ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР

 Сангийн сайдын 2008 оны

06 дугаар сарын 20-ний өдрийн 249 тоот
тушаалын хавсралт
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН
САНГИЙН ЯАМ
 
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН 
 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР 
 
(ЖИШИГ  МАЯГТУУД) 
 
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГО, 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
 
Улаанбаатар
2008 оны 6-р сар
 
ОРШИЛ
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан энэхүү Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар (жишиг маягтууд)-ыг (цаашид “үнэлгээний заавар” гэх) Сангийн яамнаас боловсруулан гаргав.
Энэхүү үнэлгээний зааврыг “Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг”(ЗҮТЖББ)-ийг ашиглан явуулж буй олон улсын болон дотоодын зөвлөхийг сонгох ажиллагаанд захиалагч байгууллага заавал мөрдөнө.
 
Энэхүү үнэлгээний зааврыг ашиглах тухай:
 
1. Үнэлгээний заавар, жишиг маягтуудыг тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн тендерийг хүлээн авч бүртгэх, нээхээс эхлээд гэрээ байгуулах эрх олгох  хүртэлх үнэлгээний бүхий л үйл ажиллагаанд удирдлага болгоно. Энэхүү зааврыг   захиалагч байгууллага хэрэглэснээр  зөвлөхөд өгөх зааварчилгааны дагуу үнэлгээ хийхэд нь тус дөхөм болно.
 
2. Энэхүү үнэлгээний зааврыг хуулийн “Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч  сонгох журам”-д дурдсан аргуудын алийг нь ч хэрэглэх үед ашиглах боломжтой. Хосолмол үнэлгээний аргаас бусад аргыг хэрэглэсэн үед шаардлагатай тайлбар, холбогдох өгөгдөл, маягтуудыг хэсэг бүрт заана. 
 
3. Үнэлгээний явцад нарийвчлан судалж тодруулсан, тусгайлан гаргасан нэмэлт тайлбарыг үнэлгээний тайланд хавсралт болгон оруулах шаардлагатай. Үнэлгээ хийхдээ зөвлөх үйлчилгээний тендерийн   баримт бичиг (ЗҮТББ), ирсэн саналуудын холбогдох зүйл, хэсгийн дугаарыг шаардлагатай тохиолдол бүрт дурдвал зохино. 
 
4. Үнэлгээний хороо техникийн саналын үнэлгээ дууссаны дараа бөглөсөн маягтуудыг уг үнэлгээний гол асуудлуудыг тусгасан тайлбарын хамт Захиалагчид эсхүл Сангийн яаманд   танилцуулна.  Захиалагч эсхүл Сангийн Яамнаас  техникийн саналын үнэлгээг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсны дараа санхүүгийн саналын үнэлгээг хийж, бөглөсөн маягтуудыг үнэлгээний гол асуудлуудыг тусгасан тайлбарын хамт бэлдэж үнэлгээний тайланг Захиалагч эсхүл Сангийн Яаманд  хүргүүлнэ. 
 
5. Үнэлгээний тайлан нь дараах таван хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 
Бүлэг I. Техникийн саналын үнэлгээний товч тайлан; 
Бүлэг II. Техникийн саналын үнэлгээний тайлан—Маягтууд;
Бүлэг III. Санхүүгийн саналын үнэлгээний товч тайлан;
Бүлэг IV. Санхүүгийн саналын үнэлгээний тайлан—Маягтууд;
Бүлэг V.   Хавсралтууд: 
Хавсралт I.   Санхүүгийн саналын нээлтийн тэмдэглэл;
Хавсралт II. Бусад /шаардлагатай бол/.
 
6. Захиалагч эсхүл Сангийн яам  нь үнэлгээний хорооны ирүүлсэн үнэлгээний тайланг хянан үзэж гэрээ байгуулах эрх олгоно. 
 
ГАРЧИГ
 
 
Нэгдүгээр бүлэг.  Техникийн саналын үнэлгээний тайлан 4
Хоёрдугаар бүлэг. Техникийн саналын үнэлгээний тайлан - Маягтууд 5
Маягт 2А.   Техникийн саналын үнэлгээ - Үндсэн мэдээлэл 6
Маягт 2Б.   Үнэлгээний товчоо - Техникийн оноо/Эзэлсэн байр 9
Маягт 2В.   Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ – 
 Харьцуулалт/Дундаж оноо
10
Маягт 2Г.   Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ 11
Маягт 2Д.   Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ— 
 Голлох ажилтнууд
12
Гуравдугаар бүлэг. Санхүүгийн саналын үнэлгээний тайлан—
                                 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай дүгнэлт
13
Дөрөвдүгээр бүлэг. Санхүүгийн саналын үнэлгээний тайлан—
                                 Эрх олгох тухай зөвлөмж—Маягтууд
14
Маягт 4А.   Санхүүгийн саналын үнэлгээ—Үндсэн мэдээлэл 15
Маягт 4Б.   Тохируулга—Валютыг хөрвүүлэх—Үнэлгээ 
         хийгдсэн үнэ
16
Маягт 4В.   Хосолмол үнэлгээний арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж
17
Маягт 4Г.   Бага үнийн арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж 18
Тавдугаар бүлэг.  Хавсралтууд 19
Хавсралт 1.  Санхүүгийн саналын нээлтийн тэмдэглэл 20
Хавсралт 2.  Бусад /шаардлагатай бол/ 21
 
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.  
ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 
 
1. Ерөнхий мэдээлэл Зөвлөх үйлчилгээний товч тодорхойлолт, агуулга, цар хүрээ болон зорилтуудыг бичнэ (Хагас хуудсанд багтаах).
 
