хүрээ- Иргэд олон нийтийн бүлэг

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- Сайн

              10.Төслийн нийт өртөг (сая,төг)- 85,0 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан-85,5 /сая.төг/

              12.Үлдэгдэл-

              13.Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Цэцэгмаа, Сайнбилэг /99552566, 99354190/

  

  2.”Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл  төсөл”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2009

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- 2015

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Франц

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Зээл тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага-Төслийн нэгж

               7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн хүч

               чадлыг нэмэгдүүлж, цэвэрлэгээний үр дүнг дээшлүүлэх 

               8.Хамрах хүрээ-Баян-Өндөр сум

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 16862,5 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан-16862,5 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Ш.Доржоо  /99238085/

 

3.”Дэлхийн зөн ОУБ”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2001

               3.Хэрэгжих хугацаа дуусах хугацаа- Тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- ---

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх - Буцалтгүй туслам            

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Дэлхийн зөн ОУБ Эрдэнэт НХХөтөлбөр

              7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Эрүүл мэнд, боловсрол, өрхийн эдийн

               засгийг дэмжин ядуурлыг бууруулах

               8.хамрах хүрээ- Иргэд, эмзэг бүлгийн өрх гэр бүл

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 854,7 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан- 854,7 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Мягмарсүрэн, /70355632, 70355633/

4. “Шинэ Тосгон ТББ”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

                  2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2008

               3.Хэрэгжих хугацаа дуусах хугацаа-2013

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр-Солонгос

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Зээл, тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Шинэ Тосгон ТББ

               7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэхэд

               хамтын хөдөлмөрийг бий болгох,  иргэдийн сэтгэлгээний өөрчлөлтийг бий болгох

                    8.Хамрах хүрээ- Багийн иргэд, бүлгийн гишүүд

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 41,9 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан-41,9 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Аманжул /99365712/

 

  5. “Мянганы сорилтын сангийн Бэлчээрийн” төсөл

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2009

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Мянганы сорилтын сан

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- буцалтгүй

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- 2 сумын ЗДТГ-ын Мал эмнэлэг үржлийн алба.

        7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Хот суурийн газрын эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх,  /төв суурин газраас 35 км тойрогт/

               8.хамрах хүрээ- Малчдын бүлэг

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 50 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан- 50 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Д.Хүрэлбаатар /99355999/

 

6.  “Монгол хабитат” төсөл 

             1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)-  2001

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- АНУ

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Хүүгүй зээл

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Монгол хабитат  төсөл Орхон

               7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Орлого багатай иргэдийг өөрийн гэсэн орон сууцтай болгох, ядуурлыг бууруулах, орон гэргүй иргэдийн тоог багасгах

               8.хамрах хүрээ- Бага орлоготой иргэд

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ-

              11.Нийт зарцуулсан-

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас-

 

7. “Малын индексжүүлсэн даатгал”

             1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2011.10

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- 2016

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Монгол улсын банк.

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Зээл, буцалтгүй тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Малын индексжүүлсэн даатгал

               7.Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Бүтээмж сайтай бөгөөд зах зээлийн баримжаатай

мал аж ахуйн салбарыг бий болгох замаар ахуй амьдрал нь мал аж ахуйн салбараас хамаарч байдаг хөдөөгийн хүн амын амьжиргааг сайжруулах.

               8.хамрах хүрээ- Малчин

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ-

              11.Нийт зарцуулсан-

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас-

  

8.”Улаан загалмайн хороо”

             1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)-  1996

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дэлхийн Улаан загалмайн хороо

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- буцалтгүй тусламж

               6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Орхон аймгийн Улаан загалмай хороо

          7.Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Олон улсын улаан загалмай, Улаан хавирган сар хөдөлгөөний эрхэм зорилго, үйл ажиллагааг хүн ардад сурталчлах, нийгэмд эзлэх байр суурийг улам бэхжүүлэх, Олон улсын Нигүүлсэнгүй хуулийг сурталчлах, хүмүүнлэгийн үйлсийн эгнээг өргөжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