2. Зөвлөхийг сонгох ажиллагаа 
/техникийн саналын үнэлгээ-нээс өмнөх үе шатанд/ Маягт 2A –д бичсэн мэдээлэлтэй холбогдсон тайлбар.
 
Зарлал мэдээллээс эхлээд (шаардлагатай бол), хураангуй жагсаалт гаргах, сонирхлоо илэрхийлсэн саналууд, саналаа өгөхөөс өмнө татгалзсан зөвлөхүүд зэрэг зөвлөхийг сонгох ажиллагааны явцтай холбоотой мэдээллийг товч бичих. Хугацаанд нөлөөлж болох хүчин зүйлүүдийг (хугацаа хоцролт, зөвлөхүүдийн зүгээс гарсан гомдлууд, Захиалагчийн харилцсан албан бичгүүд, ЗҮТББ, санал хүлээж авах хугацааг сунгасан байдал гэх мэт) бичнэ. 
 
(Нэг хуудаснаас илүүгүй байхаар бичнэ.)
 
3. Техникийн саналын үнэлгээ Үнэлгээний хорооны авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, уулзалтуудын талаар бичнэ. Үүнд техникийн үнэлгээний хороог байгуулах, гаднаас авсан мэргэжлийн туслалцаа, үнэлгээнд ашигласан заавар, журам, ЗҮТББ-д заасан үнэлгээний дэд үзүүлэлт болон холбогдох хувийн жингийн талаарх үндэслэл, үнэлгээ нь ЗҮТЖББ-д нийцэж хийгдсэн эсэх, харилцсан бичгүүдийн талаар товч тайлбар бичих.
 
Техникийн саналын үнэлгээний дүн: Оноо ба гэрээ байгуулах эрх олгох тухай дүгнэлт .
 
Санал тус бүрийн давуу болон сул талуудыг тодорхойлж бичнэ./тайлангийн хамгийн чухал хэсэг/
 
(a) Давуу талууд: Монголд хийсэн ижил төстэй ажлын туршлага, үйлчилгээний цар хүрээг тодорхой ойлгож байгааг илэрхийлсэн аргачлалын оновчтой байдал, дотоодын түншийн чадвар, санал болгож буй ажилтнуудын ижил төстэй ажил хийсэн туршлага.
 
(б) Сул талууд: Саналын чухал хэсгүүдийн сул тал, Монголд ажилласан туршлага хангалтгүй байх, дотоодын түншийн оролцоо бага байх, практик туршлага хангалтгүй байх /хэрэгжүүлэхээсээ илүү судалгаа хийсэн байх/, байгууллагын туршлагатай харьцуулахад ажилтнуудын туршлага сул байх, голлох ажилтны сул тал (тухайлбал, багийн ахлагч), шаардлагыг бүрэн хангахгүй байх, хариуцлагагүй  байх (сонирхлын зөрчилтэй байх).
 
Үнэлгээний хорооны гишүүдийн өгсөн оноотой холбоотой тайлбар (зөрүүтэй байдал гэх мэт).
 
Цаашид хэлэлцээр хийх шаардлагатай зүйлүүд.
 
Дээд тал нь 3 хуудсанд багтааж бичих.
 
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН—
МАЯГТУУД 
 
Маягт 2А. Техникийн саналын үнэлгээ—Үндсэн мэдээлэл
Маягт 2Б. Үнэлгээний товчоо—Техникийн оноо/Эзэлсэн байр
Маягт 2В. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ – Харьцуулалт/Дундаж оноо
 
МАЯГТ 2А.  ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ – 
ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
2.1 Төслийн нэр:
 
2.2 Захиалагч:
(а)  нэр 
(б)  хаяг, утас, факсын дугаар
 
2.3 Үйлчилгээний төрөл (хөрөнгө оруулалтаас өмнөх байдал, бэлтгэл, эсвэл хэрэгжүүлэх судалгаа, зураг төсөл, гэрээний хяналт г.м.) болон санхүүжилтийн эх үүсвэр
 
2.4 Үнэлгээний арга: Хосолмол үнэлгээний арга _____
Бага үнийн арга                   _____
Чанарын үнэлгээний арга   _____
Шууд гэрээ байгуулах арга _____
Чадварын үнэлгээний арга  _____
 
2.5 Зөвлөх үйлчилгээний талаар сонирхлоо илэрхийлсэн хүсэлт, зарлал:
(а)  өдөр тутмын сонинд
(б)  бусад мэдээллийн хэрэгсэлд
(в)  мэдүүлгээ ирүүлсэн   зөвлөхийн тоо
 
 
Тийм Үгүй
Тийм Үгүй
 
2.6 Хураангуй жагсаалт:
(а) зөвлөхийн нэр/улс/ 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(б) Хэрэв Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол Сангийн яаманд өгөх  
(в) Сангийн Яамны зөвшөөрөл
(г) Хэрэв Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахааргүй бол захиалагчид өгөх 
(д) Захиалагчийн зөвшөөрөл 
 
Огноо
Огноо
 
 
Огноо
Огноо
 
2.7 ЗҮТББ:
(а)  Захиалагчид эсхүл Сангийн Яаманд  танилцуулсан  
(б)  Захиалагч эсхүл Сангийн яам   зөвшөөрөл өгсөн 
(в)  Зөвлөхүүдэд хүргүүлсэн
 