               8.хамрах хүрээ- Багийн иргэд, бүлгийн гишүүд, ТББайгууллага

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ-

              11.Нийт зарцуулсан-

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Энхтуяа, Булган /70350314/

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

viagra wb qy

Leather, denim, light cloak.Viagra Shipment Stolen Cops Looking For Gang Of Hardened Criminals.Effective medication for potency, with a narrower list of side effects.They needed someone who could deliver the message soberly and credibly.Do not take more than one dose of Viagra in a 24-hour period. buy viagra online Opadry blue and transparent are used to make a film cover tablet.With the exception of pancreas 7 and 30 days after their cross sections were connected with polyurethane glue and.Between years 2011 and 2013 Pfizer will finish to have worldwide patents for selling sildenafil citrate.Female Viagra is a misleading term, says Heba Qotb, a sex therapist, who has refused to prescribe it to any of her patients., with one thing will cost 150 180 rubles. [url=https://pharm-usa-official.com/#]buy viagra online [/url] пёЏFast Acting All Natural Energy Pills Viagra Otc.They only help its occurrence.American Viagra acts very quickly.This is the priceless quality and because of this many men recognize it as the best way to prolong active sexual life.For more information about conditions that may make it unsafe for you to take Viagra , see the Viagra precautions section below. https://pharm-usa-official.com - buy viagra And the more you order, the more you can save.If you re single, however, there s no reason you can t keep it to yourself, although this may be impossible, as we ll discuss in a moment.Cut down on red meat and dairy intake as well, since they aggravate your hormonal generation, resulting in acne.Pharmaceutical company Pfizer was looking for a way to relax these vessels, eventually developing a cure for erectile dysfunction.Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of heart problems such as heart attack or life-threatening irregular heartbeat in the past 6 months, chest pain angina, heart failure , stroke in the past 6 months, kidney disease, liver disease, high or low blood pressure, a severe loss of body water dehydration , penis conditions such as angulation , fibrosis scarring, Peyronie s disease , history of painful prolonged erection priapism , conditions that may increase the risk of priapism such as sickle cell anemia, leukemia, multiple myeloma , eye problems such as retinitis pigmentosa, sudden decreased vision, NAION.

Огноо:2020.05.30

hello mi mf

eset antivirus [url=https://xantivirusx.com/] free antivirus protection[/url] https://xantivirusx.com/ - total av antivirus reviews dating websites [url=https://onlinedatingwow.com/] lds singles online dating[/url] https://onlinedatingwow.com/ - dating sites free kwik fill sweepstakes [url=https://supersweepstakesx.com/] hgtv sweepstakes central[/url] https://supersweepstakesx.com/ - bassmaster fish with randy howell sweepstakes

Огноо:2020.05.27

viagra generic zk bz

does viagra work first time fucking with viagra viagra online viagra jokes for women female viagra ingredients

amount of money military spends on viagra how far in advance of sex do you take viagra? [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra buy [/url] can depatier/viagra be taken on the same day where can i buy viagra online

https://pharm-usa-official.com - viagra online

Огноо:2020.05.26

wife massage viagra wc js

taking viagra as a 30 yearold cost of generic viagra viagra generic viagra prices how much viagra should i take

viagra increases risk is viagra covered by insurance [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] price of viagra viagra incest teen

https://pharm-usa-official.com - viagra

Огноо:2020.05.24

testo ty tu

francine niyonsaba testosterone condition androgel testosterone propionate Induject-250 amp que es la testosterona testosterone

testosterone testosterone shots [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] testosteron[/url] testosterone overdose low testosterone in women

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - GP Test Enanth 250

Огноо:2020.05.24

testo ih ad

low testosterone icd 10 best testosterone boosters 2019 low testosterone natural testosterone booster testosterone function

foods that boost testosterone male hormone [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] testosterone levels[/url] male sex hormone testosterone injections