Огноо
 
Огноо
Огноо
 
2.8 ЗҮТББ-д орсон нэмэлт өөрчлөлт, тодруулга (тайлбар)
2.9 Гэрээ:
(а)  Хугацаанд үндэслэсэн
 
(б)  Нийт үнэд үндэслэсэн 
 
(в)  бусад (тайлбар)
 
Тийм ____ 
Үнийн тохируулга:  Тийм____ Үгүй____
Тийм ____ 
Үнийн тохируулга:  Тийм____ Үгүй____
 
2.10 Санал ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулсан эсэх:
(a) уулзалтын тэмдэглэл хөтөлсөн эсэх
Тийм   Үгүй
 
Тийм   Үгүй
 
2.11 Санал ирүүлэх:
(а)  хоёр дугтуйт (техникийн болон санхүүгийн санал)
(б)  нэг дугтуйт (техникийн)
(в)  санал ирүүлэх
(г)  сунгалт(ууд) 
Points
 
Тийм  
Тийм  
Огноо Цаг
Огноо Цаг
 
2.12 Санхүүгийн санал ирүүлэх
Хаяг
2.13 Техникийн саналыг нээх 
Огноо Цаг
 
2.14 Ирсэн саналын тоо
 
2.15 Үнэлгээний хороо :
Гишүүдийн нэр, албан тушаал (ихэнхдээ 3-5 байдаг)
1.
2.
3.
4.
5.
 
2.16 Саналын хүчинтэй хугацаа (хоног):
(а) хүчинтэй байх хугацаа
(б) сунгалт (хэрэв сунгасан бол)
Огноо Цаг
Огноо Цаг
 
2.17 Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт/дэд үзүүлэлт:
(а)  зөвлөхийн туршлага
(1)
(2)
 
(б)  аргачлал
(1)
(2)
 
(в) голлох ажилтнууд
(1) хувь хүн
(А) _____________
(Б) _____________
(В) _____________
(2) хэсэг
(А) _____________
(Б) _____________
(В) _____________
 
(г) сургалт (шаардлагатай бол)
(1)
(2)
 
(д) дотоодын оролцоо (олон улсын тендер бол)
(1) (2)
 
 
Хувийн жин  
Хувийн жин
 
 
Хувийн жин  
Хувийн жин
 
 
 
Хувийн жин  
Хувийн жин
Хувийн жин
 
Хувийн жин
Хувийн жин
Хувийн жин
 
 
Хувийн жин
Хувийн жин
 
 
 
Хувийн жин
Хувийн жин
 
 
2.18 Техникийн оноо /зөвлөх тус бүрээр
                                                                           Техникийн доод оноо
 
Зөвлөхийн нэр Техникийн оноо
1.
2.
3.
4.
 
 
2.19 Үнэлгээний тайлан:
(a) Сангийн яаманд  эсхүл Захиалагчид танилцуулсан
2.20 Үнэлгээний тэмдэглэл:
         (а) Сангийн яаманд  эсхүл Захиалагчид танилцуулсан
 
 
Огноо
 
 
Огноо
 
  
МАЯГТ 2Б. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО
ТЕХНИКИЙН ОНОО /ЭЗЭЛСЭН БАЙР
 
 
Зөвлөхийн нэрс [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич]
Шалгуур үзүүлэлт Оноо Оноо Оноо Оноо
 
Туршлага
 
 
Аргачлал
 
Санал болгож буй ажилтнууд
 
Сургалт
 
Дотоодын оролцоо
Бүгд онооа
Эзэлсэн байр
 
a. Техникийн доод онооноос доогуур оноо авсан техникийн саналыг хассан болно. 
 
 
МАЯГТ 2В.  ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭ –
ХАРЬЦУУЛАЛТ/ДУНДАЖ ОНОО
 
 
Зөвлөхийн нэрс [Зөвлөхийн
 нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич]
Шалгуур үзүүлэлт
 
 
Туршлага
A                               B
AVa
C                              D
 
Аргачлал
 
Голлох ажилтнууд
 
 
Сургалт 
 
Дотоодын оролцоо
 
 
Бүгд
 
a. A, B, C, D = үнэлгээний хорооны гишүүдийн өгсөн оноо; 
AV = дундаж оноо, Маягт 2.Г.-г үз.
 
 
 
МАЯГТ 2Г. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
Зөвлөхийн нэр: _________________________
 
Авч болох дээд оноо Үнэлгээний хорооны гишүүд Дундаж оноо
Үзүүлэлт/дэд үзүүлэлт 1 2 3 4 5
Туршлага
-
-
-
Аргачлал
-
-
-
Голлох ажилтнууд
-
-
-
Сургалтa
-
-
-
Дотоодын оролцооa
-
-
-
Бүгд 100
a. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн  жишиг  баримт бичигт шаардсан бол
 
1. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
2. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
3. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
4. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
5. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
 
МАЯГТ 2Д. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭСГИЙН ГИШҮҮДИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ—ГОЛЛОХ АЖИЛТНУУД 
 
Зөвлөхийн нэр: ____________________________
 
Голлох ажилтнуудын нэрсa Авч болох дээд оноо Ерөнхий чадвар
(   )b Шаардлагад нийцсэн байдал 
(   )b Газар зүйн туршлага
 
(   )b Нийт оноо 
 
 
 
 
 
 
 
Бүгд
 
a. Зарим тохиолдолд үнэлгээг ажилтан тус бүрээр биш хэсэг ажилтнуудаар явуулдаг. Хэсэг тус бүрт /Жич:санхүүгийн ажилтнууд/ хувийн жин өгдөг. Хэсгийн оноог ажилтан тус бүрийн оноо болон хувийн жингийн үржвэрүүдийн нийлбэрээр гаргадаг. Жич: 3 ажилтнаас бүрдсэн хэсгийн оноо= ax + by + cz. Үүнд a,b,c – ажилтнуудын оноо; x,y,z-тэдгээрийн хувийн жин (x + y + z = 1). 
b. Зөвлөхийн санал авах баримт бичигт заасан авч болох дээд оноо.
 
 
Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.
САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН—
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ДҮГНЭЛТ 
 
 
[Текст нь дараах зүйлсийг агуулна: 
 
(1) үнэлгээний явцад гарсан аливаа асуудлууд. Жич: харьцуулах зорилгоор үнийг нэг валютад хөрвүүлэхэд ханшийн талаар гарсан бэрхшээл; 
 
(2) үнийн саналд хийгдсэн тохируулга (ихэнхдээ техникийн саналтай нийцүүлэх зорилгоор) болон харьцуулах үнийг тооцсон байдал (чанарын үнэлгээний арга, чадварын үнэлгээний арга болон шууд гэрээ байгуулах аргын үед хэрэглэхгүй);
 
(3) татвартай холбоотой асуудлууд;
 
(4) гэрээ байгуулах эрх олгох тухай дүгнэлт;
 
(5) бусад шаардлагатай мэдээлэл.]
 
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 
САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН—
ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ—МАЯГТУУД 
 
Маягт 4А. Санхүүгийн саналын үнэлгээ—Үндсэн мэдээлэл
Маягт 4Б. Тохируулга—Валютыг хөрвүүлэх—Үнэлгээ хийгдсэн үнэ
Маягт 4В. Хосолмол үнэлгээний арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж
Маягт 4Г. Бага үнийн арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж 
 
МАЯГТ 4А.  САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ—
ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
 
Техникийн саналын тайланд 
Сангийн Яамнаас  эсхүл
Захиалагчаас өгсөн зөвшөөрөл
(Чанарын үнэлгээ, Чадварын үнэлгээ, шууд гэрээ байгуулах) 
 
4.1 Санхүүгийн саналын нээлт:
нэр болон санал болгосон 
үнэ (нээлтэд оролцож буй зөвлөхүүдийг тэмдэглэ)
 
 
Огноо
 
 
 
Огноо Цаг
1.
2.
3.
4.
 
4.2 Үнэлгээний хороо: гишүүдийн нэр, албан тушаал 
 
4.3 Санхүүгийн оноог тооцох аргачлал /томъёо/ (зөвхөн хосолмол үнэлгээний аргын үед)
 
 
 
Техникийн болон санхүүгийн үнэлгээний эцсийн тайланг Захиалагчид эсхүл Сангийн Яаманд  ирүүлэх (Чанарын үнэлгээ, Чадварын үнэлгээ, шууд гэрээ байгуулах)
 
 
 
 
 
 
Огноо 
4.4 Хосолмол үнэлгээний арга
(a) Техникийн болон санхүүгийн оноо, нийт оноо (Чанарын үнэлгээний аргын үед зөвхөн техникийн оноо)
Зөвлөхийн  Техникийн Санхүүгийн Нийт
      нэр оноо оноо оноо
(b) Эрх олгох тухай зөвлөмж
 
4.5 Бага үнийн арга
(a) Техникийн оноо, үнийн санал болон үнэлгээ хийгдсэн үнэ Зөвлөхийн  Техникийн   Үнийн Үнэлэгдсэн
      нэр оноо   санал үнэ
 
(б)   Эрх олгох тухай зөвлөмж
 
(в)   Техникийн доод оноог хангасан хамгийн сайн үнэлэгдсэн санал
Нэр
 
МАЯГТ 4Б .  ТОХИРУУЛГА—ВАЛЮТЫГ ХӨРВҮҮЛЭХ—
ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДСЭН ҮНЭ 
 
 
 
 
Үнийн санала
Тохируулгаб
Үнэлгээ хийгдсэн үнэ
Үнэлгээний валютад хөрвүүлэхв
Санхүүгийн оноог
Зөвлөхийн нэрс
Валют
Дүн (1)
(2)
(3) = (1)+(2) Хөрвөх ханш
(4) Үнийн санал
(5) = (3)(4)
(6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Төгрөгөөс гадна 3-аас дээшгүй валют хэрэглэнэ.
б. Арифметик алдаа болон орхигдсон зүйлүүд техникийн саналд тусгагдсан. Тохируулга нь  (+) буюу (-) тэмдэгтэй байна. 
в. Зөвлөхийн санал авах бичиг баримтад зааснаар. 
г. Хамгийн бага үнийн саналд 100 оноо өгнө; бусад саналыг зөвлөх үйлчилгээний тендерийн  баримт бичигтзаасан аргаар  тооцно.
 