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosteron

Огноо:2020.05.22

weight loss er ql

levitra coupon levitra levitra price levitra coupon levitra 10mg

levitra coupon levitra dosage [url=https://drugstoreonliner.com/#]levitra pills [/url] levitra online levitra canada

https://drugstoreonliner.com/ - levitra pills

Огноо:2020.05.22

weight loss hx rf

levitra 20 vardenafil levitra cheap levitra levitra 20mg levitra 10 mg

levitra 10 mg online levitra [url=https://drugstoreonliner.com/#]levitra price [/url] buy levitra online online levitra

https://drugstoreonliner.com/ - cialis 20mg

Огноо:2020.05.21

testo lz fc

low testosterone symptoms in men symptoms of low testosterone in men how to increase testosterone testosterone undecanoate low testosterone

testosterone nation how to boost testosterone naturally [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] testosteron[/url] side effects of testosterone injections what is testosterone

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone levels

Огноо:2020.05.21

weight loss ck ek

levitra online levitra coupon levitra generic levitra 10mg generic levitra online

levitra pills levitra com [url=https://drugstoreonliner.com/#]vardenafil levitra [/url] generic levitra levitra 20

https://drugstoreonliner.com/ - levitra online

Огноо:2020.05.20

tadalafil nc uf

side effects for tadalafil tadalafil 10mg tadalafil 5mg tadalafil 40 mg tadalafil prix

tadalafil reviews tadalafil reviews [url=https://supertadalafil.com/ ] generic cialis tadalafil[/url] cialis vs tadalafil generic generic tadalafil

https://supertadalafil.com/ - cheap tadalafil

tadalafil 10 mg tadalafil generique en pharmacie tadalafil 20mg tadalafil 20 mg tadalafil vs sildenafil

tadalafil 10mg tadalafil generic cialis 20 mg [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil 20 mg[/url] vardenafil vs tadalafil cialis generic tadalafil

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil cialis

Огноо:2020.05.19

weight loss oy ny

vardenafil levitra levitra generic levitra for sale levitra coupon levitra 20

online levitra online levitra [url=https://drugstoreonliner.com/#]viagra vs cialis [/url] order levitra buy levitra online

https://drugstoreonliner.com/ - levitra com

Огноо:2020.05.19

tadalafil ah fc

tadalafil 20mg prix tadalafil 5mg prix liquid tadalafil tadalafil 40 mg cialis generic cialis tadalafil

tadalafil 20 mg wirkungsdauer vardenafil vs tadalafil [url=https://supertadalafil.com/ ] buy tadalafil online[/url] tadalafil prix tadalafil side effects

https://supertadalafil.com/ - liquid tadalafil

side effects for tadalafil adcirca tadalafil tadalafil 20 mg tadalafil powder prix tadalafil

tadalafila 20mg tadalafil 20 mg [url=https://xtadalafilx.com/ ] cialis tadalafil[/url] tadalafil lilly 5mg prix tadalafil 10mg

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil dosage

Огноо:2020.05.18

weight loss lz ph

weight loss surgery best diet for weight loss rachael ray weight loss weight loss surgery best weight loss pills

diet plan what is noom weight loss program [url=https://weight-loss-blogs.com/#]healthy diet [/url] celine dion weight loss celine dion weight loss cause

https://weight-loss-blogs.com - best way to lose weight

Огноо:2020.05.16

tadalafil wk aj

tadalafil powder generic cialis tadalafil 20 mg from india tadalafil reviews purchase peptides tadalafil tadalafil 10 mg

cialis-impuissance tadalafil generic cialis tadalafil best buys [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil 20mg[/url] tadalafil en ligne cialis-impuissance tadalafil

https://supertadalafil.com/ - cialis tadalafil

tadalafil reviews tadalafil avis tadalafil cialis tadalafil canadian pharmacy tadalafil generique en pharmacie

buy cialis ebay find tadalafil buy tadalafil tablets [url=https://xtadalafilx.com/ ] cheap tadalafil[/url] tadalafil vs viagra tadalafil 20mg avis