 
 
МАЯГТ 4В.  ХОСОЛМОЛ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА—
 
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
 
Техникийн саналын үнэлгээ Санхүүгийн саналын үнэлгээ Хосолмол үнэлгээ
Зөвлөхийн нэрс Техникийн онооa
S(t) Хувийн жинд үржүүлсэн оноо 
S(t)  Tб Техникийн хувьд эзэлсэн байр Санхүү-гийн оноов
S(f) Хувийн жинд үржүүлсэн оноо 
S(f)  Fг Нийт оноо
S(t)*T + S(f)*F
 
Эзэлсэн байр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эрх олгох тухай зөвлөмж Хосолмол үнэлгээгээр хамгийн дээд оноо авсан зөвлөхөд:
Зөвлөхийн нэр:
 
а. Маягт 2Б-г үз.
б. T = зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт зааснаар.
в. Маягт 4Б-г үз.
г. F = зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт зааснаар.
 
 
МАЯГТ 4Г.  БАГА ҮНИЙН АРГА—
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
 
Зөвлөхийн нэрс Бага үнийн арга
Техникийн оноо Үнэлгээ хийгдсэн үнэ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эрх олгох тухай зөвлөмж Авбал зохих техникийн доод оноо бүхий хамгийн сайн үнэлэгдсэн санал ирүүлсэн зөвлөхөд:
Зөвлөхийн нэр:
 
 
 
 
ТАВДУГААР БҮЛЭГ.  
ХАВСРАЛТУУД
 
Хавсралт 1.  Санхүүгийн саналын нээлтийн тэмдэглэл
Хавсралт 2.  Бусад /шаардлагатай бол/
 
ХАВСРАЛТ 1. 
САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН НЭЭЛТИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ 
 
Санхүүгийн саналын нээлтийг ….. оны …. дугаар сарын …-ны өдрийн …. цагт нийтийн өмнө нээж, дор дурдсан мэдээллийг зарлаж тэмдэглэв.
 
 
Зөвлөхийн нэр
(1) Техникийн оноо(2) Санал болгосон үнэ Үнийн хөнгөлөлт
(5) Бусад мэдээлэл
(6)
Валют
(3) Дүн
(4)
1
2
3
4
5
6
..
 
 
 
 
Зөвлөхийн төлөөлөгч
 
Нэрс Гарын үсэг
1
2
3
4
5
 
ХАВСРАЛТ 2. 
БУСАД /ШААРДЛАГАТАЙ БОЛ/ 
 
 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

hello gp yb

antivirus avg free antivirus https://xantivirusx.com/ - avast! antivirus avast antivirus gay dating topface dating https://onlinedatingwow.com/ - free senior dating sites without registering win vehicle sweepstakes instant win sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - win vehicle sweepstakes

Огноо:2020.05.30

hello ck ga

best free antivirus 2019 kaspersky antivirus https://xantivirusx.com/ - total av antivirus reviews free dating sites no fees dating apps https://onlinedatingwow.com/ - sex dating pch sweepstakes #8800 diy sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - wheel of fortune sweepstakes

Огноо:2020.05.29

hello mf yj

avast antivirus antivirus free download https://xantivirusx.com/ - antivirus free the dating game premiere zoosk dating https://onlinedatingwow.com/ - norway women for dating travel channel sweepstakes what is a sweepstakes? https://supersweepstakesx.com/ - diy network sweepstakes

Огноо:2020.05.28

hello pe bd

avg antivirus free free norton antivirus download 2019 https://xantivirusx.com/ - free antivirus house investigating dating apps dating online https://onlinedatingwow.com/ - george zimmerman dating apps hgtv sweepstakes 2019 sweepstakes 2017 https://supersweepstakesx.com/ - contestgirl sweepstakes

Огноо:2020.05.27

testo up km

best testosterone boosters 2019 testosterone supplements GP Stan 10 icd 10 low testosterone testosterone injection

what is the best testosterone booster effects of low testosterone in men GP Oxan side effects for testosterone propionate testosterone injections for men

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - GP Test Cyp 250

Огноо:2020.05.24

weight loss cd mx

levitra generic levitra online levitra online levitra generic levitra

levitra pills levitra online online levitra levitra online levitra coupon

https://drugstoreonliner.com/ - levitra canada

Огноо:2020.05.23

testo og bt

what does testosterone do how to boost testosterone testosterone how to boost testosterone naturally where is testosterone produced

normal testosterone levels by age testosterone supplements for men testosterone cypionate normal testosterone levels by age testosterone booster for men

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - low testosterone symptoms

Огноо:2020.05.22

weight loss hs bs

levitra canada levitra generic online levitra levitra levitra for sale

levitra coupon online levitra vardenafil levitra generic levitra online order levitra

https://drugstoreonliner.com/ - viagra vs cialis

Огноо:2020.05.22

testo uo wf

testosterone meaning best testosterone boosters 2020 testosterone replacement therapy testosterone side effects in men testostГ©rone dГ©finition

testostГ©rone low testosterone in women testosterone supplements testosterona testosterone injections

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone booster

Огноо:2020.05.21

testo ta me

how to increase testosterone testosterone levels by age testosterone booster testosterone cream for men testosterone cream for men

effects of testosterone testosterone cypionate 200mg/ml low testosterone androgel testosterone propionate canadian pharmacy testosterone cypionate

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone cypionate

Огноо:2020.05.19

tadalafil mb aw

tadalafil generic usa tadalafil pronunciation tadalafil dosage buy tadalafil tablets cheap tadalafil

tadalafila 20mg tadalafil 20 mg tablet generic tadalafil interactions for tadalafil tadalafil powder

https://supertadalafil.com/ - generic cialis tadalafil

tadalafil prix buy tadalafil 20mg price liquid tadalafil tadalafil 20mg prix tadalafil lilly 5mg prix

buy tadalafil online tadalafil lilly 5mg prix buy tadalafil online tadalafil 20mg prix tadalafil 10mg

https://xtadalafilx.com/ - cheap tadalafil

Огноо:2020.05.16

weight loss qg dc

chrissy metz weight loss what is noom weight loss program phentermine weight loss healthy diet weight loss foods

losing weight lose weight weight loss surgery weight loss foods lose weight fast for women

https://weight-loss-blogs.com - jorge garcia weight loss

Огноо:2020.05.15

tadalafil qo vt

side effects for tadalafil tadalafil vs vardenafil tadalafil generic tadalafil 20 buy tadalafil online

adcirca tadalafil adcirca tadalafil generic cialis tadalafil generic cialis tadalafil tadalafil online canadian pharmacy

https://supertadalafil.com/ - tadalafil cialis

tadalafil 40 mg tadalafil online generic cialis tadalafil tadalafil 20 mg tablet tadalafil 10mg

tadalafil generic tadalafil 20 mg generic cialis tadalafil tadalafila tadalafil tablets

https://xtadalafilx.com/ - cheap tadalafil

Огноо:2020.05.14

side effects of viagra gc zx

is there any advantage to take viagra every day? viagra erection before and after viagra viagra pills 100 mg wifes biggest ever viagra

how to enhance effects of viagra viagra erection viagra lyons drug viagra viagra no prescription

https://pharm-usa-official.com - viagra

Огноо:2020.05.13

tadalafil xb dp

tadalafil 5 mg tadalafil biogaran cialis tadalafil tadalafil 20 mg wirkungsdauer tadalafil citrate

tadalafil prix en pharmacie cialis-impuissance tadalafil tadalafil reviews tadalafila buy tadalafil tablets

https://supertadalafil.com/ - tadalafil 20mg

tadalafil generic tadalafil 20 mg tablet tadalafil liquid tadalafil vs viagra generic cialis tadalafil 40 mg

adcirca tadalafil tadalafil vs viagra generic tadalafil prix tadalafil tadalafil 20 mg best price

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 20mg

Огноо:2020.05.13

using viagra fz ly

mandy flores viagra viagra time viagra fuck her while on viagra alternatives to viagra

man puts womens viagra in wifes drink taking viagra viagra mister viagra female viagra lady ear

https://pharm-usa-official.com - viagra

Огноо:2020.05.13

tadalafil wy wz

buy tadalafil tadalafil cost cvs cialis tadalafil tadalafil prix tadalafila

tadalafil generic vs cialis tadalafil avis tadalafil 20 mg cialis-impuissance tadalafil tadalafil generique

https://supertadalafil.com/ - tadalafil dosage

cialis-impuissance tadalafil tadalafil 20 tadalafil 20mg tadalafil lilly 5mg prix tadalafil canadian pharmacy

what is tadalafil cialis tadalafil tadalafil liquid tadalafil canadian pharmacy tadalafil biogaran prix

https://xtadalafilx.com/ - generic tadalafil

Огноо:2020.05.12

weight loss lb hz

best weight loss diet intermittent fasting for weight loss best diet for weight loss weight loss coffee apple cider vinegar weight loss drink

weight loss plateau loose skin after weight loss best diet for weight loss rapid weight loss essential oils for weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss supplements

Огноо:2020.05.12

cialis at ew

cialis cialis

cialis online

https://wowcialisnow.com/# - generic cialis


https://images.google.co.nz/url?q=http://make-money-blogs.com/
http://www.google.mn/url?q=http://make-money-blogs.com/
http://www.google.kg/url?q=https://wowcialisnow.com/
https://images.google.co.jp/url?q=https://wowcialisnow.com/
http://maps.google.com.mx/url?q=https://wowcialisnow.com/

Огноо:2020.05.11

weight loss lh cy

precious weight loss healthy snacks for weight loss weight loss supplements best diet for weight loss best protein powder for weight loss

reddit weight loss gabourey sidibe weight loss before and after weight loss programs weight loss drugs quick weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - chrissy metz weight loss

Огноо:2020.05.11

weight loss bk ip

keto weight loss alli weight loss weight loss calculator metformin for weight loss keely shaye smith weight loss

weight loss tips weight loss clinic near me calorie calculator for weight loss morning smoothies for weight loss and energy wellbutrin weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - best weight loss pills

Огноо:2020.05.10

cialis ix su

generic cialis

cheap cialis

https://wowcialisnow.com/# - generic cialis tadalafil


https://images.google.bj/url?q=https://wowcialisnow.com/
https://images.google.mw/url?q=http://make-money-blogs.com/
http://maps.google.com.sv/url?q=https://wowcialisnow.com/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=https://wowcialisnow.com/
https://images.google.com.ly/url?q=http://make-money-blogs.com/

Огноо:2020.05.09

weight loss ui xv

golo weight loss smoothie recipes for weight loss weight loss calorie calculator medically proven weight loss supplements shark tank weight loss drink

kirsten vangsness weight loss quick weight loss best weight loss pill unexplained weight loss metformin for weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - best weight loss pill