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil reviews

Огноо:2020.05.14

step sister viagra vi ms

viagra penis before and after how to enhance viagra effects viagra can depatier and viagra be taken on the same day does viagra or cialis help with pe

viagra fuck how many days do you have to fill a prescription for viagra [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] viagra 100mg price walmart warnings for viagra

https://pharm-usa-official.com - viagra

Огноо:2020.05.14

tadalafil ag eq

tadalafil 5mg prix tadalafil 5mg tadalafil cialis vardenafil vs tadalafil liquid tadalafil

tadalafil online tadalafil 20 mg [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil liquid[/url] tadalafil 20 mg tablet tadalafil 20

https://supertadalafil.com/ - buy tadalafil online

cialis generic cialis tadalafil tadalafil vs vardenafil generic cialis tadalafil tadalafil 10mg tadalafil liquid

tadalafil 10 mg tadalafil 20mg prix [url=https://xtadalafilx.com/ ] cheap tadalafil[/url] tadalafil canadian pharmacy generic cialis tadalafil 20 mg from india

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil dosage

Огноо:2020.05.12

how to make natural viagra at home mg zu

viagra dosing #ИМЯ? viagra viagra pranks cost of generic viagra

tax dollars viagra viagra before dental work [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] viagra india pharmacy viagra and pregnancy

https://pharm-usa-official.com - viagra

Огноо:2020.05.12

weight loss me mi

alli weight loss hypnosis for weight loss weight loss calorie calculator weight loss programs before and after weight loss

eddie lacy cash for weight loss morning smoothies for weight loss and energy [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] fast weight loss[/url] meal replacement shakes for weight loss joe thomas weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss foods

Огноо:2020.05.11

buy chloroquine

Огноо:2020.05.10

weight loss ik yb

alli weight loss calorie calculator for weight loss fast weight loss quick weight loss quick weight loss

yoga for weight loss sota weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss before and after[/url] weight loss foods loose skin after weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss supplements

Огноо:2020.05.10

weight loss va mw

kelly clarkson weight loss 2018 weight loss surgery before and after weight loss weight loss meal plan precious weight loss

kevin smith weight loss john goodman weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss pills[/url] weight loss calculator gabourey sidibe weight loss before and after

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss foods

Огноо:2020.05.09

cialis bd so

cialis 20mg

[url=https://wowcialisnow.com/# ] generic cialis online[/url]

https://wowcialisnow.com/# - generic cialis 20mg

Огноо:2020.05.08

cialis lp pd

generic cialis

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis generic[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis buy cialis online

Огноо:2020.05.08

weight loss dp cl

best weight loss pill alli weight loss weight loss pills sota weight loss fasting for weight loss

apple cider vinegar for weight loss medically proven weight loss supplements [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss diet[/url] best diet for weight loss unexplained weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - medi weight loss

Огноо:2020.05.07

cialis nt lc

cialis buy cialis online

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis cialis[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis

Огноо:2020.05.06

weight loss dc hl

green tea weight loss keely shaye smith weight loss weight loss foods eddie lacy cash for weight loss weight loss coffee

apple cider vinegar weight loss drink weight loss medication [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss calorie calculator[/url] weight loss meal plan weight loss surgery

https://weight-loss-blogs.com/# - celine dion weight loss

Огноо:2020.05.06

cialis zo yp

buy cialis online

[url=https://wowcialisnow.com/# ] generic cialis 20mg[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis cialis online

Огноо:2020.05.05

make money dr ko

ways to make money online make money online fast how to make money online fast money online how to make money blogging

how to work from home how to make money fast [url=https://make-money-blogs.com/# ] how much money does pewdiepie make[/url] how to make money online fast osrs money making guide

https://make-money-blogs.com/# - work from home companies

Огноо:2020.05.04

corona nq lu

m.e.r.s coronavirus sars coronavirus human sars coronavirus coronavirus symptoms in humans coronavirus causes

hku1 coronavirus buy coronavirus [url=https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# ] hku1 coronavirus[/url] coronavirus isolation precautions coronavirus in cats symptoms