Огноо:2020.05.08

cialis ul fv

cialis generic

buy cialis

https://wowcialisnow.com/# - generic cialis online

Огноо:2020.05.08

cialis nj ax

cialis 20mg

generic cialis tadalafil

https://wowcialisnow.com/# - generic cialis online

Огноо:2020.05.07

weight loss pm cq

loose skin after weight loss melissa mccarthy weight loss medi weight loss shark tank weight loss meal replacement shakes for weight loss

keto weight loss pills reddit weight loss best weight loss pill best weight loss pills meal prep for weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - calorie calculator for weight loss

Огноо:2020.05.07

cialis zb dk

cialis cialis online

cialis cialis online

https://wowcialisnow.com/# - cialis cialis online

Огноо:2020.05.07

weight loss zb wr

prescription weight loss pills best weight loss program weight loss meal plans nathan fillion weight loss weight loss smoothies

weight loss plan red mountain weight loss weight loss diet precious weight loss macros for weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss meal plans

Огноо:2020.05.06

make money ni kr

best ways to make money online send money online how much money does pewdiepie make online casino real money home work

ways to make money from home free money online make money online free work from home opportunities diy crafts that make money

https://make-money-blogs.com/# - how does craigslist make money

Огноо:2020.05.05

corona qd lj

coronavirus infection coronavirus in humans the coronavirus coronavirus symptoms in humans coronavirus sars

coronavirus in calves coronavirus hku1 Buy Coronavirus Treatments canine coronavirus coronavirus cats

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - coronavirus mers

Огноо:2020.05.04

make money zh uf

best way to make passive income work at home jobs sykes work at home how to make money on the internet passive income online

how to make money online how to make more money work at home companies how to make passive income making money on youtube

https://make-money-blogs.com/# - how did jerry jones make his money

Огноо:2020.05.04

corona tx mk

mers coronavirus feline coronavirus test cdc mers coronavirus coronavirus drug respiratory syndrome coronavirus

cdc coronavirus m.e.r.s coronavirus novel coronavirus coronavirus in calves coronavirus in cats

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - what is mers coronavirus

Огноо:2020.05.03

make money iu ca

how to make easy money legit work from home jobs what is passive income how does facebook make money passive income ideas

work from home data entry part time work from home online surveys for money makw money online smart passive income

https://make-money-blogs.com/# - making money with pornhub

Огноо:2020.05.03

make money fk xy

ways to make money how to make money on the internet make money easy way to make money make money online free

where did nancy pelosi make her money how to make money on the internet make money how to make money as a teen how much money do youtubers make

https://make-money-blogs.com/# - make money online


http://web.syekhnurjati.ac.id/afi/2018/01/visi-dan-misi-jurusan-akidah-dan-filsafat-islam/?unapproved=1084&moderation-hash=bd7da908280765bd49d4e052715c5652#comment-1084
https://www.rasacandela.com/el-dia-quefrida-sofia-estuvo-en-la-carcel/?unapproved=11177&moderation-hash=061e149dabcd9a09b06d72283bd9eb17#comment-11177
https://girovisual.cl/analisis-de-suelo-del-norte-de-nuestro-pais/?unapproved=359703&moderation-hash=dbed14b75fe9770480d62f89cc86fa42#comment-359703
http://studio34delray.com/color-correction-yellow-hair/?unapproved=26376&moderation-hash=89c70fc70fff9591943b06cb9fef30e0#comment-26376
https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/elem-sauzelong-toulouse/2020/03/05/quel-bazar-chez-les-cps/?unapproved=1053&moderation-hash=a38fec2783cb50aeb882bee7dac960f5#comment-1053

Огноо:2020.05.02

corona om yz

actualitГ©s coronavirus florida coronavirus coronavirus map coronavirus numbers coronavirus updates today

worldometers coronavirus cdc coronavirus update coronavirus treatment scarface coronavirus actualitГ©s coronavirus

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - ‌‌coronavirus drug


https://savinggracetutors.co.za/review/1069/?unapproved=49197&moderation-hash=0ecc79825633f59a05fe516f65e107d1#comment-49197
http://www.richylee.com/the-baby-steps-method/?unapproved=320250&moderation-hash=bade25823b89526390f0653349fceaa2#comment-320250
https://sheapeterson.com/printable-coloring-pages-video-games/?unapproved=15976&moderation-hash=66197a53a62cdd72876459c9ddbf4f5a#comment-15976
https://waterdamagerestorations.org/naturally-occurring-stale-air-is-typically-the-cause-of-a-dank-basement-smell-b/?unapproved=500361&moderation-hash=40db450ac24206a1e8fa161b746e1004#comment-500361
https://www.y-create.co.jp/forcreator/divergent/?unapproved=38868&moderation-hash=ffc9808e1cc7f72170924fa7d6035ac3#comment-38868

Огноо:2020.04.26

loans pn gv

business loans car loans quicken loans login great lakes loans home loans

quicken loans quicken loans login personal loans usda loans loans

https://paydailoanz.com/# - students loans

https://selfhelp.suesnews.co.network/a-self-care-action-plan/?unapproved=12934&moderation-hash=1096f6b35d9e3e481565dae1f50234dc#comment-12934
https://boostturbo.ru/blog/787/#comment135145
https://www.enformalifestyle.com/5-recetas-de-cena-rapidas-y-estupendas/#comment-95146
http://www.turystycni-marky.com.ua/cz/znamky/medzybizsky-hrad-xiv-xvi-stol-291.html#komentare
https://discoverafricanews.com/nigeria-disruption-of-2019-polls/?unapproved=73794&moderation-hash=a26cb80dedfda29452c7795f9c9db775#comment-73794