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - coronavirus mers

Огноо:2020.05.04

make money ph ws

work from home amazon ways to make money online how to make easy money western union online send money fifth harmony work from home

how much money does pewdiepie make home work [url=https://make-money-blogs.com/# ] western union online send money[/url] how to make money online online surveys for money

https://make-money-blogs.com/# - walmart to walmart money transfer online

Огноо:2020.05.03

make money la ez

how to make money online work at home jobs make money online free making money with pornhub how to make money blogging

passive income ideas work from home [url=https://make-money-blogs.com/# ] how to make money online fast[/url] how to make quick money best way to make money online

https://make-money-blogs.com/# - work at home jobs legitimate

Огноо:2020.05.03

corona pg bn

wisconsin coronavirus barack obama coronavirus ‌‌buy coronavirus scarface coronavirus florida spring breakers coronavirus

madonna coronavirus italy coronavirus update [url=https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# ] coronavirus treatment[/url] surgeon general coronavirus warning gov uk coronavirus

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - coronavirus treatment


https://www.arinfo.com.ar/nota/05879/bitcoin-la-moneda-virtual.htm
https://www.msh.org/blog/2010/12/14/preventing-diarrhea-that-kills-children-in-rural-afghanistan#comment-38217
http://www.fabianajustus.com/2016/06/08/que-tipo-de-namorada-voce-e/?unapproved=17141&moderation-hash=47ea3318d377540990566aa3008b756d#comment-17141
https://www.funinflag.com/pondtrails2/?unapproved=85319&moderation-hash=999d48783e90d84bf204a516fb2a4185#comment-85319
http://www.turystycni-marky.com.ua/cz/znamky/voznesenska-cerkva-1759-berezna-ztracene-pamatky-ukrajiny-320.html#komentare

Огноо:2020.04.27

Tabyfruididay wjrum

hemp cbd [url=https://cbdoilwalmart.com/ ]buy cbd [/url] buy cbd oil cbd drops

Огноо:2020.04.16

make money mq zp

how to make money on the internet ways to make money fast work from home how to make money on the internet make money online fast

woodworking ideas to make money how does venmo make money [url=http://lampasas.ru/] work from home[/url] make money online fast make real money online

http://www.childcareinfo.ru/ - make money

Огноо:2020.04.15

make money oi bb

how to make money as a teen woodworking ideas to make money work from home ways to make money online make money on facebook

ways to make money from home easy ways to make money online [url=http://www.healinjure.ru/] make money[/url] make money online surveys how much money do youtubers make

http://freecms.ru/ - work from home

Огноо:2020.04.15

make money uq tj

make money fast make money on facebook work from home how to make quick money ways to make extra money

best ways to make money best ways to make money [url=http://www.giftsplanet.ru/] work from home[/url] how to make money selling drugs imgclick will easily make money sharing photos friends social free file upload

http://tivoli-co.ru/ - make money

Огноо:2020.04.14

make money zj yv

homemade items that make money how to make money with a website work from home how to make fast money online make money now

how to make easy money how to make fast money [url=http://palatico.ru/] make money[/url] make money taking surveys ways to make money

https://pregatized.ru/ - make money

Огноо:2020.04.14

make money rc mv

how does venmo make money make money on the side work from home make money online from home ways to make money online

make money on facebook how to make money at home [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] how to make money online for free make money at home

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.12

make money fl ke

how to make fast money make money on facebook make money make money fast how does facebook make money

make money at home how much money can you make on disability [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] make money fast how to make money on the side

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.12

make money pt qq

how to make money blogging how much money do youtubers make work from home ways to make money on the side how to make money online fast

make money online fast how to make money on the internet [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] money make how to make money without a job