Огноо:2020.04.26

make money ds gu

viagra on line viagra alternatives viagra generic viagra erection after ejaculation viagra substitute

hims viagra viagra sex buy viagra online 100 mg viagra lowest price does viagra work

http://pharm-usa-official.com/# - generic viagra

Огноо:2020.04.21

Tabyfruididay fxuqf

cbd tinctures buy hemp buy hemp oil cbd vape

Огноо:2020.04.16

make money uy tf

easy ways to make money online make money online surveys work from home how to make money from home legitimate ways make extra money

legit ways to make money online photos imgclick easily make money sharing will friends social free file upload work from home make money online fast ways to make extra money

http://grandtourne.ru/ - make money

Огноо:2020.04.16

make money xb pk

money make how to make money in gta 5 work from home how to make money fast make money fast

make money blogging make money online surveys work from home how to make money online make money now instant payout

https://oterpumed.ru/ - make money

Огноо:2020.04.15

make money dr tj

how to make money with bitcoin quick ways to make money work from home how to make easy money make money at home

make money how did betsy devos make her money make money ways to make money on the side how much money can you make on disability

http://mdc-sayany.ru/ - make money

Огноо:2020.04.14

make money yb et

how did jerry jones make his money how to make money blogging work from home how do youtubers make money easy ways to make money online

apps to make money best way to make money online make money best ways to make money online photos imgclick easily make money sharing will friends social free file upload

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.13

make money on wt

ways to make money fast how to make money online for free make money how to make money online how to earn money online or gift cards to amazon how to make money with youtube

apps to make money how to make money online for free make money how much money does pewdiepie make ways to make money from home

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.12

make money il bc

best ways to make money online how much money can you make on youtube work from home how does facebook make money how did betsy devos make her money

imgclick will easily make money sharing photos friends social free file upload make money online surveys work from home how much money can you make on youtube how much money can you make on youtube

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.12

make money td zb

hobbies that make money make money on the side make money how does robinhood make money make money online fast

how did jeffrey epstein make his money how to make money from home work from home make money on the side where did nancy pelosi make her money

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.12

make money qg ek

how did betsy devos make her money how do youtubers make money make money make money at home make money online surveys

legitimate ways make extra money how to make money online for free work from home how to make money with a website how did george soros make his money

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.11

quick loan wh pk

quick approval personal loans quick small loans for bad credit quick loan quick loans payment center quick cash loans broken arrow

best egg loans/quick how quick does sallie mae report loans paid off quick loans ways to get quick loans quick safe loans

https://paydailoanz.com/# - quick loans

Огноо:2020.04.11

quick loan lr rx

quick loans for bad credit bad credit quick loans quick loans quick pay payday loans new york state quick loans in south carolina

quick online payday loans no credit check quick loans online direct deposit quick loans quick loans no credit check same day best egg loans/quick

https://paydailoanz.com/# - quick loans

Огноо:2020.04.10

mandy flores accidetal viagra/hamsterr gg bv

does quick and loans have wifi quick way to pay student loans quick loans quick and loans rates quick loans bad credit with monthly payments

quick click loans quick and loans arena quick loan best egg loans/quick quick small personal loans

Огноо:2020.04.09

viagra coupons 75% off ls my

he cheated stepsis by giving her viagra in the drink viagra without a doctor prescription,viagra without a doctor prescription natural viagra substitutes for viagra about viagra for men

does viagra effect vision? viagra coupon viagra pills does viagra effect vision? can i buy viagra without a prescription

https://viagrnetwork.com/# - female viagra pills


http://chludowo.pl/startujemy-z-10/?unapproved=273704&moderation-hash=8a843fa9e4fa2cae4a4a5d53b0698272#comment-273704
https://nashvegas.com/southern-foodways-alliance-presents-the-2018-egerton-prize-awards/?unapproved=338788&moderation-hash=98fef59ff5794431111fd2b88a8a1f7e#comment-338788
https://pskwcrew.com.ng/download-mp3/shaker-low-battery-mp3-free-fast-audio-download/?unapproved=235809&moderation-hash=e126919b66cfc604c771f9da5f2edc2d#comment-235809
https://danielbraune.com.br/era-so-um-joao-mas-a-estrela-brilhou/?unapproved=11283&moderation-hash=d53f5c37c30b18f423ff872e42e71518#comment-11283
http://www.ufomix.com/noticias/motor-de-dobra-espacial-que-desafia-a-fisica-esta-pronto-para-ser-testado-no-espaco/?unapproved=588023&moderation-hash=beb21f5c1aefcbcc6007ba98f6f659a4#comment-588023

Огноо:2020.04.07

Холбоотой мэдээлэл

2013-06-17 994
ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ

Тендер шалгаруулалтын дугаар: 13-А-13 "Орон сууцны байрнуудын дээвэр заадасны засварын ажил"-ыг ...

2014-03-14 1283
ТӨСЛИЙН УРИЛГА

Огноо: 2014.03.12 Төсөл шалгаруулалтын нэр: Чацарганы суулгац зээлээр олгох Тендер шалгаруулалтын дугаар: ...

2020-01-17 517
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Ангилал

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.204.227.117
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 21 Онлайн
  • 672 Өнөөдөр
  • 2161 Өчигдөр
  • 2833 Долоо хоногт
  • 2833 Сүүлийн сард
  • 2362798 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  768

Facebook

Цаг агаар