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.11

quick loan wq wh

quick cash loans broken arrow quick loans dayton blvd quick loans quick way to pay student loans quick cash loans roseburg or

quick small personal loans bad credit quick loans [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] quick loans calculator 50000 quick loans

https://paydailoanz.com/# - quick loans

Огноо:2020.04.10

quick loan wf ev

quick payday loans quick small business loans quick loan quick personal loans $1500 quick cash loans today

quick personal loans private lenders funding quick loans no collateral no up front fees no vredit checks [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] bad credit loans quick approval quick cash loans tulsa ok

https://paydailoanz.com/# - quick loans

Огноо:2020.04.10

amoxicillin price at walgreens

Огноо:2020.04.09

can i take 100 mg of viagra pv qs

quick loans calculator fast quick loans online quick loan fast quick loans quick loans home

quick personal loans online quick online loans direct lender [url=http://www.fungshway.ru/ ]quick loans[/url] ways to get quick loans quick loans review

Огноо:2020.04.09

prednisone 20 mg cost
[url=https://bvsinfotech.com/#]generic for deltasone 20mg[/url]

Огноо:2020.04.07

mom gives son viagra by mistake helps him md ux

how to use viagra for maximum effect viagra pills in mexico cialis vs viagra viagra commercial actress 2014 nude safe site to order viagra

price for viagra 100mg thrombocytopenia, viagra [url=https://viagrnetwork.com/#]viagra 100mg [/url] i accidentally gave my stepson viagra girl viagra prank

https://viagrnetwork.com/# - viagra dosage


https://www.diariocolatino.com/la-fgr-solicita-proceso-en-libertad-para-politicos-acusados-de-agrupaciones-ilicitas-y-fraude-electoral/?unapproved=105728&moderation-hash=e684cdef3f72f6251bce513d5ef4cea2#comment-105728
https://www.unemploymentoffice.org/office/texas-workforce-solutions-for-greater-dallas#comment-397044
https://www.bms.co.in/the-concepts-of-human-behaviour/comment-page-1/#comment-1316448
https://belfi.hu/vendeglatas/cukraszda-fagyizo/castello-cukraszda
http://www.caclp.cn/home.php?mod=space&uid=500881

Огноо:2020.04.07

viagra or cialis yf ao

wife massage viagra black market viagra prices viagra boner lowest price for viagra can you chew viagra pills

how long does viagra last when does viagra patent expire generic viagra 100mg taking viagra first time viagra samples from pfizer

https://pharm-usa-official.com - viagra in action

http://www.4cccc.net/home.php?mod=space&uid=853802
https://uzmanshehzad.com/the-purge-anarchy-2014-480p-brrip-dual-audio-english-org-hindi/?unapproved=40834&moderation-hash=675af24750db19d7382ba339d4c0d51f#comment-40834
http://barracuda.by/forum/viewtopic.php?f=7&t=229408
https://www.southjamz.com/2020/02/17/music-onu-peter-yahweh-you-no-dey-fail/?unapproved=52457&moderation-hash=e4ab86b2baa0b554025217a91611797b#comment-52457
http://www.icolorcn.cn/home.php?mod=space&uid=1045222

Огноо:2020.03.30

clean gear [url=http://viacheapusa.com/#]viagra for sale in england[/url] both average mainly
ambition viagra for men altogether branch viagra for
sale in england far dare

Огноо:2020.03.26

otherwise location [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra overnight
delivery[/url] twice black better break sales generic near
half generic viagra overnight delivery loud singer

Огноо:2020.03.20

Холбоотой мэдээлэл

2018-01-30 1148
Ээлтэй хөгжил Эрдэнэтээс

Эрүүл, оюунлаг иргэнтэй, цэвэр, аюулгүй орчинтой, байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжсэн, тогтвортой ...

2013-10-28 8317
Орхон аймагт хэрэгжиж буй гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний судалгаа танилцуулга

1.”Нийгмийн түшлэлийн сүлжээ” 2.”Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төсөл” 3.”Дэлхийн ...

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.172.213
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 9 Онлайн
  • 274 Өнөөдөр
  • 1581 Өчигдөр
  • 274 Долоо хоногт
  • 274 Сүүлийн сард
  • 2360239 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  768

Facebook

Цаг агаар